Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 222: Khung chương trình của HVÂNQGVN

Sinh viên năm thứ nhất: Phần kỹ thuật:

Ôn lại và nắm vững một số kỹ thuật ở Trung học gồm: rung, láy, luyến, vỗ, vuốt phong cách ở những bản nhạc cổ. Nhấn chuyển chính xác về độ cao và xử lý tác phẩm tiêu biểu đã được học ở Trung học. Củng cố nhấn các quãng xa.

Phong cách Chèo:

Quân tử vu dịch

Dương xuân

Du xuân

Đường trường duyên phận

Đường tường tiếng đàn

Đường trường bắn chim thước

Tò vò

Sa lệch bằng

Sa lệch chênh

Sa lệch xếp

Sa lệch chênh chuyển xếp

Sa lệch chuyển cung Bắc

Trần tình

Chinh phụ

Quá giang

Đò đưa

Dậm chân

Hát xuôi hát ngược

Về tác phẩm mới gồm các bài:

Tiếng đàn quê hương (tác giả: Đức Minh)

Tình khúc đêm trăng (tác giả: Kim Thành)

Miền Nam quê hương ta ơi (tác giả: Huy Du)

Tâm tình quê hương (tác giả: Xuân Tứ)

Cô gái địa chất (tác giả: Nguyễn Xuân Khoát)

Trẩy hội bên Đình (tác giả: Nguyễn Đình Dũng)

Bài ca hải đảo (tác giả: Xuân khải)

Bức tranh quê hương (tác giả:Hồng Thái)

Hát ru (tác giả:Thanh Tâm)

Mùa xuân phương Bắc (Nhạc Trung Quốc)

Tình ca (Nhạc Uzbekistan)

Tháng 6 (tác giả: Tchaikovsky)


Sinh viên năm thứ Hai:


Phần kỹ thuật:

3 bài luyện tập về sử dụng bồi âm (harmonique)

5 bài luyện tập về luyến, láy, rung, nhấn, vỗ, vuốt trong nhạc Huế

3 bài tập biến tấu trên một chủ đề

Phong cách nhạc Huế:

Dạo Nam

Dạo Bắc

Phú lục nhanh

Phú lục chậm

Long ngâm

Nam ai

Nam bình (Nam Bằng)

Tứ đại (Tứ đợi)

Cổ bản dựng

Tác phẩm mới gồm các bài

Hội mùa (tác giả: Minh Khang)

Hồi tưởng (tác giả: Xuân Khải)

Đêm trăng nhớ bạn (tác giả: Văn Thắng)

Câu hát mẹ ru (tác giả: Phú Quang)

Khúc hát ru (tác giả: Xuân Khải)

Thoáng quê (tác giả: Thanh Tâm)

Hương lúa (tác giả: Lê Yên)

Đêm trăng biên cương (tác giả: Hữu Quỳnh)

Gửi đến Ngự Bình (tác giả: Quốc Lộc)

Tanavor (nhạc Uzbekistan)

Tháng 11 (tác giả: Tchaikovsky)


Sinh viên năm thứ Ba:

Phần kỹ thuật:

4 bài luyện tập phân biệt các hơi Xuân, Ai, Bắc, Oán trong Cải lương (dùng bài dẫn giải)

4 bài luyện tập củng cố kỹ thuật Vê 3 nốt và Vê liền với trường độ dài.

3 bài tập biến tấu trên một chủ đề

Phong cách tài tử - Cải Lương

Tây Thi

Nam Ai (2 lớp)

Nam Xuân (2 lớp)

Nam Đảo

Xàng xê

Lưu thủy trường


Trường tương tư

Ngữ đối thượng

Phụng hoàng

Văn Thiên Tường

Tác phẩm mới gồm các bài:

Một dạ sắt son (tác giả : Văn Thắng)

Khúc tùy hứng (tác giả: Thanh Tâm)

Đợi chờ (tác giả: Xuân Tứ)

Súy Vân (tác giả: Ngô Quốc Tính)

Niềm tin tất thắng (tác giả: Khắc Chí)

Xòe hoa (tác giả: Duy Thịnh)

Ngưng đọng (tác giả: Bảo Lan)

Tình ca (nhạc Ấn Độ)

Chèo Thuyền (tác giả: Tchaikovsky)


Sinh viên năm thứ Tư:

Phần kỹ thuật:

3 bài luyện tập các kỹ thuật tổng hợp đã được học

3 bài luyện tập phong cách Chèo, Huế, Tài tử - Cải lương

3 bài luyện tập biến tấu trên một chủ đề Phong cách nhạc cổ gồm các bài:

Tình thơ hạ vị (nhạc Chèo)

Vãn ba than (nhạc Chèo)

Quả phụ (nhạc Huế)

Nam Xuân (nhạc Huế)

Tứ đại oán (nhạc Cải lương)

Phụng cầu (nhạc Cải lương)

Tác phẩm mới gồm các bài:

Mèo chuột (tác giả: Trần Minh)

Khoang cá đầy (tác giả: Văn Thắng)

Vũ khúc Tây Nguyên (tác giả: Đức Nhuận)

Bồi âm (tác giả: Hoài Anh)

Phiên chợ Ba Tư (tác giả: Albert Wiliam Ketelbey)

Serenade (tác giả: Schubert)


3. Mẫu bảng câu hỏi tìm hiểu về đàn Bầu


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 22 3535 1


Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam - 22 3535 2


4. Kết quả điều tra trong điều tra xã hội học


Số

câu

Đáp

án

số

chọn

lệ

số

chọn

lệ

số

chọn

lệ

số

chọn

lệ18-

18-30

31-50

50+

Từ 1 đến 10 chỉ cho phép chọn 1 đáp án.


1

A

3

12%

12

48%

23

92%

19

76%

B

15

60%

11

44%

2

8%

5

20%

C

2

8%

1

4%

0

0

1

4%

D

5

20%

1

4%

0

0

0

0

2

A

22

88%

23

92%

25

100%

25

100%

B

1

4%

2

8%

0

0

0

0

C

0

0

0

0

0

0

0

0

D

2

8%

0

0

0

0

0

0

3

A

0

0

10

40%

13

52%

8

32%

B

19

76%

12

48%

12

48%

17

68%

C

6

24%

3

12%

0

0

0

0

4

A

4

16%

14

56%

12

48%

14

56%

B

21

84%

11

44%

13

52%

11

44%

5

A

16

64%

10

40%

17

68%

17

68%

B

6

24%

13

52%

8

32%

7

28%

C

3

12%

2

8%

0

0

1

4%

6

A

13

52%

22

88%

24

96%

19

76%

B

8

32%

1

4%

0

0

5

20%

C

0

0

1

4%

1

4%

0

0

D

4

16%

1

4%

0

0

1

4%

7

A

4

16%

12

48%

16

64%

15

60%

B

9

36%

6

24%

8

32%

7

28%

C

7

28%

4

16%

1

4%

1

4%

D

5

20%

3

12%

0

0

2

8%

8

A

0

0

6

24%

9

36%

9

36%

B

10

40%

7

28%

8

32%

12

48%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 196 trang: Nghệ thuật đàn bầu trong giai đoạn mới tại Việt Nam
C

12

48%

11

44%

8

32%

3

12%

D

3

12%

1

4%

0

0

1

4%

9

A

14

56%

16

64%

19

76%

12

48%

B

8

32%

8

32%

6

24%

13

52%

C

3

12%

1

4%

0

0

0

0

10

A

7

28%

21

84%

23

92%

20

80%

B

3

12%

1

4%

1

4%

0

0

C

15

60%

3

12%

1

4%

5

20%

Từ 11 đến 17 được phép chọn nhiều đáp án.


11

A

11

44%

16

64%

16

64%

18

72%

B

20

80%

19

76%

18

72%

22

88%

C

14

56%

13

52%

14

56%

12

48%

D

1

4%

6

24%

10

40%

4

16%

E

4

16%

4

16%

7

28%

7

28%

12

A

14

56%

21

74%

22

88%

20

80%

B

13

52%

12

48%

12

48%

12

48%

C

2

8%

1

4%

0

0

2

8%

13

A

2

8%

7

28%

10

40%

8

32%

B

3

12%

3

12%

11

44%

6

24%

C

2

8%

5

10%

6

24%

9

36%

D

3

12%

7

28%

15

60%

14

56%

E

11

44%

17

68%

23

92%

19

76%

F

10

40%

6

24%

3

12%

0

0

G

7

28%

4

16%

2

8%

0

0

H

5

20%

8

32%

4

16%

1

4%

I

3

12%

1

4%

2

8%

0

0

14

A

7

28%

14

56%

24

96%

22

88%

B

0

0

6

24%

9

36%

9

36%

C

2

8%

9

36%

12

48%

12

48%

D

8

32%

5

20%

11

44%

13

52%

E

0

0

5

20%

8

32%

10

40%

F

11

44%

12

48%

12

48%

7

28%
G

3

12%

5

20%

11

44%

5

20%

H

5

20%

8

32%

10

40%

7

28%

I

10

40%

3

12%

3

12%

3

12%

15

A

10

40%

19

76%

20

80%

19

76%

B

4

16%

4

16%

8

32%

6

24%

C

2

8%

6

24%

7

28%

16

64%

D

16

64%

14

56%

16

64%

16

64%

E

7

28%

5

20%

8

32%

5

20%

F

6

24%

6

24%

9

36%

12

48%

16

A

9

36%

12

48%

17

68%

21

84%

B

4

16%

9

36%

15

60%

11

44%

C

1

4%

2

8%

5

20%

4

16%

D

5

20%

10

40%

11

44%

10

40%

E

1

4%

7

28%

6

24%

6

24%

F

11

44%

7

28%

10

40%

10

40%

G

16

64%

12

48%

10

40%

11

44%

H

0

0

0

0

3

12%

3

12%

I

1

4%

5

20%

8

32%

7

28%

17

A

2

8%

0

0

5

20%

8

32%

B

1

4%

2

8%

2

8%

0

0

C

4

16%

8

32%

6

24%

6

24%

D

1

4%

1

4%

0

0

3

12%

E

10

40%

3

12%

1

4%

3

12%

F

2

8%

4

16%

0

0

4

16%

G

2

8%

5

20%

10

40%

8

32%

H

10

40%

4

16%

4

16%

5

20%

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Bimage 1

Danh mục

Bài viết tương tự

Bimage 2
Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số