Quản lý đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang - 3


5.3.2. Giải pháp phân phối và sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Nông nghiệp, Giao thông, Công nghệ thông tin và truyền thông

Cần xem xét lại các tiêu chí phân bổ vốn ngân sách, quy trình duyệt và phê duyệt cấp NSNN đến các huyện, xã nhằm mục tiêu phát triển kinh tế đồng đều giữa các vùng kinh tế.

5.3.3. Một số khuyến nghị khác

Trước tiên, tỉnh Tiền Giang nên tập trung hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp các công trình trọng điểm tại khu công nghiệp Long Giang, bệnh viện đa khoa mới tại huyện Châu Thành, khu bãi rác công nghệ cao tại huyện Tân Phước, ... Thứ hai, cần tập trung đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng chuyên mục "Đối thoại doanh nghiệp" trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang, bởi vì chính sách quản lý đầu tư công không được định hình và thực hiện một cách biệt lập mà trong một môi trường thể chế và chính sách nhất định.

5.4 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Thứ nhất, phạm vi nghiên cứu chỉ trong địa bàn Tiền Giang,

Thứ hai, nghiên cứu chỉ dựa trên đối tượng khảo sát là các nhà quản lý, các chuyên viên đã, đang công tác và quản lý các dự án đầu tư công.

Do đó, hướng nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng thêm các đối tượng khảo sát, mở rộng thêm phạm vi nghiên cứu (theo 21 ngành kinh tế để có cái nhìn bao quát kỹ hơn về tác động của vốn ĐTC tại Tỉnh nhà) cũng như các nhân tố ảnh hướng đến quản lý ĐTC sẽ đem lại kết quả bao quát hơn.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 27 trang tài liệu này.

Quản lý đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang - 3

Xem tất cả 27 trang.

Ngày đăng: 22/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí