Pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật ở Việt Nam - 15

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tiếng Việt

1. Trần Thị Tú Anh (2014), Pháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

2. Nguyễn Thị Báo (2007), Hoàn thiện pháp luật về quyền của người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sỹ Luật học, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Bộ Công thương (2006), Quyết định số 23/2006/QĐ-BGDĐT ngày 22/05/2006 quy định về giáo dục hoà nhập cho người tàn tật, khuyết tật, Hà Nội.

4. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (1996), Thông tư số 20/LĐTBXH-TT ngày 21/9/1996 về hướng dẫn việc mở và quản lý cơ sở dạy nghề, Hà Nội.

5. Bộ Tài chính (1996), Thông tư số 32/TC/TCT ngày 6/7/1996 hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dạy nghề theo quy định của Bộ luật lao động, Hà Nội.

6. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, USAID (2005), Hội thảo Xây dựng đề án quốc gia về vấn đề người tàn tật của Việt Nam, Hà Nội.

7. Bộ Lao động-Thương binh và xã hội (2006), Kết quả Khảo sát người tàn tật năm 2005, Nxb Lao động - Xã hội, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang tài liệu này.

8. Bộ Nội Vụ (2010), Quyết định số 1179/QĐ-BNV ngày 14/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc cho phép thành lập Liên hiệp Hội về người khuyết tật Việt Nam, Hà Nội.

9. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Lao động - Thương binh và xã hội - Bộ tài chính (2013), Thông tư liên tịch 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật, Hà Nội.

Pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật ở Việt Nam - 15

10. Bộ Lao động-Thương binh và xã hội (2014), Xây dựng kế hoạch dạy nghề, việc làm cho NKT đến năm 2020, nguồn: http://m.tcdn.gov.vn/xem- tin_xay-dung-ke-hoach-day-nghe,-tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat- den-nam-2020_75_5819.html

11. Chính phủ (1995), Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật, Hà Nội.

12. Chính phủ (1995), Nghị định số 90/CP ngày 15/12/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về học nghề, Hà Nội.

13. Chính phủ (1999), Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật, Hà Nội.

14. Chính phủ (1999), Nghị định số 55/1999/NĐ-CP ngày 10/7/1999 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về người tàn tật, Hà Nội.

15. Chính phủ (2004), Nghị định số 116/2004/NĐ-CP ngày 23/4/2004 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người tàn tật, Hà Nội.

16. Chính phủ (2008), Nghị định số 43/2008/NĐ-CP ngày 08/4/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 62 và 72 Luật dạy nghề, Hà Nội.

17. Chính phủ (2012), Nghị định số 28/2012/NĐ-Cp ngày ngày 10 tháng 4 năm 2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật, Hà Nội.

18. Đảng Cộng sản Việt Nam (1986), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội.

19. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Nxb Sự thật, Hà Nội.

20. Lê Văn Hải (2009), Nghiên cứu đặc điểm người khuyết tật và một số yếu tố liên quan đến dị tật bẩm sinh ở Hà Tây cũ, Luận văn thạc sỹ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia, Hà Nội.

21. Phúc Hằng (2014), Việc làm cho người khuyết tật - cần sự chung tay của cả cộng đồng, nguồn http://www.baocantho.com.vn/?mod= detnews &catid=77&id=147913

22. Lê Thị Thu Hòa, Trần Thị Thúy, Nguyễn Thị Thùy Dung (2011), Thực trạng giải quyết việc làm cho người khuyết tật ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, Đại học Luật Hà Nội.

23. Hội Người mù huyện Mê Linh (2008), Tìm hiểu về luật Người khuyết tật, http://hnmmelinh.wordpress.com/nguoi-mu-do-day/

24. Hội phục hồi chức năng Việt Nam (2011), Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học số 7, Nxb Y học, Hà Nội.

25. Liên Hiệp Quốc (1989). Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

26. Liên Hiệp Quốc (2006), Công ước quốc tế về Quyền của người khuyết tật.

27. Xuân Minh (2014), "Tạo việc làm cho người khuyết tật", http://baotintuc

.vn/kinh-te/tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat 20140418071854922.htm 35.

28. Nguyễn Thị Kim Phụng (2008), Pháp luật về dạy nghề trong điều kiện phát triển và hội nhập ở Việt Nam hiện nay, Đề tài nghiên cứu khoa học, Hà Nội.

29. Quốc Hội (1946), Hiến pháp, Hà Nội

30. Quốc Hội (1959), Hiến pháp, Hà Nội.

31. Quốc Hội (1992), Hiến pháp, Hà Nội.

32. Quốc Hội (1994), Bộ luật lao động, Hà Nội.

33. Quốc Hội (2001), Hiến pháp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

34. Quốc Hội (2002), Bộ luật lao động (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

35. Quốc hội (2005), Luật dạy nghề, Hà Nội.

36. Quốc hội (2005), Luật Thanh niên, Hà Nội.

37. Quốc hội (2006), Luật Bảo hiểm xã hội, Hà Nội.

38. Quốc Hội (2006), Bộ luật lao động (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

39. Quốc Hội (2007), Bộ luật lao động (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

40. Quốc hội (2010), Luật người khuyết tật, Hà Nội.

41. Quốc Hội (2013), Hiến pháp, Hà Nội

42. Quốc Hội (2014), Luật Giáo dục nghề nghiệp, Hà Nội.

43. Đức Thịnh (2013), Dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật: Cần chung tay của toàn xã hội, nguồn từ http://nguoicaotuoi.org.vn/mau-muc- hieu-thao/day-nghe-tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat-can-chung-tay- cua-toan-xa-hoi.htm

44. Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định của số 239/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 về việc phê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2006

- 2010, Hà Nội.

45. Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 579/QĐ-TTG ngày 19/4/2011 của về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020, Hà Nội.

46. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (1983), Công ước số 159 về phục hồi chức năng và việc làm người khuyết tật.

47. Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) (2006), Công ước số 142 về hướng nghiệp và đào tạo nghề trong việc phát triển nguồn nhân lực.

48. Tổ chức Lao động quốc tế ILO (2006), Hướng tới cơ hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật thông qua hệ thống pháp luật.

49. Nguyễn Ngọc Toản (2012), Dạy nghề và giải quyết việc làm cho NKT - Thực trạng và những vấn đề đặt ra, nguồn http://www.molisa. gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=20979.

50. Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật người khuyết tật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

51. Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Viện xã hội học (2008), Báo cáo kết quả khảo sát Lấy ý kiến nhân dân về tình hình thực hiện Pháp lệnh người tàn tật, Hà Nội.

52. Ủy ban đặc trách (1984), DSM-IV- Sổ tay chẩn đoán và thống kê những rối nhiễu tâm thần IV, NXB Hội tâm thần Hoa Kỳ.

53. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (1998), Pháp lệnh về người tàn tật số 06/1998/PL-UBTVQH10 ngày 30 tháng 7 năm 1998, Hà Nội.

54. Uỷ ban về các quyền kinh tế, xã hội văn hóa (1994), Khuyến nghị chung số 5, Hà Nội.

55. Phạm Thị Thanh Việt (2009), Pháp luật về lao động tàn tật ở Việt Nam,

Luận văn thạc sỹ luật học, Khoa Luật - Đai học Quốc gia, Hà Nội.


Tiếng Anh

56. Ryosuke Matsui (2008), Employment Measures for Persons with Disabilities in Japan, nguồn từ website http://www.hurights.or.jp/asia- pacific/054/04.html

57. Xinhua (2008), China adopts amendment to law protecting disabled, nguồn từ website http:www.english.people.com.cn/90001/90776/90785/6398771.html


Trang Web

58. http://pwd.vn..

59. http://www.molisa.gov.vn/vi/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=20979

60. http://www.who.int/topics/disabilities/en/

61. http://nguoicaotuoi.org.vn/mau-muc-hieu-thao/day-nghe-tao-viec-lam- cho-nguoi-khuyet-tat-can-chung-tay-cua-toan-xa-hoi.htm

60. http://baotintuc.vn/kinh-te/tao-viec-lam-cho-nguoi-khuyet-tat 20140418071854922.htm35.

Xem tất cả 122 trang.

Ngày đăng: 21/11/2023