Pháp luật về đầu tư trong giáo dục đại học ở Việt Nam - 13

9. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.

10. Hiến pháp 2013

11. Thanh Hà, Mô hình ĐHQGHN: khẳng định bản chất của giáo dục đại học hiện đại. (http://vnu.edu.vn/ttsk/?C1654/N15249/Mo-hinh-dHQGHN:-khang-dinh-ban-chat-cua-giao-duc-dai-hoc-hien-dai.htm).

12. Trần Việt Hùng, Nguyên tắc chi phí và lợi ích đầu tư cho giáo dục đại học của Việt Nam (http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh- luan/Nguyen-tac-chi-phi-va-loi-ich-dau-tu-cho-giao-duc-dai-hoc-cua- Viet-Nam/26672.tctc).

13. Luật doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009;

14. Luật Đầu tư 2005 (Luật số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

15. Luật Giáo dục 2005 (Luật số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009.

16. Luật Giáo dục đại học 2012 (Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp thứ 7, khóa XI từ ngày 05 tháng 5 đến ngày 14 tháng 6 năm 2005).

17. Chi Mai, 24.000 tiến sỹ Việt nam đang làm gì? (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/164238/24-000-tien-si-viet-nam-dang- lam-gi-.html).

18. Bùi Đức Nam, Tài chính đối với cơ sở giáo dục đại học công lập-Những vấn đề cần tháo gỡ (http://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Tai-

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.

chinh-doi-voi-co-so-giao-duc-dai-hoc-cong-lap-Nhung-van-de-can-thao-go/45949.tctc).

19. Nghị định 164/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Pháp luật về đầu tư trong giáo dục đại học ở Việt Nam - 13

20. Nghị định 108/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

21. Nghị định số 75/2006/NĐCP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

22. Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

23. Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

24. Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 09 năm 2012 của Chính phủ : Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

25. Nghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục đại học.

26. Nguyễn Nhã, Xây dựng giải pháp đưa giáo dục đại học Việt Nam hội nhập khu vực và thế giới (http://vietbao.vn/Giao-duc/Xay-dung-giai- phap-dua-giao-duc-dai-hoc-Viet-Nam-hoi-nhap-khu-vuc-va-the- gioi/45124653/202).

27. Thuận Nhiên, Đầu tư giáo dục nhìn từ trường ĐH Hoa Sen: Mập mờ lợi nhuận- phi lợi nhuận. (http://dddn.com.vn/phap-luat/dau-tu-giao-duc-nhin-tu- truong-dh-hoa-sen-map-mo-loi-nhuanphi-loi-nhuan- 20140805035538141.htm).

28. Tao Phùng, Nếu chính sách giáo dục chỉ hướng đến mục tiêu kinh tế (http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=62&News=5615&CategoryI D=6).

29. Phạm Phụ, Khuôn mặt mới của giáo dục đại học Việt Nam (http://voer.edu.vn/c/khuon-mat-moi-cua-giao-duc-dai-hoc- 2000/4c212f92/10c314dd).

30. Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế trường đại học dân lập.

31. Quyết định số 47/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 04 năm 2007 về Quy hoạch mạng lưới trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020, HN.

32. Quyết định 153/2003/QĐ-TTg ngày10 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”.

33. Quyết định số 14/2005/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục.

34. Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Trường đại học.

35. Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học.

36. Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và thành lập trường đại học tư thục.

37. Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 06 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020.

38. Thông tư số 14/2005/TT-BGD&ĐT-BKH&ĐT ngày 14 tháng 04 năm 2005 hướng dẫn một số điều của Nghị định 06/2000/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2000 của Chính phủ về việc hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học.

39. Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

40. Thông tư 37/2012/TT-BGD ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng; Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp.

41. Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học.

42. Nguyễn Minh Thuyết, Tự chủ đại học, thực trạng và giải pháp cho đại học Việt Nam (http://hocthenao.vn/2014/08/12/tu-chu-dai-hoc-thuc- trang-va-giai-phap-cho-dai-hoc-viet-nam-nguyen-minh-thuyet/).

43. Trần Văn Thọ, Muốn kinh doanh nên tránh xa giáo dục (http://tuoitre.vn/Giao-duc/622756/muon-kinh-doanh-nen-tranh-xa-giao- duc.html).

44. Vũ Đức Vượng, Thế nào mới là đại học phi lợi nhuận? (http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/190554/the-nao-moi-la-dai-hoc-phi- loi-nhuan-.html).

45. Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2012, ngành giáo dục chi hết 170 ngàn tỷ đồng. (http://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/nam-2012-nganh-giao-duc-chi-het-170-ngan-ty-dong-772267.htm).

Xem tất cả 113 trang.

Ngày đăng: 21/11/2023