Quản lý các công ty cổ phần tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I Bộ giao thông vận tải - 1


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

---------------------


GIANG ĐỨC THANH


QUẢN LÝ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG I BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI


CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 04 10


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THANH CHƯƠNG


XÁC NHẬN CỦA GVHD

XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 92 trang tài liệu này.

Quản lý các công ty cổ phần tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông I Bộ giao thông vận tải - 1


LỜI CAM ĐOAN


Tác giả xin cam đoan đề tài luận văn “ Quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận tải.” là công trình nghiên cứu độc lập của tác giả dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thành Chương.

Các tài liệu, số liệu mà tác giả sử dụng có nguồn trích dẫn hợp lý, đáng tin cậy và không vi phạm pháp luật.

Kết quả nghiên cứu của luận văn chưa được công bố trên bất kỳ ấn phẩm, công trình nghiên cứu nào.

Tác giả xin cam đoan những điều trên là đúng sự thật, nếu sai, tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.


HỌC VIÊN


Giang Đức Thanh


LỜI CẢM ƠN


Tôi xin cảm ơn TS. Nguyễn Thanh Chương - giảng viên trường Đại học Giao thông vận tải Hà Nội đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thành Luận văn này.

Tôi xin cảm ơn Ban Chủ nhiệm Khoa sau Đại học và các thầy, cô giáo trong Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giúp đỡ, truyền đạt kiến thức để chúng tôi hoàn thành khoá học;

Tôi xin cảm ơn Lãnh đạo các Vụ, Ban, Ngành của Bộ giao thông; tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1; các công ty thành viên đã giúp đỡ tôi trong quá trình nghiên cứu, thu thập số liệu để thực hiện đề tài này.

Tôi xin cảm ơn lãnh đạo và các kiểm toán viên vụ kiểm toán doanh nghiệp- Kiểm toán nhà nước.

Tôi xin cảm ơn các chuyên gia, các học giả, các nhà nghiên cứu đã cho tôi các ý tưởng và các đánh giá khoa học để tham khảo.

Trân trọng cảm ơn./.

HỌC VIÊN


Giang Đức Thanh


TÓM TẮT LUẬN VĂN BẰNG TIẾNG VIỆT


Tên luận văn: Quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Bộ giao thông.

Tác giả: Giang Đức Thanh Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Bảo vệ năm:2015

Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Thanh Chương

Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu:

- Mục đích nghiên cứu

+ Đánh giá một cách khoa học và trung thực về công tác quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông bao gồm quản lý phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần và quản lý các hoạt động khác.

+ Đề xuất giải pháp và kiến nghị cho các nhà quản lý.

- Nhiệm vụ nghiên cứu:Phải đưa ra được báo cáo khoa học và có tính ứng dụng cao về công tác quản lý các công ty cổ phần ở cả hai góc độ đã nêu trong mục đích nghiên cứu.

Những đóng góp của luận văn:

- Về phương pháp nghiên cứu: Vận dụng linh hoạt sự kết hợp các phương pháp cổ kinh điển và hiện đại, giữa lý luận và thực tiễn làm cho các nghiên cứu mang tính khoa học và thực tế.

- Về nội dung: Vấn đề nghiên cứu là đề tài đang rất được quan tâm, gắn liền với thực tế và có tính ứng dung cao đó là quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận tải.


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i

DANH SÁCH BẢNG ii

DANH SÁCH HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ iii

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI CÁC TỔNG CÔNG TYCÓ HÌNH THỨC CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON 5

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý các công ty cổ phần tại các tổng công ty có hình thức công ty mẹ- công ty con 5

1.2. Cơ sở khoa học về quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty ( công ty mẹ) 9

1.2.1. Các vấn đề chung về quản lý các công ty cổ phần tại các tổng công ty. 9

1.2.2. Nội dung quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty. 19

1.2.3. Kinh nghiệm quản lý các công ty cổ phần tại các tổng công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con 21

1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty. 23

1.2.5. Vai trò và ý nghĩa của quản lý các công ty cổ phần tại các tổng

công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con 24

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26

2.1. Quy trình nghiên cứu 26

2.1.1. Xác định vấn đề nghiên cứu 26

2.1.2. Ý nghĩa và vai trò của nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng . 27

2.2. Phương pháp nghiên cứu luận văn 28

2.2.1. Các phương pháp cụ thể sử dụng để thực hiện luận văn 29

2.2.2. Nguồn số liệu và xử lý số liệu 31

2.3. Thiết kế nghiên cứu luận văn 32

2.3.1. Quy trình thiết kế nghiên cứu 32

2.3.2. Tổ chức thực hiện nghiên cứu 33

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN TẠI TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 1 - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 34

3.1. Tổng quan về các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông. 34

3.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty công trình giao thông 1- Bộ giao thông. . 34

3.1.2. Giới thiệu về các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận tải. 42

3.2. Thực trạng về quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận tải. 44

3.2.1. Thực trạng kế hoạch quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- bộ giao thông. 44

3.2.2. Thực trạng công tác tổ chức quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Bộ giao thông 46

3.2.3. Thực trạng công tác kiểm tra giám sát quá trình quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Bộ giao thông vận tải. 47

3.3. Các thành công, hạn chế và tác nhân ảnh hưởng trong quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty công trình giao thông 1- bộ giao thông vận tải. 48

3.3.1. Thành công và hạn chế trong công tác quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận tải. 48

3.3.2. Các tác nhân ảnh hưởngđến quản lý các công ty cổ phần tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận tải 24

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ QUẢN LÝ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN 52

4.1. Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông và nhiệm vụ của tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1-Bộ giao thông vận tải trong xu thế hội nhập. 52

4.1.1. Mục tiêu phát triển hạ tầng giao thông đến 2020 tầm nhìn đến 2030 52

4.1.2. Nhiệm vụ của tổng công ty trong xu thế hội nhập 55

4.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý các công ty cổ phầntại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1- Bộ giao thông vận 56

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT‌


STT

Ký hiệu

Nguyên nghĩa

1

BCTC

Báo cáo tài chính

2

CIENCO 1

Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1

3

CP

Cổ phần

4

CTCP

Công ty cổ phần

5

Cty

Công ty

6

ĐBQH

Đại biểu quốc hội

7

DNNN

Doanh nghiệp nhà nước

8

GTVT

Giao thông vân tải

9

KTNN

Kiểm toán nhà nước

10

NXB

Nhà xuất bản

11

QLDA

Quản lý dự án

12

QLDN

Quản lý doanh nghiệp

13

XDCT

Xây dựng công trình

Xem tất cả 92 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí