Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 15

Phụ lục 5: PHIẾU KHẢO SÁT

(Thực trạng quản lý dạy và học Tiếng Việt)


Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở trường tiểu học, đề nghị thầy giáo, cô giáo cho ý kiến về vấn đề dưới đây, ý kiến của các thầy, cô rất hữu ích với nghiên cứu này và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn!

Đề nghị thầy, cô đánh giá mức độ thực hiện về các biện pháp quản lý công tác soạn bài, chuẩn bị bài lên lớp của giáo viên môn Tiếng Việt dưới đây của hiệu trưởng,bằng cách đánh dấu x vào ô trống tương ứng dưới đây mà theo thầy, cô cho là thích hợp.

TT

Nội dung quản lý

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

TB

CT

1

Đề ra những quy định cụ thể, thống nhất về việc

soạn bài và chuẩn bị tiết dạy.

2

Giao tổ chuyên môn họp thống nhất các nội dung

cơ bản và hình thức tổ chức những bài dạy có lồng ghép và điều chỉnh.

3

Giao tổ chuyên môn lập kế hoạch và thực hiện

kiểm tra định kỳ giáo án của giáo viên.

4

Tiến hành kiểm tra định kỳ và đột xuất công tác

soạn bà, chuẩn bị bài lên lớp của giáo viên.

5

Góp ý về phương pháp, nội dung bài soạn, việc lựa

chọn và sử dụng các phương tiện dạy học.

6

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên về phương

pháp và chuẩn bị bài dạy.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 15

Phụ lục 6: PHIẾU KHẢO SÁT

(Thực trạng quản lý dạy và học Tiếng Việt)


Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở trường tiểu học, đề nghị thầy giáo, cô giáo cho ý kiến về vấn đề dưới đây, ý kiến của các thầy, cô rất hữu ích với nghiên cứu này và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn!

Đề nghị thầy, cô đánh giá mức độ thực hiện về các biện pháp quản lý hoạt động học tập môn Tiếng Việt của học sinh dưới đây của hiệu trưởng, bằng cách đánh dấu x vào ô trống tương ứng dưới đây mà theo thầy, cô cho là thích hợp.

TT

Nội dung quản lý

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

TB

CT

1

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xây dựng nề nếp,

kiện toàn cơ cấu cán bộ lớp.

2

Chỉ đạo tổ chức họp phụ huynh đầu năm, giữa học kỳ, cuối kỳ, cuối năm để thông báo tình hình học tập và thống nhất các hình thức

giáo dục.

3

Chỉ đạo đánh giá, nắm chắc tình hình và năng

lực học tập môn Tiếng Việt.

4

Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học

sinh yếu môn Tiếng Việt.

5

Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp với phụ huynh học sinh thông báo tình hình học tập

của học qua sổ liên lạc hàng tháng.

Thông tin khác:

1. Trường:

2. Vị trí công tác:

3. Thâm niên công tác:

Phụ lục 7: PHIẾU KHẢO SÁT

(Thực trạng quản lý dạy và học Tiếng Việt)


Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở trường tiểu học, đề nghị thầy giáo, cô giáo cho ý kiến về vấn đề dưới đây, ý kiến của các thầy, cô rất hữu ích với nghiên cứu này và chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Xin trân trọng cảm ơn!

Đề nghị thầy, cô đánh giá mức độ thực hiện về các biện pháp quản lý sử dụng phương tiện và các điều kiện phục vụ dạy học môn môn Tiếng Việt dưới đây của hiệu trưởng,bằng cách đánh dấu x vào ô trống tương ứng dưới đây mà theo thầy, cô cho là thích hợp.

TT

Nội dung quản lý

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

TB

CT

1

Chỉ đạo cung cấp, bổ sung các tài liệu, trang thiết

bị dạy học môn Tiếng Việt để đáp ứng yêu cầu.

2

Có quy định về sử dụng hợp lý.

3

Khuyến khích việc sử dụng có hiệu quả.

4

Tổ chức phong trào làm đồ dùng dạy học trong

giáo viên.

5

Có biện pháp duy trì bền vững.

Thông tin khác:

1. Trường:

2. Vị trí công tác:

3. Thâm niên công tác:

Xem tất cả 127 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí