Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 14

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

Tăng cường đổi mới việc chỉ đạo trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về phương pháp giảng dạy môn Tiếng Việt.

Tăng cường công tác kiểm tra về hoạt động quản lý ở các trường.

Quan tâm hơn nữa việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục hiện đại theo hướng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường PTDTBT tiểu học trong tỉnh tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy và thực hiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

2.2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nậm Pồ

Có kế hoạch và biện pháp cụ thể trong việc chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý hoạt động giảng dạy môn Tiếng Việt của Hiệu trưởng ở các trường PTDTBT tiểu học.

Duy trì đội ngũ cốt cán chuyên môn thường xuyên từ cấp Phòng đến cấp trường thông qua mạng lưới thanh tra viên, giáo viên giỏi.

Thường xuyên tổ chức, trao đổi kinh nghiệm giữa các hiệu trưởng các trường PTDTBT tiểu học về công tác quản lý và hoạt động dạy học môn Tiếng Việt, cần xây dựng, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến trong công tác quản lý, bằng việc tổ chức các hội thảo, chuyên đề về công tác quản lý, tổng kết công tác kinh nhiệm quản lý.

Rà soát và hỗ trợ các trường trong việc sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học nhằm phục vụ trong giảng dạy và học tập môn Tiếng Việt.

2.3. Đối với các trường PTDTBT tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên

Hiệu trưởng các trường PTDTBT tiểu học cần phải phân tích đúng thực trạng công tác quản lý của nhà trường. Trên cơ sở được trang bị kiến thức lí luận khoa học về quản lý giáo dục, hiệu trưởng các trường phải thường xuyên nghiên cứu và cập nhật, để đưa vào áp dụng các biện pháp quản lý phù hợp để đảm bảo nâng cao chất lượng công tác quản lý.

Đội ngũ quản lý cần xác định rõ trách nhiệm của mình, không ngừng học hỏi, tự bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ quản lý, tích cực vận dụng các kiến thức về khoa học quản lý giáo dục vào công tác quản lý của trường mình. Trong các điều kiện, công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc tự học, tự bồi dưỡng sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý biết chủ động, lựa chọn nội dung liên quan đến công tác giáo dục.

Hiệu trưởng các trường PTDTBT tiểu học thuộc huyện Nậm Pồ phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá năng lực chuyên môn giảng dạy và đội ngũ giáo viên phải xác định nhu cầu học tập, lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn giảng dạy môn Tiếng Việt cho giáo viên thực hành sử dụng các thiết bị hiện đại.

Có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời đối với những giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn và đạt loại giỏi trong giảng dạy, đồng thời, phải có những giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm quy chế chuyên môn và quy định của nhà trường.

Tham mưu với các cấp lãnh đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, các lực lượng xã hội làm tốt hơn nữa công tác xã hội hóa giáo dục nhằm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại cho nhà trường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ tiểu học (1998), Chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo đến năm 2020, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2009), Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở Tiểu học, Nxb Giáo dục.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2010), Điều lệ trường tiểu học, ban hành theo quyết định số 41/2010/TT-BGD&ĐT, Hà Nội ngày 30/12/2010.

4. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2016), Văn bản hợp nhất Thông tư 22 và Thông tư 30 về đánh giá học sinh tiểu học.

5. Bộ Giáo Dục và Đào tạo, Dạy học phát huy tích cực của học sinh trong môn Toán, tiếng Việt,NXB Giáo Dục.

6. C.Mác - Ph.Ăngghen (1993), Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

7. Chính phủ, Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt "Chiến lược phát triển Giáo dục 2011 - 2020".

8. Chương trình Giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Nxb Giáo dục, 2006.

9. Hồ Ngọc Đại (2006), Giải pháp phát triển Giáo dục, Nxb Giáo dục.

10. Phạm Minh Hạc (1986), Một số vấn đề quản lý giáo dục và khoa học giáo dục,

Nxb Giáo dục, Hà Nội.

11. Phạm Minh Hạc (2002), Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ XXI, Nxb Chính trị Quốc Gia Hà Nội.

12. Phó Đức Hòa (2011), Đánh giá trong giáo dục Tiểu học, Nxb Đại học Sư Phạm.

13. Đỗ Đình Hoan (chủ biên và cộng sự) (2011), Sách giáo khoa các môn học 1, 2, 3, 4, 5, Nxb Giáo dục Việt Nam.

14. Đỗ Đình Hoan (chủ biên và cộng sự) (2011), Sách giáo viên các môn học 1, 2, 3, 4, 5, Nxb Giáo dục Việt Nam.

15. Đỗ Đình Hoan, Một số vấn đề cơ bản của chương trình Giáo dục tiểu học mới,

Nxb Giáo Dục.

16. Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý Giáo dục - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục TP.Hồ Chí Minh.

17. Trần Kiểm (2004), Quản lý và lãnh đạo nhà trường, Nxb Đại học Sư phạm Sư phạm Hà Nội.

18. Luật Giáo dục (2005), Nxb Chính trị Quốc Gia Hà Nội.

19. M.I. Konđakốp (1984), Cơ sở lý luận khoa học quản lý giáo dục, trường CBQLGDTW, Hà Nội.

20. Đặng Huỳnh Mai (2006), Một số vấn đề về đổi mới quản lý Giáo dục tiểu học vì sự phát triển bền vững, Nxb Giáo Dục.

21. Lê Phương Nga, Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Việt ở tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm.

22. Nga Lê Phương Nga, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở tiểu học tập I, tập II, Nxb Đại học Sư phạm.

23. Phan Trọng Ngọ (2005), Dạy học và phương pháp trong dạy học nhà trường,

Nxb Đại học Sư phạm.

24. Nguyễn Thị Lan Phương (chủ biên và cộng sự) (2011), Đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông một số vấn đề vấn đề lí luận và thực tiễn, Nxb Giáo dục Việt Nam.

25. Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý giáo dục, Trường Cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo Trung ương, Hà Nội.

26. Taylo F.W (1991), Những nguyên tắc khoa học quản lý, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

27. Từ điển Tiếng Việt (1992), Trung tâm từ điển ngôn ngữ.

28. V.A. Xukhomlinxki (1984), Một số kinh nghiệm lãnh đạo của Hiệu trưởng trường phổ thông, Tủ sách cán bộ quản lý và nghiệp vụ Bộ Giáo dục.

29. Phạm Viết Vượng (1998), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục,

Nxb Giáo dục.

30. Phạm Viết Vượng (2008), Giáo dục học, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội.

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: PHIẾU KHẢO SÁT

(Thực trạng dạy và học tiếng Việt trong trường PTDTBT tiểu học)


Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở trường tiểu học, đề nghị thầy giáo, cô giáo cho ý kiến về vấn đề dưới đây, ý kiến của các thầy, cô rất hữu ích với nghiên cứu này và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn!

Thầy, cô đánh giá như thế nào về việc dạy Tiếng Việt hiện nay trong trường PTDTBT tiểu học?


TT


Nội dung điều tra

Ý kiến đánh giá

Tốt

Khá

TB

C.

đạt

1

Trình độ chuyên môn được đào tạo đối với nhiệm vụ.

2

Năng lực đổi mới phương pháp dạy học môn Tiếng Việ

heo yêu cầu.

3

Năng lực vận dụng chương trình môn Tiếng Việt của

BG&ĐT vào địa phương.

4

Năng lực xây dựng kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt.

5

Khả năng tích hợp các nội dung trong giảng dạy môn

Tiếng Việt

6

Khả năng làm, vận dụng trang thiết bị dạy học vào

giảng dạy môn Tiếng Việt.

7

Năng lực tổ chức các hoạt động hiệu quả trong giờ học

môn Tiếng Việt.

8

Tinh thần, ý thức trách nhiệm trong giờ giảng dạy môn

Tiếng Việt tại các trường.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 14

Thông tin khác:

1. Trường;

2. Vị trí công tác;

3. Thâm niên công tác.

Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT

(Thực trạng dạy và học tiếng Việt trong trường PTDTBT tiểu học)


Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở trường tiểu học, đề nghị thầy giáo, cô giáo cho ý kiến về vấn đề dưới đây, ý kiến của các thầy, cô rất hữu ích với nghiên cứu này và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn!

Thầy, cô đánh giá việc học Tiếng Việt của học sinh tiểu học hiện nay như thế nào?


TT


Nội dung điều tra

Ý kiến đánh giá


Tốt


Khá


TB

C.

tốt

1

Thái độ học tập đối với môn Tiếng Việt.

2

Tham gia các hoạt động ngoại khóa môn Tiếng Việt.

3

Tham gia tích cực, hứng thú các hoạt động được tổ chức trong giờ học môn Tiếng Việt.

4

Ý thức chuẩn bị bài ở nhà của học sinh.

5

Biết cách sử dụng các tài liệu liên quan đến môn học.

Thông tin khác:

1. Trường:

2. Vị trí công tác:

3. Thâm niên công tác:

Phụ lục 3: PHIẾU KHẢO SÁT

(Thực trạng quản lý dạy và học Tiếng Việt)


Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở trường tiểu học, đề nghị thầy giáo, cô giáo cho ý kiến về vấn đề dưới đây, ý kiến của các thầy, cô rất hữu ích với nghiên cứu này và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn!

Đề nghị thầy, cô đánh giá mức độ thực hiện về các biện pháp quản lý thực hiện chương trình môn Tiếng Việt dưới đây của hiệu trưởng,bằng cách đánh dấu x vào ô trống tương ứng dưới đây mà theo thầy, cô cho là thích hợp.

TT

Quản lý thực hiện chương trình

môn Tiếng Việt

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

TB

CT

1

Quán triệt và yêu cầu giáo viên nắm vững

phân phối chương trình, nội dung giảng dạy.

2

Kịp thời phổ biến cho giáo viên các văn bản

mới về hướng dẫn điều chỉnh môn học.

3

Yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên lập kế

hoạch và ký duyệt kế hoạch.

4

Kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế

hoạch và hồ sơ giảng dạy của giáo viên.

5

Triển khai thời gian học 35 tuần/năm và tổ

chức dạy bù cho kịp tiến độ chương trình.

6

Phối hợp các tổ chuyên môn để quản lý

chương trình.

Thông tin khác:

1. Trường:

2. Vị trí công tác:

3. Thâm niên công tác:

Phụ lục 4: PHIẾU KHẢO SÁT

(Thực trạng quản lý dạy và học Tiếng Việt)


Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở trường tiểu học, đề nghị thầy giáo, cô giáo cho ý kiến về vấn đề dưới đây, ý kiến của các thầy, cô rất hữu ích với nghiên cứu này và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn!

Đề nghị thầy, cô đánh giá mức độ thực hiện về các biện pháp quản lý công tác soạn bài, chuẩn bị bài lên lớp của giáo viên môn Tiếng Việt dưới đây của hiệu trưởng,bằng cách đánh dấu x vào ô trống tương ứng dưới đây mà theo thầy, cô cho là thích hợp.

TT

Nội dung quản lý

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

TB

CT

1

Đề ra những quy định cụ thể, thống nhất về việc

soạn bài và chuẩn bị tiết dạy.


2

Giao tổ chuyên môn họp thống nhất các nội dung cơ bản và hình thức tổ chức những bài dạy

có lồng ghép và điều chỉnh.

3

Giao tổ chuyên môn lập kế hoạch và thực hiện

kiểm tra định kỳ giáo án của giáo viên.

4

Tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác

soạn bà, chuẩn bị bài lên lớp của giáo viên.

5

Góp ý về phương pháp, nội dung bài soạn, việc

lựa chọn và sử dụng các phương tiện dạy học.

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên về phương

pháp và chuẩn bị bài dạy.

Xem tất cả 127 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí