Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam

Xem tất cả 191 trang, được chia thành 23 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 23 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 23

Nxb Công an Nhân dân, Hà Nội. 75. Trường Đại học Luật Hà Nội (2017 - 2020), Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật , Nxb Tư pháp, Hà Nội. 76. Trường Đại học Luật Hà nội (2020), Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam (tập II) , ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 22 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 22

Chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước. Có thể nhận thấy rằng việc nghiên cứu Chương 3 được thực hiện trên cơ sở những kết quả nghiên cứu vấn đề lý luận tại Chương 1 và thực trạng pháp luật cũng như thực tiễn thực hiện ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 21 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 21

BTTH là thiệt hại xảy ra chứ không phải từ sự thoả thuận. Theo đó, cần quy định cho bên bị vi phạm được áp dụng cả chế tài phạt vi phạm và chế tài BTTH ngay cả khi các bên chỉ thoả thuận về phạt vi phạm trong hợp đồng. Quy ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 20 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 20

Các hoạt động thực tiễn, có thể đưa ra các trường hợp được loại trừ trách nhiệm do phải thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đó là: (i) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền tác động trực tiếp đến ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 19 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 19

Quá chi tiết những loại thiệt hại được bồi thường vô tình đã tạo nên sự khó khăn trong việc áp dụng điều luật, cụ thể là người xét xử và đương sự như rơi vào ma trận của những khái niệm, trong khi bản chất của sự thiệt ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 18 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 18

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Việc tiếp cận đa dạng các nền tảng lý luận ở Chương 1 đã tạo cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu thực trạng pháp luật về TNBTTH do vi phạm HĐTM và thực tiễn thực hiện ở Việt Nam, tác giả rút ra một số kết ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 17 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 17

Vậy là bởi vì, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định và các bên tham gia hợp đồng không biết trước vào thì điểm ký hợp đồng nên bắt buộc phải thực hiện quyết định đó, dẫn đến vi phạm các nghĩa vụ đã cam ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 16 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 16

Đồng trong hoạt động thương mại đã và đang diễn ra hàng ngày trong đời sống kinh tế. Trong pháp luật thực định Việt Nam hiện nay, dường như ý thức rất rõ ràng về nguy cơ vi phạm hợp đồng và hậu quả thực tế của hành vi không ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 15 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 15

Một số trường hợp ngoại lệ, yếu tố lỗi được coi là điều kiện làm phát sinh TNBTTH. Ví dụ, trong trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám định có kết quả sai theo khoản 2 Điều 266 LTM năm 2005 và ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 14 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 14

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ N (Công ty N) và Công ty TNHH D (Công ty D) có ký kết, thực hiện, nhiều hợp đồng dịch vụ với nội dung phân phối hàng hóa là sản phẩm sữa. Trong Hợp đồng phân phối số CB-MK-1406-0012 và Phụ lục 1 ngày ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 13 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 13

2.1.2.2. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại Trong quan hệ BTTH do vi phạm HĐTM, bên bị vi phạm – với tư cách là chủ thể có quyền yêu cầu BTTH, có các quyền, nghĩa ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 12 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 12

Và khoản tổn thất vừa nêu. Có thể thấy rằng, việc Công ty B mua bột sắn của Công ty HD với giá cao hơn giá của Công ty SN là một hậu quả bất lợi cho Công ty B sau khi Công ty SN không thể giao hàng đúng hạn. Tuy nhiên, để chứng minh ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 11 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 11

Nếu các bên không thể chứng minh được thiệt hại đó là giá trị bao nhiêu tiền và do ai gây ra thì về nguyên tắc là bên tham gia hợp đồng không thể nào yêu cầu bên đối ước phải thực hiện nghĩa vụ BTTH cho mình. Từ sự phân tích ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 10 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 10

Law, mà cũng được ghi nhận ở trong pháp luật của các quốc gia trong hệ thống pháp luật châu Âu lục địa. Theo đó, hầu hết các quốc gia trong các hệ thống pháp luật này đều cho rằng “khi giao kết hợp đồng, thụ trái đã đảm bảo ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 9 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 9

Quả giữa hành vi vi phạm và thiệt hại xảy ra. Theo cách tiếp cận này, thì lỗi không phải là một trong các điều kiện làm phát sinh TNBTTH do vi phạm HĐTM. Có tác giả cho rằng: “TNBTTH phát sinh khi có đủ các yếu tố sau đây: có hành vi vi ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 8 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 8

Đưa ra cũng chưa thật phù hợp với chế tài trong thương mại. Đó là việc khẳng định lỗi là một trong những căn cứ bắt buộc làm phát sinh TNBTTH do vi phạm hợp đồng dân sự. Trong khi đó, tại Điều 303 LTM năm 2005, nhà làm luật đã ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 7 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 7

Các điều khoản hợp đồng của mình gây ra cho phía bên kia” 48 . Bằng cách mô tả việc BTTH do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh, tác giả chỉ ra hậu quả pháp lý đối với bên vi phạm hợp đồng là phải bù đắp tổn thất cho bên bị vi ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 6 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 6

Hướng nghiên cứu và các cơ sở lý thuyết có liên quan để luận giải những vấn đề lý luận, thực tiễn và đưa ra những kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật thương mại nói chung, pháp luật về TNBTTH do vi phạm HĐTM ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 5 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 5

HĐTM. Chẳng hạn như, tác giả Quách Thuý Quỳnh khẳng định: “BTTH do vi phạm hợp đồng trong kinh doanh là một chế tài tiền tệ”. Trong khi đó, tác giả Nguyễn Thị Thu Huyền 23 và Ngô Mạnh Hùng 24 lại có cùng quan điểm khi chỉ ra một số ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 4 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 4

Kiến nghị liên quan đến hoàn thiện pháp luật về căn cứ áp dụng biện pháp BTTH do vi phạm hợp đồng và nhóm kiến nghị hoàn thiện pháp luật về xác định mức BTTH. Bài viết của tác giả Nguyễn Thị Hằng Nga “Về việc áp dụng chế ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 3 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 3

Hiện đúng nghĩa vụ của bên vi phạm hợp đồng gây ra, nhằm đưa bên bị thiệt hại vào vị trí mà bên này đáng lẽ đạt được nếu hợp đồng được thực hiện đúng” (tr. 33). Về nghĩa vụ hạn chế thiệt hại, tác giả chỉ tập trung ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 2 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 2

Pháp luật thương mại nói chung, pháp luật về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại nói riêng là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay. Do đó, việc nghiên cứu đề tài: “ Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do ...

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 1 thumb

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Của Riêng Tôi. Các Thông Tin, Số Liệu Nêu Trong Luận Án Là Trung Thực. Các Luận Điểm Khoa Học Được Kế Thừa Trong Luận Án Được Trích Dẫn Nguồn Gốc Rõ Ràng. Kết Quả Nghiên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số