Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương - 18

- Thang đo năng lực phát triển sản phẩm mới


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.606

3

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 156 trang: Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển bền vững cây công nghiệp dài ngày của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Dương - 18


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

SP1

6.98062

1.926

.493

.392

SP2

7.01938

1.949

.468

.428

SP3

7.21705

2.171

.297

.678


- Thang đo năng lực công nghệ


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.830

5


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

CN3

15.55814

3.967

.371

.884

CN4

15.68217

3.899

.402

.874

CN1

15.39147

3.741

.837

.752

CN5

15.37209

3.542

.900

.730

CN2

15.37597

3.520

.907

.727


- Thang đo năng lực phát triển mạng lưới


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.743

3

Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item- Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

ML1

7.66279

2.255

.644

.580

ML2

7.69380

2.330

.428

.833

ML3

7.77519

2.074

.662

.546


- Thang đo mở rộng tín dụng


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha


N of Items

.867

3


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted


Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Cronbach's

Alpha if Item Deleted

MR1

8.08

1.398

.760

.802

MR2

8.11

1.475

.766

.796

MR3

8.03

1.536

.716

.841


- Phân tích nhân tố khám phá (EFA)


KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.795

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

9522.599

df

990

Sig.

.000


Total Variance Explained


Component


Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%


Total

% of

Variance

Cumulative

%

1


8.172


18.160


18.160


8.172


18.160


18.160


6.085


13.523


13.523

2


6.685


14.856


33.015


6.685


14.856


33.015


5.557


12.348


25.871

3


3.486


7.747


40.763


3.486


7.747


40.763


3.769


8.376


34.247


3.360


7.467


48.230


3.360


7.467


48.230


3.486


7.747


41.994

5


2.576


5.724


53.953


2.576


5.724


53.953


2.914


6.476


48.470

6


2.157


4.793


58.746


2.157


4.793


58.746


2.912


6.471


54.941

7


1.688


3.752


62.498


1.688


3.752


62.498


2.124


4.720


59.661

8


1.549


3.442


65.939


1.549


3.442


65.939


2.067


4.593


64.254

9


1.398


3.107


69.047


1.398


3.107


69.047


1.791


3.980


68.233

10


1.199


2.664


71.711


1.199


2.664


71.711


1.399


3.110


71.343

11


1.068


2.373


74.083


1.068


2.373


74.083


1.233


2.740


74.083

12

.964

2.143

76.22613

.889

1.975

78.20114

.801

1.780

79.98215

.731

1.624

81.60516

.694

1.543

83.14917

.623

1.385

84.53418

.572

1.270

85.80419

.529

1.176

86.98020

.474

1.054

88.03421

.444

.988

89.02222

.416

.924

89.94623

.398

.885

90.83124

.366

.814

91.64425

.351

.779

92.42326

.337

.749

93.17227

.316

.701

93.87328

.299

.664

94.53729

.256

.568

95.10630

.245

.545

95.65031

.236

.524

96.17432

.210

.467

96.64133

.204

.452

97.09334

.182

.405

97.49835

.177

.394

97.89336

.164

.365

98.25737

.158

.352

98.60938

.143

.317

98.9264

.134

.298

99.22540

.119

.265

99.489

41

.087

.193

99.683

42

.064

.143

99.826

43

.045

.101

99.927

44

.028

.061

99.988

45

.005

.012

100.000

39

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component Matrixa


Component

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

MA1

.922MA3

.890


MA2

.863


MA5

.840


MA4

.829


MA6

.786


DV4

.673


MA7

.589


QT2


.786

QT7


.785

QT5


.759

NL3


.741

NL2


.733

QT4


.730

QT1


.715

QT3


.686

QT6


.610

TC4.891
TC2.863
TC1.821
TC3.671
NL1.580
CN5
.941CN2
.940CN1
.929CN4
.553LS2

.902


LS3

.879


LS4

.863


LS1DV2


.872


.836


DV5

.759

DV1

.627

ML1


.822
ML3


.805
CN3


TH1.861TH3.804TH2.649SP2
.781


SP1
.760


ML2


DV3

.650

TC5


DV6

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 8 iterations.

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.734

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

375.369

df

3

Sig.

.000

Total Variance Explained


Component

Initial

Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

2.372

79.081

79.081

2.372

79.081

79.081

2

.354

11.812

90.893
3

.273

9.107

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.


Component Matrixa

Component

1

MR2

MR1 MR3

.899

.897

.871

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.

PHỤ LỤC 6

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI BÌNH DƯƠNG ĐỂ MỞ RỘNG TÍN DỤNG PHÁT TRIỂN CÂY CÔNG NGHIỆP DÀI NGÀY


Variables Entered/Removeda


Model

Variables Entered

Variables Removed


Method

1

REGR factor score 9 for

analysis 1, REGR factor score 8 for

analysis 1, REGR factor score 7 for

analysis 1, REGR factor score 6 for

analysis 1, REGR factor score 5 for

analysis 1, REGR factor score 4 for

analysis 1, REGR factor score 3 for

analysis 1, REGR factor score 2 for

analysis 1, REGR factor score 1 for

analysis 1b


.


Enter

a. Dependent Variable: REGR factor score 1 for analysis

b. All requested variables entered.


Model Summaryb


Model


R


R

Square


Adjusted R

Square


Std. Error

of the Estimate

Change Statistics


Durbin- Watson

R

Square Change


F

Change


df1


df2


Sig. F Change

1

.845a

.714

.703

.54484785

.714

68.637

9

248

.000

1.871

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 9 for analysis 1, REGR factor score 8 for analysis 1, REGR factor score 7 for analysis 1, REGR factor score 6 for analysis 1, REGR factor score 5 for analysis 1, REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1

b. Dependent Variable: REGR factor score 1 for analysis 2


ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

183.379

9

20.375

68.637

.000b


Residual

73.621

248

.297
Total

257.000

257
a. Dependent Variable: REGR factor score 1 for analysis 2

b. Predictors: (Constant), REGR factor score 9 for analysis 1, REGR factor score 8 for analysis 1, REGR factor score 7 for analysis 1, REGR factor score 6 for analysis 1, REGR factor score 5 for analysis 1, REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1


Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


t


Sig.


Correlations

Collinearity Statistics


B

Std.

Error


Beta

Zero-

order


Partial


Part


Tolerance


VIF

1 (Constant)


REGR

factor score 1 for

analysis 1 REGR

factor score

2 for

analysis 1


-2.652E-

17


.422


.408


.034


.034


.034


.422


.408


.000


12.426


11.995


1.000


.000


.000


.422


.408


.619


.606


.422


.408


1.000


1.000


1.000


1.000factor score

3 for


.374


.034


.374


10.990


.000


.374


.572


.374


1.000


1.000

analysis 1REGRfactor score

4 for


.395


.034


.395


11.618


.000


.395


.594


.395


1.000


1.000

analysis 1REGRfactor score

5 for


.145


.034


.145


4.258


.000


.145


.261


.145


1.000


1.000

analysis 1REGRfactor score

6 for


.115


.034


.115


3.393


.001


.115


.211


.115


1.000


1.000

analysis 1REGRfactor score

7 for


.141


.034


.141


4.146


.000


.141


.255


.141


1.000


1.000

analysis 1REGRfactor score

8 for


.102


.034


.102


2.988


.003


.102


.186


.102


1.000


1.000

analysis 1REGRfactor score

9 for


.096


.034


.096


2.819


.005


.096


.176


.096


1.000


1.000

analysis 1REGR

a. Dependent Variable: REGR factor score 1 for analysis 2

Variables Entered/Removeda


Model

Variables Entered

Variables Removed


Method

1

REGR factor score 9 for

analysis 1, REGR factor score 8 for

analysis 1, REGR factor score 7 for

analysis 1, REGR factor score 6 for

analysis 1, REGR factor score 5 for

analysis 1, REGR factor score 4 for

analysis 1, REGR factor score 3 for

analysis 1, REGR factor score 2 for

analysis 1, REGR factor score 1 for

analysis 1b


.


Enter

a. Dependent Variable: resid2

b. All requested variables entered.


Model Summaryb


Model


R


R

Square


Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Change Statistics


Durbin- Watson

R

Square Change


F

Change


df1


df2


Sig. F Change

1

.228a

.052

.018

.35580

.052

1.514

9

248

.143

1.936

a. Predictors: (Constant), REGR factor score 9 for analysis 1, REGR factor score 8 for analysis 1, REGR factor score 7 for analysis 1, REGR factor score 6 for analysis 1, REGR factor score 5 for analysis 1, REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1

b. Dependent Variable: resid2


ANOVAa

Model

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1

Regression

1.725

9

.192

1.514

.143b


Residual

31.395

248

.127
Total

33.121

257
a. Dependent Variable: resid2

b. Predictors: (Constant), REGR factor score 9 for analysis 1, REGR factor score 8 for analysis 1, REGR factor score 7 for analysis 1, REGR factor score 6 for analysis 1, REGR factor score 5 for analysis 1, REGR factor score 4 for analysis 1, REGR factor score 3 for analysis 1, REGR factor score 2 for analysis 1, REGR factor score 1 for analysis 1


Coefficientsa


Model

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients


t


Sig.


Correlations

Collinearity Statistics


B

Std. Error


Beta

Zero- order


Partial


Part


Tolerance


VIF

1

(Constant)

.285

.022


12.882

.000REGR factor
score 1 for

.007

.022

.021

.333

.740

.021

.021

.021

1.000

1.000


analysis 1
REGR factor
score 2 for

-.051

.022

-.142

-2.304

.022

-.142

-.145

-.142

1.000

1.000


analysis 1
REGR factor
score 3 for

-.012

.022

-.034

-.547

.585

-.034

-.035

-.034

1.000

1.000


analysis 1
REGR factor
score 4 for

.008

.022

.024

.383

.702

.024

.024

.024

1.000

1.000


analysis 1
REGR factor
score 5 for

.016

.022

.043

.703

.483

.043

.045

.043

1.000

1.000


analysis 1
REGR factor
score 6 for

.013

.022

.035

.573

.567

.035

.036

.035

1.000

1.000


analysis 1
REGR factor
score 7 for

.029

.022

.082

1.324

.187

.082

.084

.082

1.000

1.000


analysis 1

score 8 for

.039

.022

.109

1.765

.079

.109

.111

.109

1.000

1.000

analysis 1REGR factorscore 9 for

.032

.022

.089

1.440

.151

.089

.091

.089

1.000

1.000

analysis 1REGR factor

a. Dependent Variable: resid2


Mô hình Logit

PHỤ LỤC 7 KẾT QUẢ HỒI QUY


Dependent Variable: Y

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 03/05/16 Time: 20:16

Sample: 1 311

Included observations: 311 Convergence achieved after 5 iterations

Covariance matrix computed using second derivatives


Variable

Coefficient

Std. Error

z-Statistic

Prob.

C

-11.28157

1.572448

-7.174524

0.0000

DT

0.020021

0.009731

2.057311

0.0397

TN

0.000531

0.003608

0.147233

0.8829

TCH

0.084131

0.025103

3.351457

0.0008

GD

0.707072

0.119944

5.895004

0.0000

GT

-0.232493

0.435258

-0.534149

0.5932

DV

0.018852

0.500318

0.037679

0.9699

SPT

-0.172818

0.252851

-0.683478

0.4943

LS

1.269906

0.484663

2.620185

0.0088

GTC

0.007959

0.002369

3.359006

0.0008

VPCT

-1.115117

0.434575

-2.565996

0.0103

McFadden R-squared

0.588276

Mean dependent var

0.668810

S.D. dependent var

0.471400

S.E. of regression

0.292041

Akaike info criterion

0.593644

Sum squared resid

25.58634

Schwarz criterion

0.725920

Log likelihood

-81.31170

Hannan-Quinn criter.

0.646517

Deviance

162.6234

Restr. deviance

394.9812

Restr. log likelihood

-197.4906

LR statistic

232.3578

Avg. log likelihood

-0.261452

Prob(LR statistic)

0.000000Obs with Dep=0

103

Total obs

311

Obs with Dep=1

208Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số