Bảo Vệ Quyền Của Phạm Nhân Ở Cộng Hòa Liên Bang Đức

Hình thành sự tôn trong lao động và giáo dục nghề nghiệp cho họ. Trên cơ sở đó, tù nhân được bảo đảm ngày làm việc tám giờ và tuần làm việc 44 giờ, có sự kiểm tra giám sát về an toàn lao động. Tuy nhiên, Ở Nhật Bản không trả ...

Quyền Liên Lạc Với Bên Ngoài, Vấn Đề Giam Kín Và Biệt Giam

Vụ y tế cần được tổ chức trong mối quan hệ chặt chẽ với cơ quan quản lý y tế chung của cộng đồng hay của quốc gia. Dịch vụ y tế phải bao gồm chuyên môn tâm thần để chẩn đoán, và trong một số trường hợp thích đáng, điều ...