Phân tích tình hình tài chính ngân hàng công thương vietinbank chi nhánh hai bà trưng- Hà Nội - 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

---o0o---


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


ĐỀ TÀI:

PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NG N H NG C NG THƯ NG VIETIN ANK CHI NH NH HAI TRƯNG - H N I


Giáo viên hướng dẫn Th s Ngu ễn Thị L n Anh Sinh viên thực hiện Ngu ễn á Ho ng N m Mã sinh viên : A16500

Chuyên ngành : Tài chính


H N I – 2014LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!

Sinh viên


Nguyễn Bá Hoàng Nam

LỜI CẢM N

Trước tiên, em muốn gửi lời cảm ơn chân thành thành nhất đến giáo viên hướng dẫn - cô giáo Nguyễn Thị Lan Anh, người đã dành thời gian và tâm huyết tận tình chỉ bảo và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.

Bên cạnh đó, thông qua khóa luận này, em cũng cảm ơn các thầy cô đang giảng dạy ở trường Đại học Thăng Long, những người đã mang lại cho em một nền kiến thức căn bản nhất để có thể nhận thức và phân tích được những vấn đề, số liệu liên quan đến kinh tế, tạo nền tảng về chuyên ngành học để em có thể hoàn thành đề tài này. Những kiến thức này đã làm sáng tỏ phần nào những diễn biến phức tạp của nền kinh tế, đồng thời giúp tăng tính khách quan của đề tài nghiên cứu này. Đây còn là nơi cung cấp những từ khóa tìm kiếm hết sức giá trị, giúp đề tài khai thác được những khía cạnh mới nhằm tăng tính đa dạng phong phú nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi, căn bản.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị thực tập là ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-Hà Nội, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nhân viên trong phòng Tài chính - kế toán đã nhiệt tình giúp đỡ em trong việc cung cấp và cập nhật số liệu, thông tin của ngân hàng trong suốt thời gian thực hiện khóa luận. Đặc biệt cô Nguyễn Thị Phấn, người đã trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo và đã cho em nhiều kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian thực tập tại công ty.

Cuối cùng, em chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè đã động viên, tạo điều kiện để em có thể hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.

Em xin chân thành cảm ơn!MỤC LỤC

CHƯ NG 1 C SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT Đ NG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1

1.1. Tổng qu n về t i chính do nh nghiệp 1

1.1.1. Vài nét khái quát về hoạt động tài chính doanh nghiệp 1

1.1.2. Khái niệm phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp 2

1.1.3. Mục đích của phân tích tài chính doanh nghiệp 2

1.1.4. Vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp 3

1.1.5. Nhiệm vụ của phân tích tài chính doanh nghiệp 4

1.2. Qu trình phân tích t i chính do nh nghiệp 4

1.2.1. Xác định và thu thập thông tin phân tích 5

1.2.2. Xử lý và phân tích thông tin 7

1.2.3. Dự đoán và ra quyết định 8

1.3. Các phương pháp phân tích t i chính do nh nghiệp 8

1.3.1. Phương pháp so sánh 8

1.3.2. Phương pháp cân đối 9

1.3.3. Phương pháp phân tích tỷ lệ 9

1.3.4. Phương pháp loại trừ 10

1.3.5. Phương pháp chi tiết 11

1.3.6. Phương pháp đồ thị 11

1.4. Nội dung phân tích t i chính do nh nghiệp 11

1.4.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 11

1.4.2. Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 13

1.4.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ 15

1.4.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 17

1.4.5. Phân tích các chỉ tiêu ngân hàng 19

1.4.6. Phân tích ROA và ROE theo phương pháp Dupont 24

1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp 26

1.5.1. Các nhân tố chủ quan 26

1.5.2. Các nhân tố khách quan 28

CHƯ NG 2. THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI NG N H NG C NG THƯ NG VIETINBANK CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG-HN 30

2.1. Tổng quan về Ngân h ng công thương Vietinb nk chi nhánh Hai Bà Trưng-HN 30

2.1.1. Khái quát chung về công ty 30

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 31

2.1.3. Cơ cấu tổ chức Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-HN 32

2.1.4. Quy trình hoạt động của Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-HN 34

2.1.5. Tầm nhìn và thế mạnh 34

2.2. Thực trạng tình hình tài chính tại Ngân hàng công thương Vietinb nk chi nhánh H i Trưng-HN 35

2.2.1. Phân tích bảng cân đối kế toán 35

2.2.2. Phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của NHCT Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-HN giai đoạn 2011-2013 45

2.2.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ (BCLCTT) 51

2.2.4. Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn 60

2.2.5. Phân tích các chỉ tiêu ngân hàng 63

2.2.6. Phân tích ROA và ROE theo phương pháp Dupont 70

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến phân tích tài chính của Ngân hàng công thương Vietinb nk chi nhánh H i Trưng-HN 71

2.3.1. Các yếu tố chủ quan 71

2.3.2. Các yếu tố khách quan 72

2.4. Đánh giá chung về tình hình tài chính gi i đoạn 2011 – 2013 tại Ngân h ng công thương Vietinb nk chi nhánh H i Trưng-HN 73

2.4.1. Những mặt đạt được 74

2.4.2. Những mặt còn hạn chế 74

CHƯ NG 3 KẾT LUẬN 77

3.1. Định hướng phát triển củ Ngân h ng công thương Vietinb nk chi nhánh Hai Bà Trưng-HN 773 2 Đề xuất một số giải pháp cải thiện những hạn chế tại Ngân hàng công thương Vietinb nk chi nhánh H i Trưng-HN 80

3.2.1. Bám sát nhiệm vụ mà Chính Phủ và NHNN đề ra trong công tác xử lý nợ xấu 80

3.2.2. Tăng cường đổi mới và nâng cao công tác nghiệp vụ, trình độ CBCNV 81

3.2.3. Chú trọng vào khu vực tiền gửi dân cư 82

3.2.4. Đa dạng hóa dịch vụ và sản phẩm 82

DANH MỤC VIẾT TẮT


NHTM

Ngân hàng thương mại

VCSH

Vốn chủ sở hữu

TSCĐ

Tài sản cố định

TSDH

Tài sản dài hạn

TSNH

Tài sản ngắn hạn

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHCT

Ngân hàng công thương

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

HN

Hà Nội

ĐT&PTNL

Đào tạo và phát triển nhân lực

TCTD

Tổ chức tín dụng

PTTT

Phương tiện thanh toán

BCTC

Báo cáo tài chính

DN

Doanh nghiệp

NH

Ngân hàng

BCLCTT

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

SXKD

Sản xuất kinh doanh

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 79 trang tài liệu này.

Phân tích tình hình tài chính ngân hàng công thương vietinbank chi nhánh hai bà trưng- Hà Nội - 1DANH MỤC CÁC BẢNG, PHỤ LỤC

Sơ đồ 1.1. Quy trình thực hiện phân tích tài chính doanh nghiệp 4

Bảng 1.2. Bảng tài trợ tổng quát 18

Sơ đồ 2 1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của NHCTVN Vietin Bank - Chi nhánh Hai Bà Trưng HN 33

Bảng 2.2. Tình hình tài sản-nguồn vốn trong gi i đoạn 2011-2013 35

ảng 2 3 Diễn biến cơ cấu T i sản-Nguồn vốn gi i đoạn 2011-2013 36

Biểu đồ 2.4. Giá trị hu động củ Vietinb nk gi i đoạn 2011-2013 37

Biểu đồ 2.5. Sự th đổi của vốn tự có trong gi i đoạn 2011-2013 39

Biểu đồ 2.6. Tình hình dự trữ v th nh toán gi i đoạn 2011-2013 40

Biểu đồ 2 7 Cơ cấu các khoản mục tín dụng gi i đoạn 2011-2013 42

Bảng 2.8. Chỉ số ROA trong gi i đoạn 2011-2013 43

Bảng 2.9. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHCT Vietinbank Chi nhánh H i Trưng-HN gi i đoạn 2011-2013 khu vực doanh thu 46

Bảng 2.10. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHCT Vietinbank Chi nhánh H i Trưng-HN gi i đoạn 2011-2013 khu vực chi phí 47

Bảng 2.11. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHCT Vietinbank Chi nhánh H i Trưng-HN gi i đoạn 2011-2013 khu vực lợi nhuận 49

Bảng 2.12. Diễn biến chi phí hoạt động 50

Bảng 2.13. Diễn biến chỉ số thu nhập trên đầu tư(ROI) gi i đoạn 2011-2012 51

Bảng 2 14 Lưu chu ển từ hoạt động kinh doanh 52

Bảng 2 15 Lưu chu ển từ hoạt động đầu tư 57

Bảng 2 16 Lưu chu ển từ hoạt động tài chính 59

Bảng 2 17 Lưu chu ển thuần trong kì, đầu kì và cuối kì 59

Bảng 2.18. Bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn gi i đoạn 2011- 2012 60

Bảng 2.19. Bảng phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn gi i đoạn 2012- 2013 61

Bảng 2.20. Biểu đồ diễn biến thu nhập lãi thuần trong gi i đoạn 2011-2013 65

Bảng 2.21. Biểu đồ diễn biến tài sản tạo thu nhập trong gi i đoạn 2011-2013 66

Bảng 2.22. Tỉ trọng của dự phòng rủi ro tín dụng trên tổng dư nợ trong gi i đoạn 2011-2013 67

PHỤ LỤC 2

Phụ lục 1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh NHCT Vietinbank Chi nhánh H i Trưng-HN gi i đoạn 2011-2013 2

Phụ lục 2. Bảng báo cáo lưu chu ển tiền tệ NHCT Vietinbank Chi nhánh Hai Bà Trưng-HN gi i đoạn 2011-2013 3LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do nghiên cứu

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đang trên đà phục hồi như hiện nay sự gia tăng không ngừng của năng lực sản xuất và quá trình hội nhập kinh tế mang tính toàn cầu hóa đã tạo cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho những DN tham gia trên thị trường. Để tồn tại và phát triển trong nền kinh tế đó, các DN phải nỗ lực không ngừng, phát huy điểm mạnh đồng thời cần có những bước đi đúng đắn. Không nằm ngoài xu thế đó, các ngân hàng cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ nhằm thích nghi và phát triển trong thời đại mới. Với hoạt động kinh doanh thuộc một phạm trù khác so với lĩnh vực sản xuất đó là kinh doanh tiền tệ, trước một nền kinh tế thị trường với nhiều rủi ro tiềm tàng hơn, các quyết định hợp lý của các ngân hàng là vũ khí tối quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề về tài chính, cũng như giảm thiểu rủi ro. Cha ông ta có câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”, trong hoạt động kinh doanh cũng vậy, các nhà lãnh đạo phải biết rõ vị thế của cơ quan mình, những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để có những chiến lược kinh doanh phù hợp với từng hoàn cảnh, từng giai đoạn kinh tế xã hội cụ thể. Vậy làm sao để có thể nắm được tình trạng của doanh nghiệp một cách sâu sắc nhất? Để làm được điều này thì công tác phân tích tài chính là việc làm rất cần thiết đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nói chung và các nhà lãnh đạo ngân hàng nói riêng. Có thể nói, việc định kì phân tích, đánh giá tình hình tài chính thông qua các báo cáo tài chính là hết sức cần thiết để có thể đánh giá được các tiềm lực vốn có của NH, xem xét khả năng vị thế của NH trong hoạt động SXKD, xác định được xu hướng phát triển cho NH, tìm được kế hoạch phát triển cho NH trong tương lai gần. Như đã nói ở trên, các quyết sách của doanh nghiệp sẽ có tính chính xác rất cao nếu công tác phân tích được thực hiện kĩ càng và khách quan, thông qua phân tích tài chính thông qua phân tích tình hình tài chính, NH xác định được điểm mạnh cũng như điểm yếu trong nội tại NH mình để từ đó có những quyết định sáng suốt trong việc phát huy thế mạnh, đồng thời đưa ra những giải pháp đúng đắn, kịp thời cải thiện tình hình tài chính cho NH. Trong sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế, các quan hệ kinh tế xã hội tăng lên rõ rệt. ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-Hà Nội đóng vai trò là một tổ chức trung gian tài chính “đi vay để cho vay” ngày càng khẳng định vai trò và vị trí số một của mình trong hệ thống các ngân hàng Việt Nam.Lĩnh vực kinh doanh đa dạng, sự năng động và tiêu chí luôn hướng tới những tiêu chuẩn quốc tế của ngân hàng là một đặc điểm gây hứng thú đối với em. Nhận thấy tầm quan trọng của hoạt động phân tích tài chính trong lĩnh vực ngân hàng nên em quyết định lựa chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng- Hà Nội” nhằm làm rõ bài toán kinh

tế về khả năng tài chính của Ngân hàng công thương Vietinbank nói chung và hệ thống các ngân hàng Việt Nam nói riêng

2. Mục đích nghiên cứu

Mục tiêu của khóa luận là nghiên cứu tình hình tài chính của Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-Hà Nội một cách tỉ mỉ và kĩ càng, từ đó cung cấp cơ sở cho những quyết định hợp lý từ phía những nhà đầu tư cổ phần có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm năng hay một nhà phân tích, tham mưu của công ty đang được là đối tượng phân tích. Để đi đến mục tiêu cuối cùng và cốt lõi này, những mục tiêu trung gian của nó là việc nắm được những con số, dựa vào những cơ sở, kết quả từ quá trình phân tích mà đưa ra những dự đoán cho tương lai. Như vậy, có thể nói việc nghiên cứu tình hình tài chính của Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-Hà Nội nhằm mục đích tìm ra những nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng tới tình hình tài chính của NH, từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính của NH trong tương lai

3. Đối tượng v phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Tình hình tài chính của Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-Hà Nội giai đoạn 2011-2013

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của khóa luận là Báo cáo tài chính và các tài liệu có liên quan đến quản trị tài chính tại Ngân hàng Công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-Hà Nội giai đoạn 2011-2013

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong khóa luận là phương pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, khái quát hóa dựa trên cơ sở các số liệu, thông tin được cung cấp và tình hình thực tế của ngành tài chính ngân hàng Việt Nam. Các thông tin bổ sung có trên Internet cũng như những trải nghiệm thực tế từ đơn vị thực tập cũng là những thông tin không thể thiếu nhằm nâng cao tính khách quan của khóa luận

5. Kết cấu khó luận

Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục tham khảo, khóa luận được chia thành ba phần chính:

Chương I : Cơ sở lý luận về hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp

Chương II : Thực trạng phân tích tình hình tài chính Ngân hàng công thương Vietinbank chi nhánh Hai Bà Trưng-HN

Chương III : Kết luậnCHƯ NG 1 C SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT Đ NG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1.1. Tổng qu n về t i chính do nh nghiệp


1.1.1. Vài nét khái quát về hoạt động tài chính doanh nghiệp

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, cụm từ “Hoạt động tài chính doanh nghiệp” đã không trở nên xa lạ với bất cứ cá nhân, tổ chức nào hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy trước hết chúng ta cần hiểu rõ về khái niệm “Tài chính doanh nghiệp”. Chúng ta có thể định nghĩa:

“Tài chính doanh nghiệp là các quan hệ kinh tế phát sinh gắn liền với quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đạt tới mục tiêu nhất định. Tài chính doanh nghiệp là một bộ phận trong hệ thống tài chính, tại đây nguồn tài chính xuất hiện và đồng thời đây cũng là nơi thu hút trở lại phần quan trọng các nguồn tài chính doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, đến sự phát triển hay suy thoái của nền sản xuất”.1

“Tài chính doanh nghiệp được hiểu là những quan hệ giá trị giữa công ty với các chủ thể trong nền kinh tế”. 2

Như vậy, có thể nói “hoạt động tài chính doanh nghiệp” là một trong những nội dung cơ bản của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết mối quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ để thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá VCSH. Nói cách khác hoạt động tài chính là những quan hệ tiền tệ gắn trực tiếp với việc tổ chức huy động phân phối, sử dụng quản lý vốn trong quá trình kinh doanh.

Ngân hàng cũng là một DN – DN đặc thù hơn các DN khác, nó sử dụng chính tiền tệ làm hàng hóa để kinh doanh và kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch đó. Tuy rằng, sự khác biệt giữa những tổ chức sản xuất kinh doanh có mối quan hệ “Tiền- Hàng-Tiền” và những tổ chức tài chính trung gian có mối quan hệ “Tiền-Tiền” đem lại những thay đổi nhất định trong việc đánh giá tình hình tài chính của chúng nhưng về cơ bản, hoạt động tài chính các ngân hàng vẫn được xét trên bình diện của tài chính doanh nghiệp1 Theo taichinhdoanhnghiep.com

2 Nguồn: Giáo trình tài chính doanh nghiệp– Trường đại học Kinh tế quốc dân

1

Xem tất cả 79 trang.

Ngày đăng: 18/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí