Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Xem tất cả 114 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 14

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 14

Phụ lục 5: Kết quả kiểm tra tự tương quan, phương sai sai số thay đổi và đa cộng tuyến mô hình 5. ➢ Kiểm định tự tương quan Wooldridge test for autocorrelation in panel data T=1 T=2 F( 1, 309) = 44.350 F( 1, 289) = 25.817 Prob > F = 0.0000 Prob > F = 0.0000 ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 13

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 13

51. Fama, E. F., & French K. R. (1993), ‘Common risk factors in the returns on stocks and bonds’, Journal of Financial Economics, 33 (1), pp. 3-56. 52. Fama, E. F., & French K. R. (2000), ‘Forecasting profitability and earnings’, Journal of Business, 73, pp.161–75. 53. Fama, E. F., and ...

Những Hạn Chế Của Luận Án Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

Những Hạn Chế Của Luận Án Và Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

Một ví dụ về sự thành công nhờ vận dụng hợp lý chính sách cổ tức là công ty cổ phần Thế giới Di động (MWG). Được thành lập từ năm 2004, trong giai đoạn 2004 – 2009, công ty này có mức sinh lời hàng năm rất cao nhưng đã không chi ...

Biến Phụ Thuộc Là Thay Đổi Roa (Roa T – Roa T-1 )

Biến Phụ Thuộc Là Thay Đổi Roa (Roa T – Roa T-1 )

Cũng tìm thấy bằng chứng về ảnh hưởng tích cực của cơ hội đầu tư và tốc độ tăng trưởng đến khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án tiến sỹ của Lê Thị Nhu ...

Phân Tích Robust Với Biến Phụ Thuộc Là Thay Đổi Thu Nhập Trên Tổng Tài Sản

Phân Tích Robust Với Biến Phụ Thuộc Là Thay Đổi Thu Nhập Trên Tổng Tài Sản

2 (nhóm thay đổi cổ tức và có mua lại cổ phiếu) với kết quả hồi quy của nhóm 1 (nhóm thay đổi cổ tức và không mua lại cổ phiếu). Từ số liệu bảng 4.8 cho thấy: Với T=1, các công ty thay đổi cổ tức và có mua lại cổ phiếu trên ...

Kết Quả Hồi Quy Mô Hình Dạng Phi Tuyến Tính (Mô Hình 4)

Kết Quả Hồi Quy Mô Hình Dạng Phi Tuyến Tính (Mô Hình 4)

Tiếp theo; Lie (2005) cho rằng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vẫn bình thường sau khi giảm cổ tức, nghiên cứu của Jensen (2010) khẳng định lợi nhuận của doanh nghiệp bật lại sau năm giảm cổ tức. Như vậy, kết quả nghiên cứu ...

Số Lượng Các Quan Sát Thay Đổi Cổ Tức Theo Năm

Số Lượng Các Quan Sát Thay Đổi Cổ Tức Theo Năm

Với lợi nhuận của năm trước, trong khi thay đổi ROA cho biết tăng trưởng về khả năng sinh lợi. Mặt khác, tổng tài sản của doanh nghiệp thay đổi khi tổng nợ hoặc nguồn vốn của doanh nghiệp thay đổi và ROA không phụ thuộc vào các ...

Các Mô Hình Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Mối Quan Hệ Giữa Thay Đổi Cổ Tức Và Khả Năng Sinh

Các Mô Hình Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Mối Quan Hệ Giữa Thay Đổi Cổ Tức Và Khả Năng Sinh

Làm rõ hơn sự khác biệt về nội dung thông tin giữa 2 nhóm trên. Mặt khác, tác giả chỉ nghiên cứu trường hợp cổ tức giảm mà chưa đánh giá trong trường hợp cổ tức tăng. Ngoài ra, đặc điểm trả cổ tức của các doanh nghiệp Australia ...

Roa Và Roe Của Các Doanh Nghiệp Niêm Yết Trên Ttck Việt Nam Giai

Roa Và Roe Của Các Doanh Nghiệp Niêm Yết Trên Ttck Việt Nam Giai

So sánh lợi nhuận của các doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước và doanh nghiệp chỉ có sở hữu tư nhân qua bảng số liệu 2.9 cho thấy lợi nhuận bình quân của các doanh nghiệp có sở hữu Nhà nước thấp hơn so doanh nghiệp hoàn toàn thuộc sở ...

Số Lượng Các Công Ty Cổ Phần Niêm Yết Trên Ttck Việt Nam

Số Lượng Các Công Ty Cổ Phần Niêm Yết Trên Ttck Việt Nam

Hình 2.1: Số lượng các công ty cổ phần niêm yết trên TTCK Việt Nam Nguồn: Stoxplus.com 2.1.2. Phân ngành các công ty cổ phần niêm yết Hiện nay, Sở giao dịch giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ...

Tổng Hợp Kết Quả Nghiên Cứu Thực Nghiệm Giữa Thay Đổi Cổ Tức Và Khả Năng Sinh Lợi Tại

Tổng Hợp Kết Quả Nghiên Cứu Thực Nghiệm Giữa Thay Đổi Cổ Tức Và Khả Năng Sinh Lợi Tại

Được tính bằng thu nhập hoạt động trên tổng tài sản. Tác giả phân tích hiệu quả hoạt động trung bình và thay đổi hiệu quả hoạt động trung bình quanh thông báo cổ tức. Tuy nhiên, Lie tìm thấy ít bằng chứng về thay đổi hiệu quả ...

Cơ Sở Lý Thuyết Về Mối Quan Hệ Giữa Thay Đổi Cổ Tức Và Khả Năng Sinh Lợi Của Công Ty

Cơ Sở Lý Thuyết Về Mối Quan Hệ Giữa Thay Đổi Cổ Tức Và Khả Năng Sinh Lợi Của Công Ty

Tác giả Nguyễn Văn Công (2017, 459) đưa ra định nghĩa: “Khả năng sinh lợi phản ánh mức lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được trên một đơn vị chi phí, trên một đơn vị yếu tố đầu vào hay trên một đơn vị đầu ra phản ánh về kết ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 2

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 2

Giá của mỗi cổ phiếu khác nhau và thay đổi theo thời gian nên nếu sử dụng cổ tức bằng cổ phiếu hoặc tài sản sẽ không đồng nhất và khó khăn khi tính tỷ lệ thay đổi cổ tức hàng năm. Việc sử dụng cổ tức bằng tiền mặt cũng ...

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 1

Nghiên cứu mối quan hệ giữa thay đổi cổ tức và khả năng sinh lợi của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân ◆ Nghiên Cứu Mối Quan Hệ Giữa Thay Đổi Cổ Tức Và Khả Năng Sinh Lợi Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Tài Chính - Ngân Hàng ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số