Quản lý hoạt động của nhóm chuyên môn ở trường trung học cơ sở quận Hồng Bàng - Hải Phòng - 13

với r = 0.7, cho phép kết luận tương quan trên là thuận và khá chặt chẽ. Có nghĩa là các biện pháp đề xuất được đánh giá là cấp thiết và khả thi.

Biểu đồ 3 1 Tương quan giữa mức độ cấp thiết và mức độ khả thi của 1

Biểu đồ 3.1: Tương quan giữa mức độ cấp thiết và mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất‌

Tóm lại, kết quả khảo nghiệm cho thấy các biện pháp đều nhận được sự đồng thuận về tính cấp thiết và tính khả thi tương đối cao, mặc dù số ý kiến đánh giá ở các biện pháp không đều nhau và mức độ đánh giá của những đối tượng được trưng cầu ý kiến cũng khác nhau. Chúng tôi cho rằng, để phát huy tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lí hoạt động nhóm chuyên môn ở các trường THCS quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và chủ quan khác, trong đó yếu tố quan trọng nhất chính là vai trò chỉ đạo thực hiện trực tiếp của hiệu trưởng nhà trường.

Kết luận chương 3


Từ những nghiên cứu về lý luận công tác quản lí hoạt động nhóm chuyên môn và thực trạng công tác quản lí hoạt động nhóm chuyên môn của Hiệu trưởng các trường THCS quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng hiện nay, để nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục của mỗi nhà trường THCS, luận văn đã đề xuất một số các biện pháp quản lí hoạt động nhóm chuyên môn của Hiệu trưởng các trường THCS trên địa bàn quận Hồng Bàng. Các biện pháp quản lí này đảm bảo các nguyên tắc về tính hệ thống, tính kế thừa, tính khả thi và tính khoa học cụ thể là: 1/ Xây dựng và hoàn thiện các quy định về cơ cấu, tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của nhóm chuyên môn; 2/ Tăng cường bồi dưỡng năng lực cho nhóm trưởng chuyên môn; 3/ Chỉ đạo đổi mới nội dung sinh hoạt của nhóm chuyên môn; 4/ Chỉ đạo đổi mới hình thức sinh hoạt của nhóm chuyên môn; 5/ Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động nhóm chuyên môn. Các biện pháp có mối quan hệ biện chứng, tác động, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Hiệu quả của mỗi biện pháp không tách rời trong hệ thống các biện pháp quản lí giáo dục trong nhà trường nói chung và quản lí hoạt động nhóm chuyên môn nói riêng.

Đề tài đã tiến hành khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp với các đối đượng khảo sát là chuyên gia Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán các nhà trường THCS. Kết quả khảo nghiệm đã chứng minh được sự cấp thiết và tính khả thi cao của các biện pháp được đề xuất. Đây là cơ sở khoa học cho việc triển khai thực hiện các biện pháp quản lí hoạt động nhóm chuyên môn các trường THCS trên địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 115 trang tài liệu này.

1. Kết luận

Công tác quản lí hoạt động nhóm chuyên môn có vai trò, ý nghĩa quan trọng giúp người quản lí có thể nắm chắc được chất lượng của đội ngũ giáo viên và chất lượng dạy học, giáo dục của nhà trường. Luận văn đã làm rõ các khái niệm cơ bản của đề tài như: quản lí, quản lí nhà trường, hoạt động nhóm chuyên môn, quản lí hoạt động nhóm chuyên môn. Đồng thời phân tích các chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động cụ thể của nhóm chuyên môn trong nhà trường THCS, đã đi sâu nghiên cứu công tác quản lí hoạt động nhóm chuyên môn theo chức năng quản lí, bao gồm các nội dung: lập kế hoạch hoạt động nhóm chuyên môn, tổ chức thực hiện hoạt động nhóm chuyên môn, chỉ đạo thực hiện hoạt động nhóm chuyên môn và kiểm tra đánh giá hoạt động nhóm chuyên môn trong nhà trường THCS.

Qua khảo sát thực trạng quản lý nhóm chuyên môn ở các trường THCS quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng cho thấy đa số cán bộ quản lý, giáo viên đã nhận thức đúng về vai trò quan trọng của hoạt động nhóm chuyên môn, và hoạt động quản lí hoạt động nhóm chuyên môn tại các trường THCS quận Hồng Bàng bao gồm các nội dung: Lập kế hoạch nhóm chuyên môn, tổ chức thực hiện hoạt động nhóm chuyên môn, chỉ đạo thực hiện hoạt động nhóm chuyên môn, kiểm tra đánh giá hoạt động nhóm chuyên môn đã được Hiệu trưởng các trường thực hiện khá thường xuyên nhưng chất lượng chưa cao và chưa đồng đều ở từng nội dung.

Trên cơ sở nghiên cứu lí luận và khảo sát thực trạng, đề tài đã đề xuất 5 biện pháp quản lí hoạt động nhóm chuyên môn tại các trường THCS quận Hồng Bàng gồm: 1/ Xây dựng và hoàn thiện các quy định về cơ cấu, tổ chức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của nhóm chuyên môn; 2/ Tăng cường bồi dưỡng năng lực cho nhóm trưởng chuyên môn; 3/ Chỉ đạo đổi mới nội dung

sinh hoạt của nhóm chuyên môn; 4/ Chỉ đạo đổi mới hình thức sinh hoạt của nhóm chuyên môn; 5/ Đổi mới kiểm tra, đánh giá hoạt động nhóm chuyên môn. Các biện pháp có mối quan hệ biện chứng, tác động, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện. Hiệu quả của mỗi biện pháp không tách rời trong hệ thống các biện pháp quản lí giáo dục trong nhà trường nói chung và quản lí hoạt động nhóm chuyên môn nói riêng.

Để đánh giá mức độ cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp, tác giả đã tiến hành khảo nghiệm xin ý kiến đánh giá của cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lí, giáo viên cốt cán các nhà trường THCS. Kết quả khảo nghiệm đã chứng minh được tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp được đề xuất. Đây là cơ sở khoa học cho việc triển khai thực hiện các biện pháp quản lí hoạt động nhóm chuyên môn các trường THCS trên địa bàn quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.

2. Khuyến nghị

2.1. Đối với phòng Giáo dục và đào tạo Quận Hồng Bàng

Ban hành các văn bản quy định về cơ cấu nhóm chuyên môn và hướng dẫn hoạt động nhóm chuyên môn, quản lí hoạt động nhóm chuyên môn đối với các trường THCS trên địa bàn.

Tăng cường bồi dưỡng năng lực quản lí hoạt động nhóm chuyên môn cho hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và nhóm trưởng chuyên môn.

Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn đối với các môn học có ít giáo viên ở các trường trong quận.

Định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở các môn học để giáo viên được giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học.

2.2. Đối với hiệu trưởng trường trung học cơ sở

Tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực quản lí nhà trường, đặc biệt là quản lí hoạt động nhóm chuyên môn.

Tự bồi dưỡng để hiểu rõ và áp dụng đúng, linh hoạt các văn bản hướng dẫn công tác quản lí giáo dục nói chung và quản lí nhóm chuyên môn nói riêng.

Có kế hoạch, có những chính sách động viên, khuyến khích, hỗ trợ, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán trở thành nhóm trưởng chuyên môn.

Tăng cường các hoạt động quản lí nhằm nâng cao hiệu quả quản lí hoạt động nhóm chuyên môn như: tuyên truyền về đổi mới sinh hoạt nhóm chuyên môn, tổ chức sinh hoạt nhóm chuyên môn mẫu, sinh hoạt chuyên đề định kỳ, dự giờ, dự sinh hoạt nhóm chuyên môn,…

Thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nội dung quản lí hoạt động nhóm chuyên môn. Nghiên cứu và triển khai thực hiện tốt 5 biện pháp quản lí hoạt động dạy học đã được đề xuất.

2.3. Đối với nhóm trưởng chuyên môn trường trung học cơ sở

Tích cực tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho bản thân.

Tích cực nghiên cứu các văn bản hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn, các quy định về hoạt động nhóm chuyên môn của nhà trường và các cấp quản lí.

Tham gia tích cực các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực quản lí do nhà trường và Phòng giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức.

Chủ động trong việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn, giao nhiệm vụ cho giáo viên và huy động sự tham gia của giáo viên vào các hoạt động của nhóm chuyên môn.

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI‌


1. Lê Quang Dũng (2018), "Quản lí hoạt động của nhóm chuyên môn tại trường trung học cơ sở", Tạp chí Thiết bị Giáo dục, số 162, kì 1, tr.67.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1996), Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) về định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đạo hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng (2012), Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 Hội nghị lần thứ sáu khóa XI.

3. Đặng Quốc Bảo (2009), Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, Tài liệu giảng dạy Cao học QLGD, trường ĐHGD - Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Đặng Quốc Bảo (2009), Phát triển nguồn nhân lực và chỉ số phát triển con người, Tài liệu giảng dạy Cao học QLGD, trường ĐHGD - Đại học Quốc gia Hà Nội.

5. Đặng Quốc Bảo, Bùi Việt Phú (2012), Một số góc nhìn về phát triển và quản lí giáo dục, Nxb Giáo dục Việt Nam.

6. Bộ Giáo dục và đào tạo (2009), Thông tư ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT.

7. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2011), Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2013), Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020.

9. Bộ Giáo dục và đào tạo (2011), Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

10. Bộ Giáo dục và đào tạo (2016), Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

11. Lê Văn Biên (2014), Quản lí hoạt động chuyên môn của hiệu trưởng trường THCS Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, Luận văn Thạc sĩ QLGD.

12. Nguyễn Phúc Châu (2010), Quản lí quá trình sư phạm trong nhà trường phổ thông, Nxb ĐHSP Hà Nội.

13. Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2002), Lí luận quản lí và quản lí nhà trường, Giáo trình Cao học quản lí giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội

14. Phạm Tuấn Dũng (2017), Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Vĩnh Hưng, Long An và giải pháp, Luận văn Thạc sĩ QLGD.

15. Đảng cộng sản Việt Nam (2004), Chỉ thị 40/ CT-TƯ về nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

16. Vũ Cao Đàm (2005), Phương pháp luận NCKH. Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

17. Trần Khánh Đức (2010), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỷ XXI. Nxb Giáo dục Việt Nam.

18. Bùi Minh Hiền (Cb) (2011), Quản lí giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm Hà Nội.

19. Đặng Thành Hưng (2010), "Đặc điểm của quản lí giáo dục và quản lí trường học trong bối cảnh hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", Tạp chí Quản lí giáo dục, số 22/10, Hà Nội.

20. Trần Kiểm (2002), Khoa học quản lí nhà trường phổ thông, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.

21. Trần Kiểm (2010), Khoa học tổ chức và quản lí trong giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

22. Trần Kiểm (2006), Tiếp cận hiện đại trong quản lý giáo dục, NXB ĐHSP, Hà Nội

23. Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Cb) (2012), Quản lí giáo dục - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

24. Bùi Thị Yến Nhi (2013), Thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn của tổ trưởng tại các trường THPT huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, luận văn thạc sĩ QLGD.

Xem tất cả 115 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí