Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land bằng việc áp dụng thuyết năng lực động - 1ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

------- -------


NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG THỊNH PHÁT LAND BẰNG VIỆC ÁP DỤNG THUYẾT NĂNG LỰC ĐỘNG


Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện

Th.S Nguyễn Thị Thúy Đạt Trần Thị Kim Oanh Lớp: K51E QTKD

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 124 trang: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land bằng việc áp dụng thuyết năng lực động

Khóa học: 2017 - 2021


Nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land bằng việc áp dụng thuyết năng lực động - 1

Huế, tháng 1 năm 2021


LỜI CẢM ƠN

Bài khóa luận tốt nghiệp này hoàn thành, ngoài sự nổ lực của bản thân tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều phía. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới các tập thể và các cá nhân đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo trường Đại học Kinh tế Huế, quý thầy cô giảng viên, đặc biệt là các thầy cô giáo Khoa Quản Trị Kinh Doanh đã cung cấp cho tôi những kiến thức phong phú, bổ ích trong những năm vừa qua cũng như đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện khóa luận.

Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến Th.S Nguyễn Thị Thúy Đạt – người đã trực tiếp hướng dẫn, góp ý và đồng hành cùng tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận, giúp tôi có thể hoàn thành tốt bài khóa luận này.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các anh chị nhân viên tại Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land, đặc biệt là các anh chị trong bộ phận kinh doanh đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện giúp tôi tìm hiểu thực tế và thu thập các số liệu cần thiết để hoàn thành thời gian thực tập và bài khóa luận một cách tốt nhất.

Tôi cũng xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã quan tâm, động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, mặc dù đã cố gắng nỗ lực trong việc thực hiện bài khóa luận này, nhưng với thời gian thực tập có hạn, kiến thức và khả năng bản thân còn hạn chế nên nội dung bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhà trường, quý thầy cô và bạn bè giúp đỡ, góp ý để bài nghiên cứu này được hoàn chỉnh hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

iii

Huế, tháng 1 năm 2021 Sinh viên thực hiện Trần Thị Kim Oanh

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN iii

MỤC LỤC iv

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii

DANH MỤC BẢNG viii

1. Lý do chọn đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Phương pháp nghiên cứu 3

5 Cấu trúc đề tài 7

PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 9

1.1 Tổng quan lý luận về năng lực độngnăng lực cạnh tranh 9

1.1.1 Lý thuyết về nguồn lực và đặc điểm của nguồn lực tạo lợi thế cho doanh nghiệp 9

1.1.1.1 Lý thuyết về nguồn lực 9

1.1.1.2 Đặc điểm của nguồn lực tạo lợi thế cho doanh nghiệp 9

1.1.2 Lý luận chung về thuyết năng lực động 11

1.1.2.1 Khái niệm về năng lực động 11

1.1.2.2 Lịch sử hình thành lý thuyết năng lực động 12

1.1.3 Lý luận chung về bất động sản 14

1.1.3.1 Khái niệm về bất động sản 14

1.1.3.2 Thuộc tính của bất động sản 15

1.1.4 Lý luận chung về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh trong kinh doanh bất động sản 16

1.1.4.1 Khái niệm về cạnh tranh 16

1.1.4.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 17

1.1.4.3 Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 18

1.1.4.4 Vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh 21

1.1.5 Định nghĩa các yếu tố cấu thành 23

1.1.6 Bình luận về các nghiên cứu liên quan 27

1.1.7 Mô hình nghiên cứu 29

1.2 Cơ sở thực tiễn 32

1.2.1 Khái quát chung về tình hình bất động sản cả nước 32

1.2.2 Khái quát chung tình hình bất động sản tại Thừa Thiên Huế 34

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY HOÀNG THỊNH PHÁT LAND 36

2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land 36

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 36

2.1.2 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 37

2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 37

2.1.2.2 Chức năng và nhiệm vụ của các bộ phận 38

2.1.3 Cơ cấu và tình hình lao động 39

2.1.4 Tình hình kết quả kinh doanh của công ty Hoàng Thịnh Phát Land 41

2.1.5 Một số công ty bất động sản uy tín ở Thừa Thiên Huế 42

2.1.6 Các hoạt động nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 43

2.2 Thực trạng áp dụng mô hình năng lực cạnh tranh động của công ty Hoàng Thịnh Phát Land trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh 48

2.2.1 Mô tả mẫu điều tra thông qua thống kê mô tả 48

2.2.1.1Đặc điểm đối tượng điều tra 48

2.2.1.2 Đặc điểm hành vi của khách hàng được điều tra 50

2.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 52

2.2.2.1 Đối với các nhóm biến độc lập 53

2.2.2.2 Đối với nhóm biến phụ thuộc 55

2.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis – EFA) 55

2.2.4 Phân tích hồi quy 59

2.2.4.1 Kiểm định mối tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc 59

2.2.4.2 Xây dựng mô hình hồi quy 60

2.2.4.3 Đánh giá độ phù hợp của mô hình 60

2.2.4.4 Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy 61

2.2.4.5 Phân tích hồi quy 62

2.2.5 Kiểm định phân phối chuẩn của phần dư 64

2.2.6 Đánh giá của khách hàng về các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land 65

2.2.6.1 Đánh giá của khách hàng về nhóm Năng lực marketing 65

2.2.6.2 Đánh giá của khách hàng về nhóm Danh tiếng công ty 66

2.2.6.3 Đánh giá của khách hàng về nhóm Năng lực sáng tạo 68

2.2.6.4 Đánh giá của khách hàng về nhóm Định hướng kinh doanh 69

2.2.6.5 Đánh giá của khách hàng về nhóm Năng lực nguồn nhân lực 70

2.2.6.6 Đánh giá của khách hàng về nhóm Năng lực cạnh tranh 71

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY HOÀNG THỊNH PHÁT LAND 73

3.1 Định hướng phát triển của công ty Hoàng Thịnh Phát Land 73

3.2 Giải pháp để nâng cao năng lực canh tranh cho công ty Hoàng Thịnh Phát Land 73

3.2.1 Nhóm giải pháp về Năng lực marketing 73

3.2.2 Nhóm giải pháp về Danh tiếng công ty 74

3.2.3 Nhóm giải pháp về Năng lực sáng tạo 75

3.2.4 Nhóm giải pháp về Định hướng kinh doanh 76

3.2.5 Nhóm giải pháp về Năng lực nguồn nhân lực 76

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 78

3.1 Kết luận 78

3.2 Hạn chế của đề tài và kiến nghị đối với nghiên cứu tương lai 79

3.3 Kiến nghị 80

3.3.1 Đối với các cơ quan chức năng 80

3.3.2 Đối với công ty 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI ĐIỀU TRA 85

PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ XỬ LÝ, PHÂN TÍCH SPSS 89

DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ


Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu 3

Sơ đồ 2: Nguồn lực đạt VRIN và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 11

Sơ đồ 3: Lịch sử hình thành lý thuyết năng lực động 13

Sơ đồ 4: Mô hình năng lực động của doanh nghiệp 29

Sơ đồ 5: Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land 37


Biểu đồ 1: Biểu đồ tần số Histogram của phần dư chuẩn hóa 64

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Một số nghiên cứu về năng lực động 27

Bảng 2: Các biến nghiên cứu và nguồn gốc thang đo 30

Bảng 3: Cơ cấu và tình hình nhân sự 39

Bảng 4: Tình hình kết quả kinh doanh 41

Bảng 5: Một số công ty bất động sản uy tín tại Huế 42

Bảng 6: Đặc điểm đối tượng điều tra 48

Bảng 7: Đặc điểm hành vi của khách hàng được điều tra 50

Bảng 8: Kiểm định độ tin cậy thang đo các biến độc lập 53

Bảng 9: Kiểm định độ tin cậy thang đo nhóm biến phụ thuộc 55

Bảng 10: Kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến độc lập 55

Bảng 11: Rút trích nhân tố biến độc lập 56

Bảng 12: Kiểm định KMO và Bartlett’s Test biến phụ thuộc 58

Bảng 13: Rút trích nhân tố biến phụ thuộc 59

Bảng 14: Kiểm định tương quan Pearson 59

Bảng 15: Đánh giá độ phù hợp của mô hình 60

Bảng 16: Kiểm định ANOVA 61

Bảng 17: Hệ số phân tích hồi quy 62

Bảng 18: Đánh giá của khách hàng đối với nhóm Năng lực marketing 66

Bảng 19: Đánh giá của khách hàng đối với nhóm Danh tiếng công ty 67

Bảng 20: Đánh giá của khách hàng đối với nhóm Năng lực sáng tạo 68

Bảng 21: Đánh giá của khách hàng đối với nhóm Định hướng kinh doanh 69

Bảng 22: Đánh giá của khách hàng đối với nhóm Năng lực nguồn nhân lực 70

Bảng 23: Đánh giá của khách hàng đối với nhóm Năng lực cạnh tranh 71

1. Lý do chọn đề tài

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

Với chính sách mở cửa và hội nhập, nền kinh tế đất nước đang ngày càng phát triển cùng với tốc độ toàn cầu hóa ngày càng cao đã tạo ra cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội cũng như thách thức mới. Một nhân tố đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp cũng như sự phát triển của nền kinh tế, đó là nâng cao năng lực cạnh tranh bởi cạnh tranh là đặc trưng vốn có của kinh tế thị trường và trong điều kiện hội nhập thì cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Doanh nghiệp nào có sự chuẩn bị tốt về năng lực cạnh tranh sẽ nắm được quyền chủ động trên thị trường.

Đặc biệt, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có đặc điểm nguồn lực bị giới hạn, thường đối mặt với áp lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, tạo áp lực đe dọa sự tồn tại của doanh nghiệp. Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh của mình vì đó là chìa khóa dẫn đến thành công cho tất cả các doanh nghiệp, điều này lại đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn lực thích hợp để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Vì vậy, yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp là phải phát hiện ra các nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh rồi từ đó duy trì và phát triển nhằm đảm bảo lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai, giúp cho doanh nghiệp đứng vững trên thị trường.

Bất động sản là loại hàng hóa có tính đặc thù với giá trị lớn, thời gian tạo lập lâu dài và sự phản ứng của cung so với cầu là rất chậm. Thị trường bất động sản Việt Nam tuy lúc mới ra đời còn non trẻ, hoạt động không theo các quy luật tự nhiên, chưa bắt kịp theo sự phát triển của các nước trên thế giới. Nhưng đến nay, thị trường bất động sản Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, các công ty bất động sản được thành lập ngày càng nhiều, điều này khiến cho việc cạnh tranh diễn ra ngày một gay gắt.

Là một công ty bất động sản hoạt động chưa được lâu trên thị trường Huế, Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Phát Land cũng đang phải đương đầu với những áp lực cạnh tranh từ những doanh nghiệp khác trong tỉnh cũng như các doanh nghiệp ở các tỉnh khác. Trước tình hình đó, công ty cũng đã đặt ra cho mình những yêu cầu cấp bách phải làm thế nào để tồn tại và phát triển ở thị trường tiềm năng nơi đây. Để làm

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số