Quản lý hoạt động của nhóm chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Hồng Bàng - Hải Phòng - 14

25. Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013, Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành Trung ương khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

26. Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng (2015), Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015.

27. Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng (2016), Báo cáo tổng kết năm học 2015-2016.

28. Phòng Giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng (2017), Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017.

29. Nguyễn Ngọc Quang (1999), Những khái niệm cơ bản về lý luận Quản lí giáo dục, Học viện cán bộ quản lí giáo dục, Hà Nội.

30. Nguyễn Hồng Quang (2011), Quản lí hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng tại các trường THPT huyện Chương Mỹ, Hà Nội, luận văn thạc sĩ QLGD.

31. Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Luật giáo dục năm 2005, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2007.

32. Sở GD&ĐT Hải Phòng, Chiến lược phát triển giáo dục 2010-2020.

33. Sở GD&ĐT Hải Phòng, Báo cáo tổng kết công tác khảo thí và kiểm định chất lượng của năm học 2014-2015; 2015-2016.

34. Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ GD&ĐT đã quy định về Tổ chuyên môn trong các trường THCS.

35. Trung tâm từ điển (2005), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

36. Thái Duy Tuyên (2008), Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục.

37. Trung tâm thông tin và tư vấn phát triển (2001), Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật - ngành GD&ĐT Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia Hà Nội

38. Từ điển Tiếng Việt (2005), NXB Hà Nội - Đà Nẵng.

39. Từ điển Tiếng Việt thông dụng (1998), NXB giáo dục, Hà Nội.

40. Phan Thị Hồng Vinh (2009), Giáo trình Quản lí hoạt động giáo dục vi mô II, NXB ĐHSP, Hà Nội.

41. UBND Quận Hồng Bàng, Đề án phát triển Giáo dục Quận Hồng Bàng giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020.

42. UBND Quận Hồng Bàng, Báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm học 2014-2015; 2015-2016.

Mẫu phiếu 1

PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho cán bộ quản lí và GV)


Để có cơ sở khoa học đề xuất các biện pháp quản lí (QL) hoạt động nhóm chuyên môn có hiệu quả hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường THCS, xin quý thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về thực trạng quản lí hoạt động của nhóm chuyên môn bằng cách đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn.

Xin trân trọng cảm ơn quý thầy/ cô!


Câu 1: Đánh giá của thầy/ cô về vai trò của của quản lí hoạt động nhóm chuyên môn ở trường THCS?

Rất quan trọng Quan trọng Ít quan trọng Không quan trọng

Câu 2: Đánh giá của thầy/cô về thực trạng kết quả giờ dạy trên lớp của giáo viên ở trường THCS mà thầy/cô đang công tác?


STT


Nội dung

Mức độ thực hiện

Thường

xuyên

Thi

thoảng

Không

bao giờ

1

Thực hiện các chuyên đề chuyên môn
2

Sinh hoạt nhóm chuyên môn
3

Rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên
4

Tổ chức và tham gia các tiết dự giờ, thao giảng
5

Quản lí hồ sơ của nhóm chuyên môn
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 115 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động của nhóm chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Hồng Bàng - Hải Phòng - 14


Câu 3: Đánh giá của thầy/cô về mức độ thực hiện và mức độ kết quả thực hiện quản lí hoạt động nhóm chuyên môn ở trường THCS mà thầy/cô đang công tác?


STT


Nội dung

Mức độ thực hiện

Mức độ kết quả

Thường xuyên

Thi thoảng

K.

bao giờ


Tốt


Khá


TB


Yếu


1

Kế hoạch năm học của nhóm chuyên môn phải thể hiện sự định mức, sự lượng hóa cụ thể các nhiệm vụ

được giao

2

Kế hoạch năm học của nhóm chuyên môn phải xây

dựng được một hệ thống
STT


Nội dung

Mức độ thực hiện

Mức độ kết quả

Thường xuyên

Thi thoảng

K.

bao giờ


Tốt


Khá


TB


Yếu


biện pháp có hiệu lực, đồng thời phải xây dựng được một chương trình hoạt động

cụ thể.

3

Tổ trưởng chuyên môn cung cấp những thông tin căn bản và trao đổi với nhóm trưởng những căn cứ cần thiết để xây dựng kế hoạch năm học

của nhóm chuyên môn

5

Kế hoạch năm học của nhóm chuyên môn phải được cán bộ

quản lý phê duyệt

6

Giáo viên căn cứ vào bảng phân phối chương trình dạy học của bộ môn để xây dựng kế hoạch dạy học cả

năm và hàng tuần.

6

Kế hoạch dạy học từng bài của giáo viên được cán bộ quản lí duyệt theo đúng

quy định.
7

Khác: ...................................


Câu 4: Đánh giá của thầy/cô về mức độ thực hiện và mức độ kết quả tổ chức thực hiện hoạt động nhóm chuyên môn tại trường THCS mà thầy/cô đang công tác?


STT


Nội dung

Mức độ đáp ứng

Đáp ứng

ĐƯ

một phần

K Đáp ứng

1

Hiệu trưởng tổ chức các nhóm chuyên môn theo

từng môn học hoặc liên trường

2

Sắp xếp đội ngũ giáo viên trong nhóm chuyên môn đáp ứng yêu cầu của mục tiêu giáo dục của nhà trường và các nhiệm vụ được tổ chuyên môn

và cán bộ quản lý nhà trường phân công
3

Xây dựng quy chế hoạt động, phối hợp giữa các cá

nhân, bộ phận có liên quan
STT


Nội dung

Mức độ đáp ứng

Đáp ứng

ĐƯ

một phần

K Đáp ứng


4

Nhóm trưởng CM phải xây dựng kế hoạch sắp xếp công việc của nhóm một cách cụ thể, khoa học, đáp ứng được nội dung, chương trình, mục tiêu giáo dục của nhà trường đã đề ra và giao cho

nhóm thực hiện
5

Nhóm trưởng CM phải nghiên cứu, nắm chắc sở trường, sở đoản của từng người để giao nhiệm vụ cho phù hợp và có kế hoạch bồi dưỡng cho những giáo viên còn có những hạn chế trong công tác

giảng dạy chuyên môn.
6

Khác: ...................................


Câu 5: Đánh giá của thầy/cô về mức độ thực hiện và mức độ kết quả chỉ đạo thực hiện hoạt động nhóm chuyên môn tại trường THCS mà thầy/cô đang công tác?


STT


Nội dung

Mức độ thực hiện

Mức độ kết quả

Thường xuyên

Thi thoảng

K.

bao giờ


Tốt


Khá


TB


Yếu


1

Hiệu trưởng chỉ đạo thực

hiện chế độ sinh hoạt nhóm chuyên môn 1 lần/ 1 tuần

2

Hiệu trưởng chỉ đạo nhóm chuyên môn thực hiện chương trình dạy học theo

đúng quy định

3

Hiệu trưởng chỉ đạo nhóm trưởng thực hiện tốt các hoạt động giúp giáo viên chuẩn bị bài dạy có chất

lượng tốt

4

Hiệu trưởng chỉ đạo nhóm trưởng duy trì các hoạt động dạy học của giáo viên trên lớp đảm bảo chất lượng,

hiệu quả
STT


Nội dung

Mức độ thực hiện

Mức độ kết quả

Thường xuyên

Thi thoảng

K.

bao giờ


Tốt


Khá


TB


Yếu


5

Hiệu trưởng chỉ đạo nhóm trưởng chuyên môn duy trì nghiêm túc quy định về tổ chức kiểm tra, đánh giá kết

quả học tập của học sinh

6

Hiệu trưởng chỉ đạo nhóm chuyên môn thực hiện phụ đạo học sinh kém, bồi

dưỡng học sinh giỏi.

7

Hiệu trưởng chỉ đạo nhóm chuyên môn tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp

vụ cho giáo viên

8

Hiệu trưởng chỉ đạo, hướng

dẫn các nhóm chuyên môn về hồ sơ chuyên môn
9

Khác: ...................................

Câu 6: Đánh giá của thầy/cô về mức độ thực hiện và mức độ kết quả kiểm tra đánh giá hoạt động nhóm chuyên môn tại trường THCS mà thầy/cô đang công tác?


STT


Nội dung

Mức độ thực hiện

Mức độ kết quả

Thường xuyên

Thi thoảng

K.

bao giờ


Tốt


Khá


TB


Yếu

I

Nội dung kiểm tra
1

Kiểm tra toàn diện
2

Kiểm tra chuyên môn
II

Hình thức kiểm tra
3

Kiểm tra thường xuyên
4

Kiểm tra định kỳ
III

Quy trình kiểm tra
5

Lập kế hoạch kiểm tra
6

Tổ chức lực lượng và tiến

hành kiểm tra
7

Tổng hợp thành biên bản

kiểm tra

8

Tổng kết, đánh giá hoạt động của nhóm và đề ra những

kiến nghị
Câu 7: Ý kiến đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí hoạt động nhóm chuyên môn tại trường THCS mà thầy/cô đang công tác?


STT


Nội dung

Mức độ ảnh hưởng

Rất

AH

Ảnh

hưởng

Ít ảnh

hưởng

Không

AH


1

Quy chế, điều lệ, quy định của ngành

giáo dục về quản lý hoạt động nhóm chuyên môn

2

Mục tiêu, nội dung, chương trình giảng

dạy các môn học

3

Quy chế, quy định của nhà trường về

hoạt động của nhóm chuyên môn

4

Cơ cấu biên chế đội ngũ giáo viên của

nhà trường


5

Điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, nguồn

tài chính đáp ứng yêu cầu hoạt động của nhóm chuyên môn của nhà trường

6

Năng lực của cán bộ quản lý nhà trường

7

Năng lực quản lý của tổ trưởng, nhóm

trưởng chuyên môn

8

Năng lực của đội ngũ giáo viên

9

Khác: ……………………………


Thầy/cô vui lòng cho biết một số thông tin sau:

Chức danh: Cán bộ quản lí Tổ trưởng CM Nhóm trưởng CM GV

Xin chân thành cảm ơn quý thầy/ cô!

Mẫu phiếu 2

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho chuyên gia)


Để có cơ sở khoa học đề xuất các biện pháp quản lí (QL) hoạt động nhóm chuyên môn có hiệu quả hơn, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục của nhà trường THCS, xin quý thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về các vấn đề dưới đây bằng cách đánh dấu X vào ý kiến lựa chọn.

Xin trân trọng cảm ơn thầy/cô!


Câu 1: Xin thầy/cô cho biết mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp quản lí hoạt động nhóm chuyên môn tại trường THCS hiện nay:


S TT


Nội dung

Mức độ cần thiết

Mức độ khả thi

Rất

cần thiết

Cần thiết

Không

cần thiết

Rất

khả thi

Khả thi

K. khả thi


1

Xây dựng và hoàn thiện các quy định về cơ cấu, tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của nhóm

chuyên môn2

Tăng cường bồi dưỡng năng lực

cho nhóm trưởng chuyên môn
3

Chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt

của nhóm chuyên môn
4

Chỉ đạo đổi mới hình thức sinh

hoạt của nhóm chuyên môn5

Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt

động nhóm chuyên môn
Khác: ………………………..
Câu 2: Thầy/cô hãy chia sẽ kinh nghiệm trong quản lí hoạt động nhóm chuyên môn tại trường THCS của mình?

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Thầy/cô vui lòng cho biết một số thông tin sau: Chức danh: Cán bộ Phòng GD-ĐT

HT, PHT GV

Xin chân thành cảm ơn quý thầy/ cô!

Xem tất cả 115 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí