Tác động của cấu trúc sở hữu tới khả năng sinh lời tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Kinh Tế Nguyễn Tiến Thành Tác Động Của Cấu Trúc Sở Hữu Tới Khả Năng Sinh Lời Tại Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính Ngân Hàng Mã Số: ...

Tác động của cấu trúc vốn đến mức độ bền vững và hiệu quả xã hội (spi) của các tổ chức tài chính vi mô tại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Học Viện Ngân Hàng Nguyễn Bích Ngọc Tác Động Của Cấu Trúc Vốn Đến Mức Độ Bền Vững Và Hiệu Quả Xã Hội (Spi) Của Các Tổ Chức Tài Chính Vi Mô Tại Việt Nam Chuyên Ngành: Tài ...

Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định tài chính: nghiên cứu tại các nước có nền kinh tế mới nổi và dẫn dắt tăng trưởng kinh tế thế giới

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.hồ Chí Minh Nguyễn Trần Xuân Linh Tác Động Của Chính Sách Tiền Tệ Và Chính Sách An Toàn Vĩ Mô Đến Ổn Định Tài Chính: Nghiên Cứu Tại Các Nước Có ...

Tác động của tiếp xúc đa thị trường lên cạnh tranh, rủi ro tín dụng và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.hồ Chí Minh Hồ Thị Ngọc Tuyền Tác Động Của Tiếp Xúc Đa Thị Trường Lên Cạnh Tranh, Rủi Ro Tín Dụng Và Hiệu Quả Hoạt Động Của Các Ngân Hàng ...

Tác động truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng dưới ảnh hưởng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.hồ Chí Minh Tóm Tắt Luận Án Tiến Sĩ Chuyên Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã Ngành: 9.34.02.01 Đề Tài: Tác Động Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Qua Kênh ...

Tín dụng ngân hàng đối với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Tín Dụng Ngân Hàng Đối Với Phát Triển Thị Trường Bất Động Sản Trên Địa Bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Chuyên ...

Mối quan hệ giữa đặc điểm hội đồng quản trị và thông tin bất cân xứng của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp.hcm

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh Phan Bùi Gia Thủy Mối Quan Hệ Giữa Đặc Điểm Hội Đồng Quản Trị Và Thông Tin Bất Cân Xứng Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Sở Giao ...