Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - 14

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


Mã Mô đun


Tên và nội dung mô đun


Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành


2. Thực hiện giáo dục hòa

nhập trong giáo dục THPT

GDHN trong

giáo dục THPT

XIII. Phát

triển năng

lực hoạt động chính trị - xã hội


THPT 39

Xây dựng kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THPT

1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục của nhà trường THPT

2. Nội dung phối hợp với gia đình học sinh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường THPT

3. Một số biện pháp tăng cường sự phối hợp của phụ huynh, cộng đồng trong hoạt động giáo dục ở trường

THPT


Lập được kế hoạch phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh


15
THPT 40

Phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục

1. Vai trò và mục tiêu của việc phối hợp với các tổ chức xã hội trong công tác

giáo dục học sinh THPT

Có kĩ năng phối hợp với các tổ chức xã hội trong giáo dục học sinh THPT


15Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 128 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - 14

Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng


Mã Mô đun


Tên và nội dung mô đun


Mục tiêu bồi dưỡng

Thời gian tự học

(tiết)

Thời gian học

tập trung (tiết)

Lý thuyết

Thực hành


2. Nội dung phối hợp với tổ

chức xã hội trong giáo dục học sinh THPT

3. Một số biện pháp phối hợp các lực lượng giáo dục

để giáo dục học sinh THPT


THPT 41

Tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT

1. Vai trò và mục tiêu của các hoạt động tập thể trong giáo dục học sinh THPT

2. Các nội dung hoạt động tập thể trong hoạt động giáo dục học sinh THPT

3. Các phương pháp tổ chức

các hoạt động tập thể cho học sinh THPT


Có kĩ năng hướng dẫn, tổ chức các hoạt động tập thể của học sinh THPT


15Yêu cầu chuẩn nghề nghiệp cần bồi dưỡng

Phụ lục 2: MẪU PHIẾU

KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên)


Để góp phần nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT. Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách trả lời các câu hỏi. Ý kiến của đồng chí là những ý kiến vô cùng quý báu, nó chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu, ngoài ra không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào cả.

Câu 1. Đồng chí nhận thức như thế nào về công tác bồi dưỡng thường xuyên của GV hiện nay? Hãy đánh dấu X vào ô dưới đây:


Nội dung đánh giá

Mức độ

Rất

quan trọng

Quan trọng

Không

quan trọng

Rất

cần thiết

Cần thiết

Không cần thiết

Nhận thức về công tác bồi dưỡng thường

xuyên của GVCâu 2: Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức và hình thức bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT trong những năm qua của Sở GD&ĐT.

a) Đánh giá chung:TT


Các mặt đánh giá

Rất phù

hợp

Phù hợp

Không phù hợp

1

Về nội dung bồi dưỡng
2

Về phương pháp bồi dưỡng
3

Về cách thức tổ chức bồi dưỡng
4

Về hình thức bồi dưỡng
5

Về thời gian và các điều kiện khác…
b) Các ý kiến cụ thể về các mặt trên?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

c) Để hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV có hiệu quả, đ/c có những đề nghị cải tiến gì?

+ Về Nội dung:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

+ Về phương pháp bồi dưỡng:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………

+Về cách thức tổ chức:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

+Về hình thức bồi dưỡng:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

+ Về các điều kiện khác:

…………………………………………………………………………

………….……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 3. Đồng chí đánh giá như thế nào về chất lượng, hiệu qủa hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV THPT trong những năm qua của Sở GD&ĐT?


Nội dung đánh giá

Có chất lượng

Không chất

lương

Bình thường

Rất

hiệu quả

Không

hiệu quả

Bình thường

Đánh giá về chất lượng, hiệu qủa hoạt động bồi dưỡng thường xuyên

cho GV THPT.Câu 4. Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV THPT của Sở GD&ĐT trong thời gian qua?


Nội dung đánh giá

Mức độ

Rất tốt

Bình thường

Chưa tốt

Rất

hiệu quả

Hiệu quả

Chưa

hiệu quả

Đánh giá về công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV THPT của Sở GD&ĐT trong thời gian qua.
Câu 5: Đồng chí cho biết ý kiến của mình về các vấn đề sau đây:

a) Việc lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên GV THPT của Sở GD&ĐT như thế nào? (nêu rõ tính khoa học, tính phù hợp với thực tế, tính khả thi..)

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

b) Những ưu điểm và hạn chế trong việc lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của Sở GD&ĐT:

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

* Hạn chế:

Câu 6. Đồng chí đánh giá như thế nào về công tác tổ chức, quản lý và chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV THPT của Sở GD&ĐT?

a) Về tổ chức hoạt động bồi dưỡng thường xuyên:

……………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

b) Về quản lý và chỉ đạo:

……………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………

……..…………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………

c) Về kiểm tra và đánh giá hoạt động bồi dưỡng:

……………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………

d) Ý kiến đánh giá chung:

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Câu 7. Đồng chí hãy nêu hoặc chỉ ra những biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên GV THPT mà Sở GD&ĐT đã thực hiện?

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Xem tất cả 128 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí