Chức Năng, Nhiệm Vụ Và Lĩnh Vực Hoạt Động Của Công Ty.

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng của khách hàng thành phố Huế đối với dịch vụ in ấn tại Công ty cổ phần in Thuận Phát - 6


Phương hướng phát triển của Công ty:

+ Tích cực tạo nguồn hàng có chất lượng cao, giá cạnh tranh.

+ Từng bước củng cố, nâng cao và phát triển toàn bộ máy tổ chức nhân sự của công ty để đủ sức tạo ra chuyển biến tích cực, đẩy mạnh công cuộc đổi mới hoạt động của công ty.

+ Tạo thị trường trong nước, có căn cơ trong hoạt động kinh doanh trên cơ sở thành quả đã có sẵn, bên cạnh đó thiết lập tốt mối quan hệ cung - cầu trong liên kết sản xuất kinh doanh để nhằm tham gia chủ động sản xuất kinh doanh ở những năm sau.

+ Tận dụng và khai thác mọi tiềm năng hiện có của công ty về con người, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn thị trường trong và ngoài nước. Xây dựng mặt bằng chủ lực của công ty và đầu tư phát triển mặt hàng mới có khả năng tiêu thụ trên thị trường.

+ Phát huy nội lực và coi trọng hợp tác sản xuất, kinh doanh dưới nhiều hình thức nhằm tăng thêm sức mạnh của công ty, đủ sức ứng phó, xoay chuyển mọi tình huống.

+ Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty về mọi mặt, phù hợp với xu hướng phát triển của thành phố, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động của công ty.

2.1.2.1 Chức năng

Công ty cổ phần In Thuận Phát là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh

các loại sản phẩm in ấn các loại sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu của thị trường.

Công ty hoạt động theo phương pháp mua bán hàng trực tiếp, trực tiếp liên hệ với khách hàng để nắm bắt thông tin, nên còn có chức năng liên hệ, tạo mối quan hệ và uy tín với các đối tác, từ đó uy tín của công ty tăng và có nhiều khách hàng tìm đến.

2.1.2.2 Nhiệm vụ

- Xây dựng mục tiêu, tổ chức thực hiện các kế hoạch, sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục tiêu thành lập doanh nghiệp.

- Tuân thủ chế độ chính sách, chế độ pháp luật của nhà nước về quản lý quá trình sản xuất và tuân thủ quy định trong các hợp đồng kinh doanh trong và ngoài nước.

- Quản lý và sử dụng vốn theo quy định và đảm bảo có lãi.- Bảo vệ công ty, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn trong công

ty

- Thực hiện nghiên cứu phát triển nhằm nâng cao năng suất lao động cũng như thu

nhập của người lao động, nâng cao sức cạnh tranh của công ty trên thị trường.

- Chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên, bồi dưỡng nâng cao trình độ

chuyên môn, tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong công ty.

2.1.2.3 Lĩnh vực hoạt động

- Dịch vụ in sách báo, giấy vở học sinh, văn phòng phẩm, bao bì, tem nhãn.

- Dịch vụ tạo mẫu chế ảnh, vẽ quảng cáo, in quảng cáo.

- Kinh doanh các loại thiết bị vật tư ngành in.

- Dịch vụ photocopy.

2.1.3 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty

2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý

Công ty cổ phần In Thuận Phát là công ty hoạt động với quy mô vừa và nhỏ, các sản phẩm kinh doanh đa dạng về chủng loại mẫu mã.


Đại hội cổ đông

Hội đồng quản trị

Giám đốc

Bộ phận

kế toán

Bộ phận

kinh doanh

Bộ phận

thiết kế

Bộ phận

in

Bộ phận

thành phẩm


( Nguồn: Phòng kế toán)


Sơ đồ 6: Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Ghi chú: Quan hệ trực tiếp Quan hệ chức năng Quan hệ đối chiếu

2.1.3.2 Chức năng từng bộ phận

- Đại hội cổ đông: Là người nắm giữ cổ phiếu của công ty được tham gia biểu quyết, chất vấn mọi hoạt động của công ty. Là bộ phận quyết định cao nhất trong công ty.

- Hội đồng quản trị: cơ quan quản lý, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông.

- Giám đốc: là người điều hành hoạt động kinh doanh theo chiến lược của chủ tịch hội đồng quản trị vạch ra, đại diện pháp nhân của công ty, là người chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và trước pháp luật của Nhà nước.

- Bộ phận kế toán: Căn cứ thông tin hợp đồng đã ký, kế toán ra phiếu xuất kho

chuyển bộ phận in để in ấn.

- Bộ phận kinh doanh: là bộ phận tiếp cận khách hàng và ký hợp đồng.

- Bộ phận thiết kế: thông tin sản phẩm do bộ phận kinh doanh và khách hàng cung cấp, bộ phận thiết kế tiến hành thiết kế mẫu, khách hàng ký duyệt mẫu và xuất phim.

- Bộ phận in: dựa vào mẫu do bộ phận thiết kế cung cấp bộ phận in tiến hành in.

- Bộ phận thành phẩm: kiểm tra, cắt xén, đóng gói thành phẩm.

2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán và chế độ kế toán áp dụng tại công ty


2.1.4.1 Tổ chức bộ máy kế

Kế toán trưởng

toán

Kế toán tổng hợp

Thủ quỹ


(Nguồn: Phòng kế toán)


Sơ đồ 7: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty

Chú thích: Quan hệ trực tuyến

Quan hệ chức năng

Kế toán trưởng: Có quyền hạn, trách nhiệm và nhiệm vụ cao nhất trong việc xây dựng, tổ chức, quản lý toàn bộ hệ thống bộ máy kế toán – kiểm tra, giám sát việc thực hiện các công việc liên quan đến kế toán trong công ty.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn và giám sát việc thực hiện công việc của các kế toán viên, thực hiện các công việc bao gồm các nhiệm vụ của các chức danh để ghi sổ sách, làm các báo cáo tổng hợp cuối kỳ, chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo đó.

Kế toán tổng hợp: Là người tổng hợp các số liệu về kế toán tài chính hàng

tháng, hàng quý, hàng năm của công ty. Ghi chép sổ cái, lập bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo kịp thời cho kế toán trưởng tình hình tài chính của doanh nghiệp.

- Giúp cho kế toán trưởng quy định việc luân chuyển chứng từ, phân công

việc lập báo cáo, quan hệ việc cung cấp số liệu giữa các phòng ban.

- Đồng thời theo dòi các loại vốn bằng tiền, tình hình thu chi tiền mặt các khoản tạm ứng và các khoản thanh toán nợ, tình hình xuất nhập tồn vật tư,…tính lương cho toàn công ty.

Thủ quỹ: Có nhiệm vụ quản lý tiền mặt, ngân phiếu của công ty. Căn cứ vào

các phiếu thu, phiếu chi và các chứng từ hợp lệ để nhập, xuất vào sổ kịp thời theo nguyên tắc cập nhật.

2.1.4.2 Chế độ kế toán áp dụng tại công ty


Chứng từ kế toán

Sổ quỹ

Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại

Sổ, thẻ kế toán chi tiết

Số đăng ký chứng từ ghi sổ

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Sổ Cái


Bảng cân đối số phát sinh

Bảng tổng hợp

chi tiết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Sơ đồ 8. Trình tự ghi sổ trên máy tính

Ghi chú: Ghi hàng ngày

Ghi cuối tháng

Đối chiếu, kiểm tra

Chính sách và phương pháp kế toán sử dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư 133/2016/TT- BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính.

Hiện nay Công ty cổ phần In Thuận Phát đang sử dụng bộ chứng từ ghi sổ: Sổ

chứng từ ghi sổ, sổ cái theo hình thức chứng từ ghi sổ.

- Niên độ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12.

- Đơn vị tiền tệ áp dụng: Đồng Việt Nam (VND)

- Phương pháp chuyển đổi cá đồng tiền khác: theo tỷ giá thực tế.

- Hình thức sổ kế toán áp dụng: chứng từ ghi sổ.

- Phương pháp tính thuế: Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ: khấu hao theo đường thẳng.- Phương pháp tính giá xuất kho: theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp kế toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Hệ thống báo cáo tài chính tại công ty: Để phản ánh chính xác và toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh, công ty đã sử dụng hệ thống báo cáo tài chính theo chế độ kế toán hiện hành, bao gồm:

+ Bảng cân đối tài khoản

+ Bảng cân đối kế toán

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

+ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Hình thức kế toán áp dụng: Để phù hợp với chức năng của công ty, hiện nay công ty đang sử dụng bộ chứng từ ghi sổ: căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập chứng từ ghi sổ. Bên cạnh đó công ty có sử dụng thêm phần mềm kế toán TP Print viết riêng nhằm dùng để kiểm tra công nợ doanh thu và kiểm soát đơn hàng.


2.1.5 Tình hình lao động của Công ty cổ phần In Thuận Phát năm 2017-2019 Bảng 2.1. Tình hình lao động của công ty giai đoạn 2017-2019

ĐVT: NgườiChỉ tiêu

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

So sánh

2018/2017

2019/2020

Số lượng

%

Số lượng

%

Số lượng

%

Chênh lệch

Tỷ lệ

Chênh lệch

Tỷ lệ

Tổng số lao động

45

100

40

100

36

100

(5)

(11.1)

(4)

(10)

1.Phân theo tính chất sản xuất

Lao động trực tiếp

35

77.8

30

75

27

75

(5)

(14.2)

(3)

(10)

Lao động gián tiếp

10

22.2

10

25

9

25

0

0

(1)

(10)

2. Phân theo trình độ học vấn

Đại học

10

22,2

10

25

10

27.8

0

0

0

0

Cao đẳng, trung cấp

15

33.3

13

32.5

13

36.1

(2)

(13.3)

0

0

Lao động phổ thông

20

44.5

17

42.5

13

36,1

(3)

(15)

(4)

(23.5)

3. Phân theo giới tính

Nam

28

62.2

25

62,5

25

69.4

(3)

(10.7)

0

0

Nữ

17

37.8

15

37,5

11

30.6

(2)

(12)

(4)

(26.7)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng của khách hàng thành phố Huế đối với dịch vụ in ấn tại Công ty cổ phần in Thuận Phát

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng của khách hàng thành phố Huế đối với dịch vụ in ấn tại Công ty cổ phần in Thuận Phát - 6


(Nguồn: Phòng kế toán)

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số