Tự đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - 1


LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên

cứu của riêng tôi. Các số

liệu, kết quả

nêu

trong luận án là trung thực, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.


TÁC GIẢ LUẬN ÁN


Đỗ Thị Minh NguyệtTRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

MỤC LỤC


2

Trang


5

Chương 1.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY

CỦA GIẢNG VIÊN 13

1.1. Những nghiên cứu liên quan đến tự

giảng dạy của giảng viên

đánh giá năng lực

13

1.2. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học

đã công bố và những vấn đề luận án tập trung giải quyết 32

Chương 2.

LÝ LUẬN VỀ TỰ

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG

DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 36

2.1. Lý luận về tự đánh giá năng lực 36

2.2. Lý luận về tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên

ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam 47

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá năng lực giảng dạy

của giảng viên ở

Việt Nam

các trường sĩ quan Quân đội nhân dân

72

Chương 3. TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VỀ

TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA

GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN

NA

ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT M 87

3.1. Tổ chức nghiên cứu 87

3.2. Các phương pháp nghiên cứu 92

3.3. Các mức độ 102

Chương 4.

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN Ở CÁC

106


3


TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

4.1. Thực trạng tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên

ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

4.2. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội

nhân dân Việt Nam

4.3. Phân tích chân dung tâm lý điển hình

4.4. Biện pháp tâm lý ­ xã hội nâng cao tự đánh giá năng lực

giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam


106


121

140


151

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 164

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

167

168

180


DANH MỤC CÁC BẢNGTT

S

TÊN BẢNG

Trang

3.1.

Đặc điểm của khách thể nghiên cứu

89

3.2.

Độ tin cậy của các thang đo

100

4.1.

Thực trạng tự đánh giá năng lực thực hiện mục đích, yêu cầu giảng

dạy

107

4.2.

Thực trạng tự đánh giá năng lực thu hút học viên

111

4.3.

Thực trạng tự đánh giá năng lực quản lý lớp học

114

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Tự đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam - 1


DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ


STT

TÊN BIỂU ĐỒ

Trang

4.1.

Thực trạng các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng

viên


116

4.2.

Thực trạng tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên xét theo

trình độ học vấn


118

4.3.

Thực trạng tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên theo thâm niên

119

4.4.

Thực trạng tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên giữa các

trường sĩ quan


120


DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ


STT

TÊN SƠ ĐỒ

Trang

2.1.

Sơ đồ các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng

viên


72

2.2.

Sơ đồ các yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá năng lực giảng dạy

của giảng viên


85

4.1.

Mối liên hệ giữa trải nghiệm và các mặt biểu hiện tự đánh giá năng

lực giảng dạy của giảng viên


122

4.2.

Mối liên hệ giữa học hỏi kinh nghiệm của những người xung quanh

và các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên


124

4.3.

Mối liên hệ giữa sự đánh giá của lãnh đạo ­ chỉ huy các cấp, giảng

viên khác, ý kiến phản hồi của học viên và các mặt biểu hiện tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên


126

4.4.

Mối liên hệ giữa trạng thái cơ thể, cảm xúc với các mặt biểu hiện

tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên


127

4.5.

Mối liên hệ giữa sự lạc quan với các mặt biểu hiện tự đánh giá

năng lực giảng dạy của giảng viên


128

4.6.

Mối liên hệ giữa cảm nhận hạnh phúc và các mặt biểu hiện tự đánh

giá năng lực giảng dạy của giảng viên


130

4.7.

Mối liên hệ giữa sự hài lòng trong công việc với các mặt biểu hiện

tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên


131


MỞ ĐẦU

1. Lý do lựa chọn đề tài của luận án

Tự đánh giá năng lực đang là vấn đề được nghiên cứu ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: y tế, trị liệu, lao động, kinh doanh và giáo dục đào tạo.

Trong hoạt động giáo dục, tự đánh giá năng lực nghiên cứu tổng thể trên

nhiều

khía cạnh

cả về vai trò, biểu hiện, yếu tố ảnh hưởng và biện pháp

nâng cao tự đánh đánh giá năng lực. Đối tượng nghiên cứu tập trung chủ yếu vào học sinh, sinh viên và giảng viên. Đặc biệt, khoảng hai mươi năm gần

đây, tự

đánh giá năng lực là nội dung đã được nhiều tác giả

trên thế

giới

khẳng định về ý nghĩa, tầm quan trọng của nó trong việc nâng cao chất lượng

hoạt động giáo dục đào tạo [5]. Tuy nhiên, nghiên cứu về tự đánh giá năng

lực ở Việt Nam hiện nay còn khá khiêm tốn, chưa có công trình nào đi sâu

nghiên cứu tự đánh giá năng lực một cách hệ thống. Đặc biệt, tự đánh giá

năng lực giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn còn là một khoảng trống, rất cần được nghiên cứu bổ sung và phát triển.

Với các trường sĩ quan của Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi giảng viên sẽ thường xuyên, liên tục có tự đánh giá năng lực trong thực hiện các công việc, nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt khi thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt

động giảng dạy. Bởi lẽ,

khi hoạt động, người giảng viên không chỉ

biết

mình cần phải làm gì, mà quan trọng hơn là cần biết mình khả năng hoàn

thành nhiệm vụ của mình ở mức độ nào. Nếu giảng viên có tự đánh giá năng lực hay đánh giá khả năng mình hoàn thành ở mức độ cao, khi đó giảng viên sẽ luôn có sự nỗ lực, sẵn sàng, đối mặt với những khó khăn, coi đó là thử thách mình cần vượt qua. Đồng thời có sự kiên trì, quyết tâm thực hiện bằng

được mục đích của hành động. Ngược lại, nếu giảng viên có mức độ tự


đánh giá năng lực hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ thấp, họ sẽ nảy sinh tâm lý nghi ngờ năng lực bản thân, né tránh và thiếu quyết tâm trong thực hiện

nhiệm vụ,

ảnh hưởng không nhỏ

đến hiệu quả

hoạt động.

Chính vì vậy,

nghiên cứu về tự đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan là vấn đề không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc và mang tính cấp thiết hiện nay.

Thực tiễn hoạt động giảng dạy ở các trường sĩ quan cũng cho thấy một số giảng viên chưa có tự đánh giá cao về năng lực, cũng như chưa có sự tin tưởng cao vào năng lực của bản thân, tự đánh giá quá thấp thấp khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mình, luôn cho mình không giỏi bằng người khác, nghi ngờ khả năng, thiếu tự tin, dễ mặc cảm. Chính điều này dẫn đến tâm lý trông chờ, ỷ lại, ngại nhận những những nhiệm vụ mới, những nhiệm vụ khó. Trong giảng dạy, ngại áp dụng công nghệ, phương pháp giảng dạy mới, không có sự tự tin, quyết tâm, quyết đoán, sự nỗ lực khắc phục khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Đây là một trong những nguyên nhân gây nên hiệu quả giảng dạy

thấp. Chiêń

lươc

phat́ triên

giaó

duc

vàđaò

tao

trong Quân đôi

giai đoan

2011 ­

2020 khẳng định: Triǹh đô,

năng lưc

cua

môt

bộ phân

nhàgiaó

vàcań

bộ quan

lý

giaó

duc

coǹ

thâṕ

so vơí yêu câù, nhiêm

vu;

“Đổi mới phương pháp giảng dạy

còn thiếu tính toàn diện và đồng bộ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin

vào giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, tin học của nhà giáo còn thấp” [4, tr.17].

Đây là những khuyết điểm, hạn chế phản ánh năng lực, đồng thời cũng phản ánh sự hạn chế về tự đánh giá năng lực của một số giảng viên. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động giáo dục ­ đào tạo của mỗi một nhà trường. Từ đó đặt ra yêu cầu khách quan cần được quan tâm nghiên cứu và tìm ra những biện pháp khắc phục kịp thời.

Xuất phát từ những lí do trên, tác giả luận án lựa chọn vấn đề: “T


đánh giá năng lực của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của mình.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận, thực tiễn tự đánh giá năng lực giảng dạy của

giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, đề xuất biện pháp tâm lý ­ xã hội nâng cao tự đánh giá năng lực giảng dạy, góp phần cải thiện hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhiệm vụ nghiên cứu

Tổng quan những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án;

Xây dựng những vấn đề lý luận cơ bản về tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

Khảo sát, đánh giá thực trạng tự đánh giá năng lực giảng dạy và thực

trạng các yếu tố ảnh hưởng đến tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng

viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

Phân tích chân dung tâm lý về tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam;

Đề xuất biện pháp tâm lý ­ xã hội nâng cao tự đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Khách thể, đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Khách thể nghiên cứu

Giảng viên ở các trường sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu các mặt biểu hiện của tự đánh giá năng lực và các yếu tố

Xem tất cả 272 trang.

Ngày đăng: 22/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí