Quản lý các dịch vụ trên Intetnet tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu - 1


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

---------------------


NGUYỄN ANH THÀNH


QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET

TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU


Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực. Những kết luận khoa học của luận văn chưa từng được công bố trong bất cứ công trình nào.


LỜI CẢM ƠN


Để hoàn thành chương trình cao học và viết luận văn này , tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ và góp ý nhiệt tình của quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế -

Đaị hoc

Quốc gia Hà Nôị .

Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Kinh tế ,

đã tận tình hướng dân

, giúp đỡ cho tôi trong quá trình học tập.

Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp.

Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hoàn thiện luận văn, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những đóng góp tận tình của quý thầy cô và các bạn.


MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Câu hỏi nghiên cứu 2

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

5. Đóng góp của luận văn 3

CHƯƠNG 1 4

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET 4

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 4

1.1.1 Những công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 4

1.1.2 Những kết quả nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần được nghiên cứu tiếp 7

1.2 Cơ sở lý luận về quản lý các dịch vụ trên Internet 8

1.2.1 Một số vấn đề cơ bản về Dịch vụ internet 8

1.2.2 Khái niệm và đặc điểm của quản lý dịch vụ trên Internet 15

CHƯƠNG 2 25

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25

2.1 Phương pháp luận 25

2.1.1 Phương pháp chủ nghĩa duy vật biện chứng 25

2.1.2 Phương pháp chủ nghĩa duy vật lịch sử 25

2.1.3 Phương pháp trừu tượng hóa khoa học 25

2.2 Phương pháp cụ thể 26

2.2.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp 26

2.2.2 Phương pháp thống kê, so sánh 26

2.2.3 Phương pháp phân tích - tổng hợp 27

CHƯƠNG 3 28

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET 28

TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ TRUYỀN SỐ LIỆU GIAI ĐOẠN 2010-2014 28

3.1 Khái quát về Công ty Điện toán và Truyền số liệu28

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 28

3.1.2 Chức năng nhiệm vụ 30

3.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 32

3.1.4 Nhân lực và cơ sở hạ tầng mạng lưới quản lý 34

3.1.5 Đặc điểm sản phẩm và thị trường 37

3.2 Tình hình quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty VDC 39

3.2.1 Những quy định của công ty về quản lý các dịch vụ trên Internet .39

3.2.2 Xây dựng hệ thống chiến lược kinh doanh dịch vụ trên Internet 41

3.2.3 Tổ chức thực hiện chiến lược 42

3.2.4 Thực hiện kiểm tra, giám sát 45

3.3 Đánh giá hoạt động quản lý các dịch vụ trên Internet tại công ty VDC 47

3.3.1 Những thành tựu cơ bản 47

3.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân 48

CHƯƠNG 4 56

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ 56

CÁC DỊCH VỤ TRÊN INTERNET TẠI CÔNG TY ĐIỆN TOÁN VÀ . 56

TRUYỀN SỐ LIỆU ĐẾN NĂM 2020 56

4.1 Bối cảnh mới tác động đến hoạt động quản lý các dịch vụ trên Internet...56

4.1.1 Bối cảnh quốc tế 56

4.1.2 Bối cảnh trong nước 57

4.2 Mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển các dịch vụ trên Internet của công ty VDC đến năm 2020 60

4.2.1 Mục tiêu 60

4.2.2 Định hướng 62

4.3 Một số giải pháp và kiến nghị chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý dịch vụ trên Internet tại công ty VDC đến năm 2020 64

4.3.1 Hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý các dịch vụ trên Internet 64

4.3.2 Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý dịch vụ trên Internet ..67

4.3.3 Tăng cường hiệu quả các công cụ quản lý dịch vụ trên Internet ...69

4.3.4 Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ trên Internet 71

4.3.5 Kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên 72

KẾT LUẬN 76

TÀI LIỆU THAM KHẢO 77

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTSTT

Ký hiệu

Nguyên nghĩa

1

ADSL

Đường thuê bao số bất đối xứng

2

CMC

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC

3

CNTT-VT

Công nghệ thông tin – Viễn Thông

4

CP

Nhà cung cấp nội dung

5

FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

6

FPT

Công ty Cổ phần Phát triển và Đầu tư Công nghệ FPT

7

GTGT

Giá trị gia tăng

8

IDC

Trung tâm dữ liệu

9

IP

Giao thức Internet

10

IPTV

Truyền hình IP

11

ISP

Nhà cung cấp dịch vụ truy nhập Internet

12

IXP

Nhà cung cấp kết nối Internet

13

POP

Điểm hiện diện

14

SMS

Dịch vụ tin nhắn ngắn

15

SP

Nhà cung cấp dịch vụ

16

SPT

Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài gòn

17

Telco

Công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động

18

VAS

Dịch vụ giá trị gia tăng

19

VDC

Công ty Điện toán và Truyền số liệu

20

Viettel

Công ty Viễn thông Quân đội

21

VNPT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

22

VoD

Truyền hình theo yêu cầu

23

VPN

Mạng riêng ảo

24

WTO

Tổ chức thương mại thế giới

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.

Quản lý các dịch vụ trên Intetnet tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu - 1


DANH MỤC BẢNGTT

Bảng

Nội dung

Trang


1


Bảng 3.1

Kiểm tra tuân thủ quy trình cung cấp dịch vụ các phòng

ban tại Trung tâm VDCO năm 2014


51

Xem tất cả 98 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí