Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Xem tất cả 144 trang, được chia thành 18 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 18 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 18

S.E. of regression 0.007595 Sum squared resid 0.000288 Durbin-Watson stat 2.139601 Equation: D(LTDDV) = C(27)*( LGDPDV(-1) - 0.2039229671*LTDDV(-1) - 5.023794985 ) + C(28)*D(LGDPDV(-1)) + C(29)*D(LGDPDV(-2)) + C(30)*D(LGDPDV(-3)) + C(31)*D(LGDPDV(-4)) + C(32) *D(LGDPDV(-5)) + C(33)*D(LGDPDV(-6)) + ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 17 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 17

58. Ngô Doãn Vịnh (2006), Hướng tới sự phát triển của đất nước - Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. II. Tài liệu tham khảo tiếng Anh 59. Abu-Quan (2005), Finance Development and Economic Growth: Time series ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 16 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 16

176 còn những hạn chế: + Trong giai đoạn nền kinh tế thiếu vốn thì ít có ngân hàng thương mại đầu tư nhiều vào tín phiếu kho bạc để làm cơ sở vay tái chiết khấu. + Khế ước cho vay ngắn hạn hầu hết là các khế ước nhỏ lẻ khó ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 15 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 15

164 bảo với ngân hàng, đảm bảo cho ngân hàng có thể thu hồi vốn trong trường hợp khách hàng có rủi ro trong hoạt động. Như vậy, cho thuê tài chính có thể áp dụng ngay cả khi khách hàng không có tài sản thế chấp. Trong điều kiện các ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 14 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 14

Nghiệp vụ mới, coi nhẹ hoạt động nghiên cứu chiến lược Cơ hội Cơ cấu kinh tế tỉnh đang chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa với sự đóng góp vào tăng trưởng của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ. Sự tăng trưởng ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 13 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 13

Đối với thương mại: Phát triển thương nghiệp nội địa theo hướng trọng tâm hướng vào thị trường trên địa bàn tỉnh, chú trọng lưu thông các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống mà tỉnh thiếu như phân bón, vật ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 12 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 12

128 trở lên vì khó huy động và vì sợ rủi ro lãi suất. Hiện nay trên địa bàn tỉnh chỉ có các NHTM nhà nước mạnh như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng đầu tư và Phát triển, Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 11 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 11

Tín dụng ngân hàng theo phân tích đã gia tăng về mặt khối lượng, số liệu của bảng 2.24 cho thấy về tỷ trọng dư nợ tín dụng ngân hàng trên nợ phải trả cũng tăng lên hàng năm. Tuy nhiên, với tư cách là một nguồn vốn quan trọng hỗ ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 10 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 10

Bảng 2.14: Kết cấu nguồn vốn doanh nghiệp ở Hưng Yên chia theo thành phần kinh tế (thời điểm 31/12 hàng năm) Năm Thành phần kinh tế Tổng Vốn chủ sở hữu Dư nợ ngân hàng* Nguồn khác 2000 Nhà nước 100.00% 29.31% 23.90% 46.79% Ngoài Nhà nước ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 9 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 9

Tham gia các chương trình cho vay nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thông qua việc ký hợp đồng uỷ thác từng phần với Ngân hàng CSXH Hưng Yên, đến nay hội nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Hưng Yên đã thành lập 1265 tổ tiết ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 8 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 8

80 Bảng 2.5: Nguồn vốn của các ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đơn vị: Tỷ đồng Ngân hàng 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 6/2008 Tổng 388,7 510 635,2 764,1 1175,3 1526 2369 3048,5 3739 5335,8 6880,2 8251 NHNo&PTNT 286,2 336 377 439,4 590,4 ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 7 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 7

68 - Là một tỉnh có lợi thế về phát triển nông nghiệp, có vị trí địa lý thuận lợi là gần các thi trường lớn tiêu thụ sản phẩm từ nông nghiệp là gần các trung tâm công nghiệp, các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 6 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 6

Có thể thấy, khi nền kinh tế biến động, tỷ lệ lạm phát gia tăng, ngân hàng trung ương thực hiện thắt chặt tiền tệ: tăng dự trữ bắt buộc, tăng lãi suất cơ bản, tăng lãi suất chiết khấu sẽ khiến các ngân hàng kinh doanh khó khăn ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 5 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 5

44 thực hiện nhằm kết luận xem các giá trị quan sát từ quá khứ (biến trễ) có ảnh hưởng tới giá trị hiện tại của biến đó không và biến được cho là có chịu ảnh hưởng của biến đó, một phân tích quan hệ hai chiều. Ngoài việc ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 4 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 4

Triển như cho vay trung dài hạn, bảo hành trong xây dựng cơ bản, cho vay ngắn hạn phục vụ các doanh nghiệp, thi công xây lắp và sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư vốn theo dự án. Các dịch vụ ngân hàng khác như kinh doanh ngoại tệ, ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 3 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 3

A) Lao động Trình độ lao động, mức độ phát triển của khoa học công nghệ phản ánh trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu lao động và con người có khả năng sử dụng tư liệu lao động ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 2 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 2

8 Việc phân chia các loại cơ cấu kinh tế như trên không phải là tất cả các cách phân loại cơ cấu kinh tế nhưng đó là các cách phân loại phổ biến và được nghiên cứu nhiều nhất trong các nghiên cứu kinh tế. Trong đó nghiên cứu theo ...

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 1 thumb

Hoạt động huy động và sử dụng vốn đầu tư của ngân hàng cho chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Của Riêng Tôi. Các Số Liệu, Kết Luận Trong Luận Án Là Trung Thực, Có Nguồn Gốc Rõ Ràng. Nghiên Cứu Sinh Nguyễn Huy Cường Mục Lục Trang Phụ Bìa Mục Lục Lời Cam Đoan Danh Mục Các ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số