Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

Xem tất cả 65 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 8 thumb

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 8

16. Đảm bảo tính liên tục của cải cách hệ thống phân chia, cân bằng thu nhập công. 17. Đảm bảo sự tương thích của cải cách hệ thống phân chia thu nhập nhà nước với cải cách hệ thống quản lý hành chính. 18. Các yêu cầu cải cách ...

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 7 thumb

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 7

2.2.3. Thực trạng phân cấp chi ngân sách Quy định về chi ngân sách đối với một số nhiệm vụ còn chồng chéo, chưa rò ràng (chẳng hạn, có những khoản chi gắn liền với nhiệm vụ của địa phương nhưng chưa phân cấp cho địa phương, ...

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 6 thumb

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 6

II. Thực trạng pháp luật về thu, chi ngân sách nhà nước (tiếp) 2.2 . Thực trạng phân chia nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách 2.2.1. Nhiệm vụ chi của ngân sách nhà nước trung ương Điều 31 Luật NSNN, gồm: 1. Chi đầu tư phát triển : a) ...

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 5 thumb

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 5

Các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% (tiếp) l) Thu hồi vốn của ngân sách địa phương tại các tổ chức kinh tế, thu từ quỹ dự trữ tài chính của địa phương, thu nhập từ vốn góp của địa phương; m) Viện trợ không ...

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 4 thumb

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 4

- Ngân sách địa phương = ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có HĐND và UBND Hệ thống ngân sách hiện nay được tổ chức tương ứng với hệ thống hành chính → Vấn đề đặt ra: nếu cấp hành chính thiếu một trong hai cơ quan HĐND ...

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 3 thumb

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 3

12. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính theo quy định tại Điều 58 của NĐ 60/2003/NĐ-CP. 13. Thu kết dư ngân sách theo quy định tại Điều 69 của NĐ 60/2003/NĐ-CP. 14. Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, gồm: a) Các khoản di sản nhà ...

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 2 thumb

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 2

2.2. Mối quan hệ giữa các cấp chính quyền trong phân cấp quản lý ngân sách về phương diện chức năng Phân cấp quản lý ngân sách Thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật Phân chia thẩm quyền thu, chi (quan hệ vật chất) Phân chia ...

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 1 thumb

Pháp luật về ngân sách nhà nước những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách - 1

Pháp Luật Về Ngân Sách Nhà Nước: Những Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn Cấp Bách Nội Dung Bài Giảng 1. Một Số Vấn Đề Lý Luận Cơ Bản Về Quản Lý Ngân Sách Nhà Nước ( 1 )? 2. Thực Trạng Pháp Luật Về Thu, Chi Ngân Sách Nhà Nước ( 2 ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số