Phân Tích Diễn Biến Nguồn Vốn Và Sử Dụng Vốn

Lợi nhuận gộp càng lớn và ổn định, thì càng mở ra một cách sáng sủa về giá trị của lợi nhuận ròng. Đối với nghành ngân hàng thì khái niệm Lợi nhuận gộp có thể được gọi là Thu nhập ròng từ lãi(Net interest income) hay NII - ...

Sự Th Đổi Của Vốn Tự Có Trong Gi I Đoạn 2011-2013

Vốn v : Vốn vay trong năm 2011 là 557.378 triệu đồng nhưng trong giai đoạn 2012-2013 thì con số này lần lượt là 290.016 và 275.583 triệu đồng , tức là có một sự chênh lệch rất lớn giữa giá trị vốn vay của năm 2011 với 2 năm tiếp theo, ...

Tính Toán Hệ Số Thu Nhập Trên Đầu Tư(Return On Investment)

Giai đoạn 2011-2012 cũng chứng kiến sự giảm sút của nhiều khoản mục trong bảng báo cáo kết quả kinh doanh, nhưng mang tín hiệu khả quan hơn. Cụ thể là lợi nhuận gộp giảm từ 315.051,39 triệu đồng xuống còn 284.360,76 triệu đồng, với ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí