Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - 15

Câu 8. Những biện pháp quản lý bồi dưỡng thường xuyên GV THPT của Sở GD&ĐT dưới đây theo đ/c đã đạt ở mức độ nào?


TT

Những biện pháp quản lý bồi dưỡng thường xuyên GV THPT của Sở

GD&ĐT

Mức độ

Rất

tốt

Tốt

Chưa

tốt

Bình

thường

1

Khảo sát trình độ, nhu cầu bồi dưỡng

của GV

2

Xây dựng nội dung chương trình, biên

soạn tài liệu bồi dưỡng

3

Tiến hành lập kế hoạch bồi dưỡng sát với

nhu cầu thực tế của GV

4

Tổ chức thực hiện bồi dưỡng thường

xuyên cho GV

5

Đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương

thức bồi dưỡng cho phù hợp với GV

6

Cung cấp các tài liệu, phát huy tinh thần

tự học, tự nghiên cứu.

7

Kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng

bồi dưỡng…

8

Đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực

cho GV nâng cao năng lực chuyên môn.

9

Biện pháp khác….

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 128 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên theo chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường THPT huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh - 15

Câu 9. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên cho GV THPT, đồng chí cần đề xuất thêm những biện pháp nào? Biện pháp nào là quan trọng, cần thiết nhất?

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Câu 10. Đồng chí cho biết một vài nét về bản thân:

- Họ và tên:……………………………………..Tuổi……………

- Đơn vị công tác:………………………………………………

- Chức vụ:……………………………………………………

- Trình độ đào tạo (Ghi chuyên môn tương ứng với trình độ đào tạo)


Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp


(Xin chân thành cảm ơn đồng chí)

Phụ lục 3: MẪU PHIẾU

KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN VỀ TÍNH CẦN THIẾT VÀ KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỀ XUẤT


PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN

(Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên)

Để góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT. Xin đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách trả lời các câu hỏi. Ý kiến của đồng chí là những ý kiến vô cùng quý báu, nó chỉ được sử dụng vào mục đích nghiên cứu, ngoài ra không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào cả.

Câu 1. Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động BDTX giáo viên THPT đề xuất dưới đây:


TT


Biện pháp đề xuất

Mức độ cần thiết

Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần

thiết


1

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho giáo viên và các cán bộ quản lý về công tác bồi dưỡng thường xuyên trong

hoạt động nghề nghiệp
2

Khảo sát nhu cầu BDTX để lập kế hoạch bồi dưỡng cho

sát với nhu cầu và trình độ của giáo viên.

3

Đổi mới nội dung, phương pháp và đa dạng hóa hình

thức tổ chức bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chất lượng bồi dưỡng cho giáo viên.
4

Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động

bồi dưỡng thường xuyên GVTHPT.
5

Tăng cường các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ

công tác BDTX
TT


Biện pháp đề xuất

Mức độ cần thiết

Rất cần thiết

Cần thiết

Không cần

thiết

6

Khuyến khích về vật chất và tinh thần đối với giáo viên

trong việc BDTX


Câu 2. Đồng chí vui lòng cho biết ý kiến của mình về tính khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động BDTX giáo viên THPT đề xuất dưới đây:


TT


Biện pháp đề xuất

Mức độ khả thi

Rất khả

thi

Khả thi

Không khả

thi

1

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho GV và các cán CBQL

về công tác BDTX trong hoạt động nghề nghiệp

2

Khảo sát nhu cầu BDTX của giáo viên THPT để lập kế hoạch bồi dưỡng cho sát với nhu cầu và

trình độ của GV.

3

Đổi mới nội dung, phương pháp và đa dạng hóa hình thức tổ chức BDTX để nâng cao chất lượng

bồi dưỡng cho GV.
4

Tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt

động bồi dưỡng thường xuyên GVTHPT.
5

Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho công tác

BDTX đạt hiệu quả
6

Khuyến khích về vật chất và tinh thần đối với GV

trong việc BDTX
Xem tất cả 128 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí