Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới giai đoạn 2006 – 2020 - 8

Phụ lục 07

HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI DẠY NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM NĂM 2006

Loại hình CSDN

Tổng số

Chia theo loại hình

Chia theo cấp quản lý

Công lập

Ngoài công lập

Trung

ương

Thành phố

Trường dạy nghề

28

17

11

10

18

Trường THCN có dạy nghề

18

17

1

8

10

Trường CĐ có dạy nghề

12

11

1

10

2

Trường ĐH có dạy nghề

4

1

3

4

0

Trung tâm dạy nghề

(11 đơn vị có 100% vốn nước ngoài)

7

29

43

9

63

Trung tâm Dịch vụ việc làm có dạy nghề

7

7

0

2

5

Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp có dạy nghề

3

3

0

0

3

Trung tâm khác có dạy nghề

6

6

0

0

6

Cơ sở dạy nghề quy mô nhỏ

170

0

170

0

170

Tổng cộng

320

91

229

43

277

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 64 trang tài liệu này.

Phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới giai đoạn 2006 – 2020 - 8

Nguồn : Sở lao động, thương binh và xã hội

Phụ lục 08

TỶ LỆ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐÀO TẠO CỦA CÁC QUỐC GIA CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN

STT

Tên nước

Tỷ lệ ngân sách đầu tư cho giáo dục so với GDP (%)

1

Mỹ

6,7

2

Hà lan

6,7

3

Pháp

5,7

4

Bỉ

5,1

5

Nhật bản

5,0

6

Anh

5,0

7

Đức

4,5

8

Italia

4

Nguồn : UNDP, báo cáo phát triển NNL

Phụ lục 09

NGÂN SÁCH ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG

STT

Tên nước

Tỷ lệ ngân sách đầu tư cho giáo dục so với GDP (%)

1

Xingapore

18,1

2

Malaixia

19,4

3

Indonesia

8,4

4

Thái lan

20,1

5

Philippin

16,9

6

Hàn quốc

19,6

7

Hồng Kông

16,8

8

Trung quốc

14,6

9

An độ

2,5

Nguồn Asia 1995

TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG NƯỚC

1. Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (2006), Chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Đại hội X của Đảng, nxb Chính trị quốc gia.

2. Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Số liệu thống kê lao động và việc làm 1/7/ hàng năm, nxb Lao động và Xã hội Hà Nội.

3. Cục thống kê TP. HCM (2005), Điều tra dân số giữa kỳ năm 2004 TP.HCM,

Xí nghiệp in Thống kê TP.HCM.

4. Cục thống kê TP. HCM, Niên giám thống kê TP.HCM các năm 2005 – 2007,

Xí nghiệp in Thống kê TP.HCM.

5. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn Kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X, nxb Chính trị quốc gia.

6. TS.Dương Tấn Diệp (2007), Kinh tế Vĩ Mô, nxb. Thống kê.

7. Trần Kim Hải (2000), Sử dụng nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hóa, Luận án tiến sĩ kinh tế.

8. Karl Marx và Ph.Ăng – ghen toàn tập 23, nxb Chính trị quốc gia Sự thật.

9. PTS. Trần Du Lịch (1999), Phát triển và đào tạo nguồn nhân lực, Viện Kinh tế TP.HCM.

10. Th.s Đặng Thị Thùy Linh (2008), Thực trạng và định hướng phát triển nguồn nhân lực nghề một số ngành công nghiệp trọng yếu trên địa bàn TP.HCM, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM.

11. GS.TS Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lý và phát triển nguồn nhân lực xã hội, nxb. Tư pháp, Hà Nội.

12. Th.s Cao Minh Nghĩa (2007), Báo cáo tổng hợp phân tích các mối quan hệ giữa biến động dân số và tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế TP.HCM.

13. GS. Nguyễn Thiện Nhân (2004), Phát triển và khai thác thị trường khoa học và công nghệ - bước đột phá để phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ của TP.HCM, Viện Kinh tế TP.HCM.

14. TS.Hoàng An Quốc, Chính sách đào tạo nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế của một số nước trong khu vực và hướng đi của Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở bảo vệ năm 2005.

15. Sở Lao động – Thương binh và xã hội TP.HCM (2007), Báo cáo tình hình lao động – việc làm trên địa bàn TP.HCM năm..

16. Sở Lao động – Thương binh và xã hội TP.HCM (2008), Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2007 và nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2008 của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

17. Sở Lao động – Thương binh và xã hội TP.HCM (2007), Báo cáo hoạt động dạy nghề giai đoạn 2001 – 2006 & mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp phát triển dạy nghề đến 2010.

18. Sở Lao động – Thương binh và xã hội TP.HCM (2007), Nội dung làm việc với Viện chính sách và chiến lược phát triển nông thôn về thực trạng và giải pháp lao động việc làm trong nông nghiệp.

19. Sở Lao động – Thương binh và xã hội TP.HCM (2006), Thực trạng thị trường lao động và các giải pháp hoạt động của thị trường lao động TP.HCM giai đoạn 2006 – 2010.

20. Ủy Ban nhân dân TP.HCM (2007), Báo cáo định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM đến năm 2020.

21. Ủy Ban nhân dân TP.HCM (2007), Đề án phát triển nguồn nhân lực trẻ phục vụ chương trình “chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP.HCM giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn 2020”.

B. CÁC WEBSITE

22. http://www.hochiminhcity.gov.vn – trang thông tin của TP.HCM.

23. http://www.molisa.gov.vn – trang thông tin của Bộ Lao động Thương binh và xã hội.

24. http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn – thông tin của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố HCM.

25. http://www.vienkinhte.hochiminhcity.gov.vn – trang thông tin của Viện kinh tế TP.HCM

26. http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn – trang thông tin của Cục thống kê TP.HCM.

27. http://www.dost.hochiminhcity.gov.vn – trang thông tin của Sở Khoa học công nghệ TP.HCM.

28. http://www.edu.hochiminhcity.gov.vn – trang thông tin của Sở Giáo dục và

đào tạo TP.HCM.

29. http:// www.sldtbxh.hochiminhcity.gov.vn – trang thông tin của Sở Lao

động Thương binh và Xã hội TP.HCM.

Xem tất cả 64 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí