Vận dụng phương pháp thống kê đa biến đo lường tài sản thương hiệu điểm đến du lịch đất mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa

Xem tất cả 104 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Vận dụng phương pháp thống kê đa biến đo lường tài sản thương hiệu điểm đến du lịch đất mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa - 13

Vận dụng phương pháp thống kê đa biến đo lường tài sản thương hiệu điểm đến du lịch đất mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa - 13

A. Predictors: (Constant), nb REGR factor score 4 for analysis 1, HA REGR factor score 3 for analysis 1, Cl REGR factor score 2 for analysis 1, tt REGR factor score 1 for analysis 1 ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 38.822 4 9.705 11.056 .000 b 1 Residual 250.178 285 ...

Vận dụng phương pháp thống kê đa biến đo lường tài sản thương hiệu điểm đến du lịch đất mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa - 12

Vận dụng phương pháp thống kê đa biến đo lường tài sản thương hiệu điểm đến du lịch đất mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa - 12

Rotated Component Matrix a Component 1 2 3 4 5 NBTH3 -.796 NBTH2 -.786 NBTH1 -.782 CLTH7 .777 CLTH4 .689 .378 CLTH6 .607 .552 TTTH3 .909 TTTH4 .886 TTTH1 .873 TTTH2 .821 HATH3 .959 HATH2 .935 HATH4 .887 CLTH1 .834 CLTH2 .777 CLTH3 .578 .696 NBTH5 .886 NBTH4 .848 Extraction Method: Principal ...

Kết Quả Kiểm Định Độ Tin Cậy Thang Đo Cronbach Alpha

Kết Quả Kiểm Định Độ Tin Cậy Thang Đo Cronbach Alpha

PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Số lần đã đến ĐMCM Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1 257 88.6 88.6 88.6 2 21 7.2 7.2 95.9 Valid 3 10 3.4 3.4 99.3 4 2 .7 .7 100.0 Total 290 100.0 100.0 Mục đích Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nghỉ ...

Hoàn Toàn Không Đồng Ý - 2: Không Đồng Ý - 3: Trung Lập - 4: Đồng Ý - 5: Hoàn Toàn Đồng Ý

Hoàn Toàn Không Đồng Ý - 2: Không Đồng Ý - 3: Trung Lập - 4: Đồng Ý - 5: Hoàn Toàn Đồng Ý

TÀI LIỆU TIẾNG ANH Aaker, D.A. (1991). Managing Brand Equity . NY: The Free Press. Aaker, D.A. (1996). Building Strong Brands . NY: The Free Press. Agarwal, M.K. & Rao, V.R. (1996).An empirical comparison of consumer-based measures of brand equity. Marketing Letters , 7(3): 237-247. ...

Hạn Chế Của Nghiên Cứu Và Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

Hạn Chế Của Nghiên Cứu Và Hướng Phát Triển Trong Tương Lai

Yếu tố chất lượng chính là điểm mấu chốt để khách du lịch lựa chọn điểm đến cho chính họ. Họ đi du lịch để nghỉ ngơi, giải toả căng thẳng sau thời gian làm việc mệt mỏi, do đó, điểm đến cần phải có chất lượng thoả ...

Bảng Tóm Tắt Kết Quả Hồi Quy Lần 1

Bảng Tóm Tắt Kết Quả Hồi Quy Lần 1

Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 0.006 HATH Pearson Correlation 0.000 0.000 1.000 0.000 .133* Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 0.024 NBTH Pearson Correlation 0.000 0.000 0.000 1.000 -0.022 Sig. (2-tailed) 1.000 1.000 1.000 0.713 GSLTT Pearson Correlation .300 .163 .133* -0.022 1.000 Sig. ...

Kết Quả Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo Cronbach Alpha

Kết Quả Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo Cronbach Alpha

Trong thang đo. Biến quan sát thừa là biến đo lường một khái niệm hầu như trùng với biến đo lường khác, tương tự như trường hợp cộng tuyến (Collinearity) trong hồi quy, khi đó biến thừa nên được loại bỏ (Nguyễn Khánh Duy, 2009). Theo ...

Kiểm Định Thang Đo Với Hệ Số Tin Cậy Cronbach Alpha

Kiểm Định Thang Đo Với Hệ Số Tin Cậy Cronbach Alpha

Chung của khu vực và cả nước; trong đó tập trung bảo vệ và tôn tạo tài nguyên môi trường và những giá trị văn hóa đặc thù của tỉnh. 4.1.2. Thực trạng về điểm đến Đất Mũi Cà Mau Thời gian qua, điểm đến Đất Mũi Cà Mau đã ...

Thành Tựu, Thực Trạng Về Điểm Đến Đất Mũi Cà Mau Và Những Vất Đề Đặt Ra Cho Ngành Du

Thành Tựu, Thực Trạng Về Điểm Đến Đất Mũi Cà Mau Và Những Vất Đề Đặt Ra Cho Ngành Du

3.3. Phương pháp nghiên cứu 3.3.1. Nghiên cứu định tính Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua việc thu thập các mục hỏi từ các nghiên cứu và các lý thuyết trước đó, có điều chỉnh lại cho phù hợp với tỉnh Cà Mau. Sau khi ...

Thang Đo Sơ Bộ Về Điểm Nổi Bật Thương Hiệu

Thang Đo Sơ Bộ Về Điểm Nổi Bật Thương Hiệu

Điều quan trọng để khách hàng sẵn sàng trả thêm một khoản tiền (sự sẵn lòng trả thêm) cho một thương hiệu. Trong các công trình nghiên cứu về thương hiệu nói chung, hình ảnh hay hình ảnh xã hội, vai trò xã hội và ý nghĩa biểu ...

Các Công Trình Nghiên Cứu Về Tsth Điểm Đến Du Lịch

Các Công Trình Nghiên Cứu Về Tsth Điểm Đến Du Lịch

Du lịch là ngành dịch vụ trực tiếp liên quan đến con người. Dịch vụ là sự trợ giúp giữa con người với con người nhưng phải trả tiền công giúp đỡ. Để hoạt động kinh doanh có hiệu quả đòi hỏi người làm dịch vụ cũng như ...

Vận dụng phương pháp thống kê đa biến đo lường tài sản thương hiệu điểm đến du lịch đất mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa - 2

Vận dụng phương pháp thống kê đa biến đo lường tài sản thương hiệu điểm đến du lịch đất mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa - 2

Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 17 Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu tổng quát 18 Hình 4.1. Các giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận 53 Hình 5.1. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 56 Nghiên cứu nhằm khám phá các yếu tố cấu ...

Vận dụng phương pháp thống kê đa biến đo lường tài sản thương hiệu điểm đến du lịch đất mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa - 1

Vận dụng phương pháp thống kê đa biến đo lường tài sản thương hiệu điểm đến du lịch đất mũi Cà Mau theo cảm nhận của du khách nội địa - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Võ Văn Đa Vận Dụng Phương Pháp Thống Kê Đa Biến Đo Lường Tài Sản Thương Hiệu Điểm Đến Du Lịch Đất Mũi Cà Mau Theo Cảm Nhận Của Du Khách Nội Địa Luận Văn Thạc ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top