Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 10

GIỮA CÁC NHÓM CÓ SỐ NGÂN HÀNG GIAO DỊCH KHÁC NHAU


Ranks


Số ngân hàng đã giao dịch


N


Mean Rank

Hài lòng

1 ngan hang

28

68.61

2 ngan hang

59

86.72

Tu 3 ngan hang tro len

63

68.06

Total

150


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 82 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng dịch vụ tín dụng cá nhân của ngân hàng thương mại cổ phần đông á - chi nhánh Huế - 10Test Statisticsa,b


Hài lòng

Chi-square

8.307

df

2

Asymp. Sig.

.016


Giá trị khoảng cách = (Max – min) / n = (5 -1)/5 = 0.8Giá trị trung bình

Ý nghĩa

1.00 – 1.80

Rất không tốt

1.81 – 2.60

Không tốt

2.61 – 3.40

Trung bình

3.41 – 4.20

Tốt

4.21 – 5.00

Rất tốt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập Tự do Hạnh phúc

---- *----


PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP


Đơn vị: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh Huế Xác nhận sinh viên Ngô Bảo Minh

Là sinh viên lớp K44A-TCNH, Khoa Kế toán-Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Huế đã có thời gian thực tập từ ngày 10/02/2014 đến ngày 14/05/2014 tại Ngân hàng TMCP Đông Á - Chi nhánh Huế.

Trong thời gian thực tập, sinh viên Ngô Bảo Minh đã tham gia các hoạt động, công tác, có ý thức chấp hành nghiêm túc nội quy, kỷ luật và hoàn thành các công việc được giao theo sự hướng dẫn, giúp đỡ của các cán bộ nhân viên tại ngân hàng.


Huế, ngày……tháng……năm 2014

Xác nhận của đơn vị thực tập

Xem tất cả 82 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022