Pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật ở Việt Nam - 1


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT


ĐÀO THỊ KIM DUNG


PHáP LUậT Về DạY NGHề ĐốI VớI NGƯờI KHUYếT TậT ở VIệT NAM


LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

KHOA LUẬT


ĐÀO THỊ KIM DUNG


PHáP LUậT Về DạY NGHề ĐốI VớI NGƯờI KHUYếT TậT ở VIệT NAM


Chuyên ngành: Luật Kinh tế

Mã số: 60 38 01 07


LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC


Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. MAI VĂN THẮNG


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan Luận văn là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các kết quả nêu trong Luận văn chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Các số liệu, ví dụ và trích dẫn trong Luận văn đảm bảo tính chính xác, tin cậy và trung thực. Tôi đã hoàn thành tất cả các môn học và đã thanh toán tất cả các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội.

Vậy tôi viết Lời cam đoan này đề nghị Khoa Luật xem xét để tôi có thể bảo vệ Luận văn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!


NGƯỜI CAM ĐOAN


Đào Thị Kim Dung


Lời cam đoan Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỤC LỤC


Trang


MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI

KHUYẾT TẬT Ở VIỆT NAM 8

1.1. Những vấn đề lý luận cơ bản về người khuyết tật và quyền

của người khuyết tật 8

1.1.1. Khái niệm và đặc điểm người khuyết tật 8

1.1.2. Các quyền cơ bản của người khuyết tật 17

1.2. Những vấn đề lý luận về pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật 23

1.2.1. Khái niệm dạy nghề đối với người khuyết tật 23

1.2.2. Những đặc thù cơ bản trong việc dạy nghề đối với người

khuyết tật 24

1.2.3. Lý luận pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật 25

1.3. Tính cần thiết và vai trò của pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật ở Việt Nam 28

1.3.1. Tính cần thiết của pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết

tật ở Việt Nam 28

1.3.2. Vai trò của pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật 31

1.4. Những quy định, tiêu chuẩn của pháp luật quốc tế về người khuyết tật và dạy nghề đối với người khuyết tật 33

1.4.1. Những quy định, tiêu chuẩn của Công ước quốc tế về người

khuyết tật và dạy nghề đối với người khuyết tật 33

1.4.2. Những quy định, tiêu chuẩn của Tổ chức lao động quốc tế (ILO)

về người khuyết tật và dạy nghề đối với người khuyết tật 37

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 39

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

Ở VIỆT NAM 40

2.1. Thực trạng pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật

ở Việt Nam 40

2.1.1. Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dạy nghề đối với người

khuyết tật 40

2.1.2. Hiện trạng các quy định pháp luật về dạy nghề đối với người

khuyết tật 43

2.1.3. Đánh giá chung về thực trạng các quy định của pháp luật về

dạy nghề đối với người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 52

2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 56

2.2.1. Thực trạng chung trong hoạt động áp dụng pháp luật về dạy

nghề đối với người khuyết tật 56

2.2.2. Những thành tựu và hạn chế trong áp dụng pháp luật về dạy

nghề đối với người khuyết tật ở Việt Nam hiện nay 66

2.3. Nguyên nhân cơ bản 77

2.3.1. Nguyên nhân khách quan 77

2.3.2. Nguyên nhân chủ quan 78

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 81

Chương 3: GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DẠY NGHỀ ĐỐI VỚI NGƯỜI KHUYẾT TẬT Ở

VIỆT NAM 82

3.1. Những quan điểm, định hướng chung 82

3.2. Những giải pháp, kiến nghị hoàn thiện pháp luật về dạy

nghề đối với người khuyết tật 83

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện quy định của pháp luật về dạy nghề đối

với người khuyết tật 83

3.2.2. Kiến nghị hoàn thiện quá trình thực hiện pháp luật về dạy nghề

đối với người khuyết tật 89

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 101

KẾT LUẬN 102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮTCRS

Tổ chức nhân đạo cứu trợ Hoa Kỳ.(Catholic Relief Services)

ILO

Tổ chức lao động quốc tế

NKT

Người khuyết tật

NTT

Người tàn tật

USAID

Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang tài liệu này.

Pháp luật về dạy nghề đối với người khuyết tật ở Việt Nam - 1


DANH MỤC CÁC BẢNG


Số hiệu bảng

Tên bảng

Trang

Bảng 2.1.

Tỉ lệ người tàn tật được học nghề

73

Bảng 2.2.

Lý do không tham gia các lớp học nghề

76

Xem tất cả 122 trang.

Ngày đăng: 21/11/2023