Quản lý các dự án công nghệ thông tin tại Cục thông tin và thống kê Hải quan - 12
TT


Tên dư ̣ á n

Thời gian TK theo QĐ 1766

Tiến độ triển khai

đến hết năm 2012

Kế hoạch triển khai

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015


hành theo mô hình tâp̣ trung trên

công nghê ̣ cổng thông tin (Nâng cấp hê ̣

thống Netoffice

hiêṇ có lên version 5.0)Tổng cục và Văn phòng các Cục Hải quan Tỉnh, thành phố.4

Triển khai

ứng dụng hải quan điêṇ tử

2010-

2012

- Đã triển khai 21/34 Cục HQ tỉnh, thành phố

Tính đến quý I/2013,

hoàn thành

triển khai cho 34

Cục HQ

tỉnh, thành phố

(Riêng trong Quý I/2013

triển khai cho 13 Cục HQ còn lại, trong mỗi Cục triển khai cho

01 Chi cục)5

Phát triển

hê ̣thống thông tin

2011-

2013

- Đã triển khai

Cục HQ TP.Hồ Chí Minh

Hỗ trơ ̣

vâṇ hành.Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 101 trang tài liệu này.

Quản lý các dự án công nghệ thông tin tại Cục thông tin và thống kê Hải quan - 12
TT


Tên dư ̣ á n

Thời gian TK theo QĐ 1766

Tiến độ triển khai

đến hết năm 2012

Kế hoạch triển khai

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015


quản lý nghiêp̣ vu ̣ quản lý hải quan tích

hơp̣


6

Cơ sở ̃ liêụ hàng hóa xuất nhâp̣ khẩu

2010-

2015

Đã báo cáo Bô ̣ dừ ng dự án đến khi triển khai xong hê ̣thống VNACCS/VCIS

sẽ tổng hợp báo cáo Bộ.

PHỤ LỤC 2


Các hệ thống thông tin lớn, cốt lõi, mang tính tích hợp cao theo phương thức tập trung trên các lĩnh vực chuyên ngành tài chính


TT

Mục tiêu giai đoạn 2011-2015

theo Quyết định

1766/QĐ- BTC

Đơn vị chủ trì

Kết quả đạt được

đến hết năm 2012

Kế hoạch triển khai

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành theo mô hình tập trung trên

công nghệ cổng thông tin (Nâng cấp hê ̣

thống Netoffice

hiêṇ có lên version 5.0)

Tổng cục Hải quan

Chạy thử nghiệm

Triển khai chính thức từ 3.2013

tại Tổng cục và Văn

phòng các Cục Hải quan Tỉnh,

Thành phố2

Triển khai ứng dụng hải quan điện tử

Tổng cục Hải quan

- Triển khai

TTHQ ĐT cho 21/34 Cục HQ.

Tính đến quý I/2013,

hoàn thành

triển khai cho 34

Cục HQ

tỉnh, thành phố

TT

Mục tiêu giai đoạn 2011-2015

theo Quyết định

1766/QĐ- BTC

Đơn vị chủ trì

Kết quả đạt được

đến hết năm 2012

Kế hoạch triển khai

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(Riêng trong Quý I/2013

triển khai cho 13 Cục HQ còn lại, trong mỗi Cục triển khai cho 01 Chi

cục)3

Phát triển hệ thống thông tin quản lý nghiệp vụ quản lý hải quan tích

hợp

Tổng cục Hải quan

Đã hoàn thành triển khai cho Cục HQ TP.Hồ Chí Minh
4

Nâng cấp nền tảng hạ tầng kỹ thuật cho

các đơn vị hải quan phục vụ triển khai Thủ tục hải quan điện tử và xử lý

tập trung

Tổng cục Hải quan

Đã hoàn thành trang bi ̣bổ sung máy chủ, nâng

cấp ha ̣tầng mạng WAN phục vụ thông quan điêṇ tử cho các cấp Hải quan


TT

Mục tiêu giai đoạn 2011-2015

theo Quyết định

1766/QĐ- BTC

Đơn vị chủ trì

Kết quả đạt được

đến hết năm 2012

Kế hoạch triển khai

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

5

Xây dựng và triển khai hạ

tầng kỹ thuật cho Trung tâm dữ liệu tập trung

ngành Hải quan

Tổng cục Hải quan

Đã cơ bản hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ thuâṭ cho TTDL mới, hiêṇ nay đang lắp đăṭ giai đoaṇ cuối hê ̣ thống làm mát chính xác, đang chuẩn bi ̣ký hơp̣ đồng gói thầu

trang bi ̣hê ̣thống

chữa cháy khí chuyên dùng trong TTDL

PHỤ LỤC 4


Bảng danh sách tiến độ giải ngân các dự án đầu tư ứng dụng CNTT tiêu biểu Giai đoạn 2011 – 2015Số TT


Tên dự án, nhiệm vụ

Tiến độ giải ngân của dự án

Hiện tại

Hết năm 2015


1

Xây dựng phân hệ tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ khác có liên quan và thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh phục vụ thủ tục hải quan điện tử

(eManifest).


100%


100%


2

Nâng cấp, triển khai hệ thống thông quan điện tử theo mô hình xử lý tập

trung cấp Tổng cục.


71.5%


95%


3

Nâng cấp, triển khai hệ thống kế toán thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo

mô hình xử lý tập trung cấp Tổng cục.


93%


94%


4

Nâng cấp, triển khai hệ thống thông tin giá tính thuế để kết nối/chuyển đổi

dữ liệu với hệ thống VNACCS/VCIS


94%


95%


5

Nâng cấp, triển khai hệ thống thông tin quản lý rủi ro để kết nối/chuyển đổi dữ liệu với hệ thống

VNACCS/VCIS


Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư


6

Xây dựng, triển khai hệ thống thông tin phục vụ triển khai cơ chế hải quan

một cửa quốc gia


0%


40%
7

Xây dựng phân hệ tiếp nhận, xử lý thông tin trước về hành khách và hàng hóa trên các chuyến bay thương mại phục vụ mở rộng thông quan điện tử và quản lý rủi

ro.


Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư


8

Nâng cấp hệ thống thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu để

kết nối với hệ thống VNACCS/VCIS


0%


30%

9

Nâng cấp, mở rộng mạng

WAN ngành Hải quan

Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư


10

Mua sắm, nâng cấp mạng LAN cho các đơn vị Hải

quan


Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư


11

Mua sắm trang thiết bị, hệ thống dự phòng cho Trung

tâm dữ liệu ngành Hải quan.


Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư


12

Nâng cấp hệ thống thông tin tình báo, hệ thống kiểm tra sau thông quan và thực hiện quản lý rủi ro để kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống xử lý tập trung

ngành Hải quan


Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư


13

Xây dựng hệ thống đào tạo, thử nghiệm cho hệ thống VNACCS/VICS và các hệ

thống ứng dụng CNTT tập trung ngành Hải quan.


Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư


14

Xây dựng hệ thống quản lý điều hành để triển khai bộ phận trợ giúp (Help-Desk) tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin của TCHQ phục

vụ triển khai hệ thống


Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư
VNACCS/VCIS và các hệ thống ứng dụng CNTT tập

trung ngành Hải quan15

Xây dựng hệ thống thông

tin quản lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế


Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư


16

Xây dựng hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định

nghiệp vụ giai đoạn I


Thực hiện giai đoạn chuẩn bị đầu tư


17

Xây dựng phần mềm Dự báo kim ngạch XNK và số thu ngân sách nhà nước từ

hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của ngành HQ


Khoảng 30%


Còn lại


(Nguồn: Phòng Quản lý dự án)

Xem tất cả 101 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí