Cách Xếp Loại Đánh Giá Kỹ Năng Theo Tiêu Chí, Kỹ Năng Thành Phần

- Quan sát kỹ năng đọc vần tiếng Việt theo tiêu chí tính linh hoạt: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 5 nhóm vần khác nhau (mỗi nhóm vần gồm 5 vần, tổng cộng có 25 vần). Với mỗi nhóm vần, các vần được thiết kế có cùng chung 1 nguyên âm hoặc 1 phụ âm. Khi quan sát, chúng tôi chú ý đến năng lực đánh vần của các vần cùng nhóm, khả năng nhanh chóng phát âm thành những âm khác nhau. Đồng thời, ghi chú bổ sung vào bên cạnh những biểu hiện ra bên ngoài của học sinh khi đọc.

- Quan sát kỹ năng đọc vần tiếng Việt theo tiêu chí tính đúng đắn: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 25 vần với sự đa dạng của các loại vần: vần do 2 nguyên âm ghép lại; vần do 3 nguyên âm ghép lại; vần do nguyên âm và phụ âm ghép lại. Chúng tôi chú ý đến cách phát âm, cách ghép các chữ cái thành vần mà học sinh phát ra khi đọc và so với chuẩn ngữ âm trong chuẩn chương trình sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các biểu hiện tâm lý của học sinh ra bên ngoài khi đọc. Bên cạnh đó, người nghiên cứu ghi chú bổ sung vào bên cạnh những biểu hiện ra bên ngoài của học sinh khi đọc.

Quan sát kỹ năng đọc từ tiếng Việt:

- Quan sát kỹ năng đọc từ tiếng Việt theo tiêu chí thuần thục: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 25 từ với sự đa dạng của các loại từ: từ có 1 tiếng và từ có 2 tiếng. Chúng tôi chú ý đến sự thành thạo hay không thành thạo, sự trôi chảy, tốc độ đọc 1 từ và tốc độ đọc 2 từ, các biểu hiện tâm lý của học sinh khi đọc. Đồng thời, ghi chú bổ sung vào bên cạnh những biểu hiện ra bên ngoài của học sinh khi đọc.

- Quan sát kỹ năng đọc từ tiếng Việt theo tiêu chí tính linh hoạt: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 5 nhóm từ khác nhau (mỗi nhóm từ gồm 5 từ, tổng cộng có 25 từ). Với mỗi nhóm từ, các từ được thiết kế có cùng chung 1 tiếng nhưng vị trí có thể khác nhau. Khi quan sát, chúng tôi chú ý đến năng lực đọc từ của các từ cùng nhóm, khả năng nhanh chóng phát âm thành những từ khác nhau. Đồng thời, ghi chú bổ sung vào bên cạnh những biểu hiện ra bên ngoài của học sinh khi đọc.

- Quan sát kỹ năng đọc từ tiếng Việt theo tiêu chí tính đúng đắn:

Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 25 từ với sự đa dạng

của các từ: từ có 1 tiếng và từ có 2 tiếng. Chúng tôi chú ý đến cách phát âm, âm được phát ra khi đọc và so với chuẩn âm trong chuẩn chương trình sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các biểu hiện tâm lý của học sinh ra bên ngoài khi đọc. Bên cạnh đó, người nghiên cứu ghi chú bổ sung vào bên cạnh những biểu hiện ra bên ngoài của học sinh khi đọc.

Quan sát kỹ năng đọc câu tiếng Việt:

- Quan sát kỹ năng đọc câu tiếng Việt theo tiêu chí thuần thục: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 5 câu được cấu tạo nên từ những từ đã được học hoặc được ghép từ những chữ cái, vần đã được học. Trong mỗi câu có đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, chủ ngữ và vị ngữ, có dấu phẩy (dấu câu) trong mỗi câu để đo khả năng ngắt giọng logic trong khi đọc. Chúng tôi chú ý đến sự thành thạo hay không thành thạo, sự trôi chảy, tốc độ đọc, sự kết nối giữa các từ trong câu, ngắt giọng logic khi gặp dấu phẩy, các biểu hiện tâm lý của học sinh khi đọc. Đồng thời, ghi chú bổ sung vào bên cạnh những biểu hiện ra bên ngoài của học sinh khi đọc.

- Quan sát kỹ năng đọc câu tiếng Việt theo tiêu chí tính linh hoạt: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 5 câu hoàn chỉnh. Trong mỗi câu có một số từ đều được xuất hiện ở 5 câu được khảo sát. Trong mỗi câu có đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, chủ ngữ và vị ngữ, có dấu phẩy (dấu câu) trong câu để đo khả năng ngắt giọng logic, sự linh hoạt của học sinh trong khi đọc.

- Quan sát kỹ năng đọc câu tiếng Việt theo tiêu chí tính đúng đắn: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 5 câu được cấu tạo nên từ những từ đã được học hoặc được ghép từ những chữ cái, vần đã được học. Trong mỗi câu có đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, chủ ngữ và vị ngữ, có dấu phẩy (dấu câu) trong mỗi câu để đo khả năng ngắt giọng logic trong khi đọc. Chúng tôi chú ý đến âm được phát ra khi đọc các từ trong câu và so với chuẩn âm trong chuẩn chương trình sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, năng lực ngắt giọng logic ở dấu câu (dấu phẩy), các biểu hiện tâm lý của học sinh ra bên ngoài khi đọc. Bên cạnh đó, người nghiên cứu ghi chú bổ sung vào bên cạnh những biểu hiện ra bên ngoài của học sinh khi đọc.

Quan sát kỹ năng đọc đoạn văn tiếng Việt:

- Quan sát kỹ năng đọc đoạn văn tiếng Việt theo tiêu chí thuần thục: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 5 đoạn văn được cấu tạo nên từ những từ đã được học hoặc được ghép từ những chữ cái, vần đã được học. Trong mỗi câu của đoạn văn có đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, chủ ngữ và vị ngữ, có dấu phẩy (dấu câu) trong mỗi câu để đo khả năng ngắt giọng logic trong khi đọc. Giữa các câu của đoạn văn có dấu chấm câu để đo lường năng lực ngắt giọng logic của học sinh khi đọc. Chúng tôi chú ý đến sự thành thạo hay không thành thạo, sự trôi chảy, tốc độ đọc, sự kết nối giữa các từ trong câu, các câu trong đoạn văn, sự ngắt giọng logic khi gặp dấu phẩy, dấu chấm, các biểu hiện tâm lý của học sinh khi đọc. Đồng thời, ghi chú bổ sung vào bên cạnh những biểu hiện ra bên ngoài của học sinh khi đọc.

- Quan sát kỹ năng đọc đoạn văn tiếng Việt theo tiêu chí tính linh hoạt: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 1 bài thơ và 1 đoạn văn được sắp xếp, bố trí lại dựa trên các câu thơ của bài thơ trên. Thông qua quá trình đọc bài thơ và đoạn văn này để đo sự linh hoạt của học sinh khi đọc đoạn văn với hình thức là bài thơ và đọc đoạn văn với hình thức là đoạn văn. Chúng tôi chú ý đến năng lực ngắt giọng logic, sự chuyển ngữ điệu, chuyển ý, chuyển câu khi đọc bài thơ và đoạn văn.

- Quan sát kỹ năng đọc đoạn văn tiếng Việt theo tiêu chí tính đúng đắn: Căn cứ vào chương trình học, chúng tôi cho học sinh đọc 5 đoạn văn được cấu tạo nên từ những từ đã được học hoặc từ được ghép từ những chữ cái, vần đã được học. Có đầy đủ cấu trúc ngữ pháp, chủ ngữ và vị ngữ, có dấu phẩy (dấu câu) trong mỗi câu, đoạn để đo khả năng ngắt giọng logic trong khi đọc. Chúng tôi chú ý đến âm được phát ra khi đọc các từ trong câu và so với chuẩn âm trong chuẩn chương trình sách giáo khoa do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, năng lực ngắt giọng logic ở dấu câu (dấu phẩy, dấu chấm câu), các biểu hiện tâm lý của học sinh ra bên ngoài khi đọc. Bên cạnh đó, người nghiên cứu ghi chú bổ sung vào bên cạnh những biểu hiện ra bên ngoài của học sinh khi đọc.


Phụ lục 10: Cách xếp loại đánh giá kỹ năng theo tiêu chí, kỹ năng thành phần

Cách xếp loại đánh giá kỹ năng theo tiêu chí


Mức đánh giá

Tính thuần thục

Tính linh hoạt

Tính đúng đắn


Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Khá

Tốt

Khá

Tốt

Khá

Tốt

Tốt


Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Khá

Trung bình

Tốt

Khá

Tốt

Trung bình

Trung bình

Tốt

Khá

Tốt

Trung bình

Khá

Trung bình

Khá

Tốt

Trung bình

Tốt

Tốt

Tốt

Trung bình

Trung bình

Tốt

Tốt

Trung bình


Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Khá

Trung bình

Yếu

Trung bình

Khá

Yếu

Yếu

Trung bình

Khá

Khá

Khá

Yếu

Khá

Yếu

Khá

Yếu

Khá

Khá

Yếu

Khá

Trung bình

Yếu

Trung bình

Trung bình

Khá

Yếu

Trung bình


Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Yếu

Khá

Yếu

Kém

Yếu

Khá

Kém

Kém

Kém

Khá

Kém

Khá

Kém

Khá

Kém

Kém


Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Yếu

Kém

Yếu

Kém

Yếu

Kém

Kém

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ Ho - 32


Cách tổng hợp kết quả đánh giá của từng kỹ năng thành phần

Tính thuần thục

Tính linh hoạt

Tính đúng đắn


Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Khá

Tốt

Khá

Tốt

Khá

Tốt

Tốt


Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Khá

Trung bình

Tốt

Khá

Tốt

Trung bình

Trung bình

Tốt

Khá

Tốt

Trung bình

Khá

Trung bình

Khá

Tốt

Trung bình

Tốt

Tốt

Tốt

Trung bình

Trung bình

Tốt

Tốt

Trung bình


Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Khá

Trung bình

Yếu

Trung bình

Khá

Yếu

Yếu

Trung bình

Khá

Khá

Khá

Kém

Khá

Kém

Khá

Kém

Khá

Khá

Trung bình

Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

Trung bình


Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Yếu

Trung bình

Kém

Yếu

Yếu

Trung bình

Kém

Kém

Kém

Trung bình

Kém

Trung bình

Kém

Trung bình

Kém

Kém


Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Yếu

Kém

Yếu

Kém

Yếu

Kém

Kém

Mức đánh giá


Cách tổng hợp kết quả đánh giá chung kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh

lớp 1 người dân tộc Cơ ho

Kỹ năng đọc chữ cái tiếng Việt

Kỹ năng đọc vần tiếng Việt

Kỹ năng đọc từ tiếng Việt

Kỹ năng đọc câu tiếng Việt

Kỹ năng đọc đoạn văn tiếng

Việt


Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Khá

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Khá

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Khá

Tốt

Tốt

Tốt

Khá

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

Khá


Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Trung bình

Tốt

Khá

Khá

Khá

Tốt

Trung bình

Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Trung bình

Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Trung bình

Cao

Khá

Khá

Khá

Tốt

Trung bình

Tốt

Tốt

Khá

Khá

Khá

Khá

Khá

Tốt

Tốt

Khá

Tốt

Khá

Tốt

Khá

Khá

Khá

Tốt

Khá

Tốt

Khá

Khá

Tốt

Khá

Khá

Tốt


Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Khá

Khá

Trung bình

Khá

Khá

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Khá

Trung bình

Khá

Trung bình

Trung bình

Mức đánh giá

Trung bình

Khá

Trung bình

Khá

Trung bình

Khá

Trung bình

Trung bình

Khá

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Khá

Khá

Khá

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Khá

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Khá

Khá

Trung bình

Trung bình

Khá

Trung bình

Khá

Trung bình

Khá

Trung bình

Trung bình

Khá

Yếu

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

Trung bình

Yếu

Trung bình

Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Yếu

Yếu


Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Trung bình

Trung bình

Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Trung bình

Trung bình

Yếu

Yếu

Yếu

Yếu

Trung bình

Trung bình

Yếu

Trung bình

Yếu

Yếu

Trung bình

Yếu

Trung bình

Trung bình

Kém

Kém

Kém

Kém

Trung bình

Trung bình

Kém

Kém

Kém

Kém

Trung bình

Trung bình

Kém

Trung bình

Kém

Kém

Trung bình

Kém

Kém

Yếu

Yếu

Yếu

Kém

Yếu

Kém

Yếu

Yếu

Kém

Yếu

Yếu

Kém

Yếu

Kém

Yếu

Yếu

Yếu

Kém

Kém

Kém

Kém

Yếu

Yếu

Yếu

Kém

Yếu

Yếu

Kém

Yếu


Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Trung bình

Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Trung bình

Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Trung bình

Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Trung bình

Kém


Yếu

Kém

Kém

Kém

Trung bình

Kém

Yếu

Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Yếu

Kém

Kém

Kém

Kém

Kém

Yếu

Kém

Yếu

Yếu

Kém

Kém

Kém

Kém

Yếu

Yếu

Kém

Kém

Kém

Kém

Yếu

Yếu

Kém

Kém

Kém

Kém

Yếu

Yếu


Xem tất cả 272 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí