Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế COSO - 24


(8) Nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho hệ thống ngân hàng Việt Nam theo chuẩn mực quốc tế, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Phát triển bền vững thị trường tài chính trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, NXB Dân trí, 2016, tr 222-229.

(9) The Change of Transparency of Central Bank from Federal Reserve System Perspective, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Evolution of Monetary Policy Framework after The Global Financial Crisis”, NXB Lao Động, 2017, 127-134.

(10) Áp dụng kế toán công cụ tài chính theo chuẩn mực quốc tế tại các NHTM Việt Nam, Tạp chí Tài chính, 2019, Số 711, tr 17-20.

(11) Nâng tầm của kiểm toán nội bộ trong NHTM theo quy định mới, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, 2019, Số 208, tr 33-38.

(12) Các nhân tố tác động đến môi trường kiểm soát của Agribank, Tạp chí Tài chính, 2020, Số 729, tr 87-90.

3. Biên soạn sách

(1) Sách chuyên khảo Kiểm toán nội bộ Ngân hàng thương mại”, NXB Dân trí, 2017 (Tham gia).

(2) Tài liệu học tập Phát triển và đa dạng hoá sản phẩm tài chính vi mô”, NXB Lao Động, 2018 (Chủ biên).

(3) Sách chuyên khảo Kế toán ngân hàng”, NXB Tài chính, 2018 (Tham gia).

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 225 trang tài liệu này.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế COSO - 24

PHẦN I. TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Báo cáo tài chính của Agribank các năm 2015 - 2019.

2. Báo cáo thường niên của Agribank các năm 2015 - 2019.

3. B i Thị Minh Hải (2012). Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp may mặc Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

4. Đào Minh Phúc và Lê Văn Hinh (2012). Hệ thống kiểm soát nội bộ gắn với quản lý rủi ro tại các NHTM Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tạp chí ngân hàng, Số 24, Trang 20-25.

5. Đinh Hoài Nam (2016). Hoàn thiện kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp trong tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị. Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Học viện Tài chính.

6. Đinh Phà Minh (2006). Hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ của các NHTM Nhà nước. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, Số 51, Trang 17-21.

7. Đinh Phi Hổ (2014). Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sỹ. NXB Phương Đông.

8. Hoàng Huy Hà (2006). Bàn về cơ chế kiểm soát nội bộ của các NHTM Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Giải pháp phát triển hệ thống giám sát tài chính – ngân hàng hữu hiệu. Ngân hàng nhà nước.

9. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Tp HCM. NXB Thống Kê.

10. Hồ Vũ Tuấn (2016). Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hữu hiệu của Hệ thống Kiểm soát nội bộ trong các NHTM Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế. Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

11. Ngân hàng Nhà nước (2018). Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về Hệ thống Kiểm soát nội bộ của NHTM, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài.


12. Ngô Trí Tuệ và cộng sự (2004). Xây dựng HTKSNB với việc tăng cường quản lý tài chính tại Tổng công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam. Đề tài NCKH cấp bộ. Đại học Kinh tế quốc dân.

13. Nguyễn Anh Phong và Hà Tôn Trung Hạnh (2010). Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ của các NHTM trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí phát triển kinh tế, Số 10, Trang 41-48.

14. Nguyễn Đình Thọ (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh, thiết kế và thực hiện. NXB Lao động Xã hội.

15. Nguyễn Đức Thảo và Trần Quốc Đạt (2006). Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO tại các NHTM Việt Nam. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, Số 50, Trang 44-50.

16. Nguyễn Đức Thọ (2015). Đổi mới hoạt động kiểm soát nội bộ về sử dụng ngân sách, tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính. Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Học viện Tài chính.

17. Nguyễn Quang Quynh, Ngô Trí Tuệ (2006), Kiểm toán tài chính. NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

18. Nguyễn Thanh Trang (2015). Hoàn thiện HTKSNB trong các doanh nghiệp ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam. Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Học viện Tài chính.

19. Nguyễn Thị Bích Liên (2018). Hoàn thiện hoạt động kiểm soát nội bộ trong các NHTM Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế. Học viện Tài chính.

20. Nguyễn Thị Lan Anh (2013). Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tập đoàn hoá chất Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế. Trường Đại học Kinh tế quốc dân.

21. Nguyễn Thị Hương Liên (2015). Bài học từ thất bại của hệ thống kiểm soát nội bộ NHTM. Tạp chí khoa học kiểm toán, Số 08/2015.

22. Nguyễn Thị Quỳnh Hương (2014). Áp dụng chuẩn mực quốc tế COSO nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các NHTM Việt Nam. Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng, Số 151, Trang 53-59.


23. Nguyễn Thị Thu Phương (2016). Hoàn thiện kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp chế biến thủy sản Thanh Hóa. Luận án Tiến sĩ Kinh tế. Học viện Tài chính.

24. Nguyễn Thu Hoài (2011). Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp sản xuất xi măng thuộc Tổng công ty xi măng Việt Nam. Luận án tiến sĩ kinh tế. Học viện Tài chính

25. Nguyễn Tuấn và Đường Nguyễn Hưng (2015). Tổng quan lý thuyết về tác động của KSNB đến hiệu quả hoạt động và rủi ro của các NHTM Việt Nam. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Số 113. Trang 50-62.

26. Phan Văn Tính (2007). Bàn về xây dựng hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong NHTM theo yêu cầu mới. Tạp chí Ngân hàng, Số 8, Trang 23-26.

27. Phạm Bính Ngọ (2011). Tổ chức Hệ thống kiểm soát nội bộ trong các đơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc Ph ng. Luận án tiến sĩ kinh tế. Trường Đại học Kinh tế quốc dân

28. Phạm Quang Huy (2014). Bàn về COSO 2013 và định hướng vận dụng trong việc giám sát quá trình thực thi chiến lược kinh doanh. Tạp chí phát triển và hội nhập, Số 15 (25), Trang 29-33.

29. Phạm Thanh Thuỷ (2016). Đánh giá hệ thống kiểm soát bộ của NHTM Việt Nam và một số khuyến nghị. Đề tài NCKH cấp Ngành. Ngân hàng Nhà nước.

30. Quốc hội Việt Nam (2010). Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010.

31. Quốc hội Việt Nam (2015). Luật kế toán Việt nam số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.

32. Trần Thị Giang Tân (2012). Kiểm soát nội bộ. NXB Phương Đông.

33. Victor Z. Brink và Herbert Witt, (1941). Kiểm toán nội bộ hiện đại - Đánh giá các hoạt động và hệ thống kiểm soát.

34. Việt Dũng (2007). Mô hình tổ chức quản lý rủi ro trong ngân hàng. Tạp chí Ngân hàng, Số 10, trang 33-36.

35. Võ Thị Hoàng Nhi và Lê Thị Thanh Huyền (2014). Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho các NHTM Việt Nam theo mô hình COSO. Tạp chí ngân hàng, Số 14, Trang 22-27.


36. Vũ Thuý Ngọc (2006). Hệ thống Kiểm soát nội bộ của một NHTM hiện đại. Tạp chí Ngân hàng, Số 9, Trang 29-30.


PHẦN II. TÀI LIỆU TIẾNG ANH

1. Adeyemi et al, (2011). Corporate Governance in the Nigerian Financial Sector: The Eficacy of Internal Control and External Audit, Global Conference on Business of Finance Proceedings, 6(2), 699-707

2. Alvin A. Arens và James K. Loebbecke, (1976). Auditing: An integrated approach

3. Alvin A.Arens, (2012). Auditng and Assurance Services: An Integrated Approach, 14th edition. Pearson

4. AMF (2008) Report on Corporate Gover nance and Internal Control, Autorite De Marches Financiers

5. Amudo và Inanga, (2009). Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda, International Research Journal of Finance and Economics 2009, 1(27): 124-144

6. Angella Amudo, Eno L.Inanga, (2009). Evaluation of Internal Control Systems: A Case Study from Uganda, International Research Journal of Finance an Economics, 27:125-144

7. Anthony, R.N; Dear, J. and Bedford, N.M, (1989), Managegment Control System, Irwin, Homewood, IL

8. Ayagre, Applian-Gyamerah and Nartey, (2014). The Effectiveness of Internal Control Systems of Banks, The Case of Ghanaian Banks. International Journal of Accounting and Financial Reporting. Vol4, No2

8. Basel Bank Committee of Supervision, (2003). Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations

9. Basel Bank Committee of Supervision, (1998). Framework for Internal Control Systems in Banking Organizations

10. Brown, N. C., Pott, C., & Wompener, A. (2014). The effect of internal control


and risk management regulation on earnings quality: Evidence from Germany. Journal of Accounting and Public Policy, 33(1): 1-31

11. Carey, A (2001). Effective risk management in financial institutions: The Turnbull Approach, Balance Sheet, Vol. 9 No. 3, pp. 24-27. https://doi.org/10. 1108/09657960110696014

12. Cendrowski, H. & Martin, J.P. & Petro, L.W, (2007), The Handbook of Fraud Deterrence, Wiley, John&Sons

13. CIMA (2009). Fraud risk management - A guide to good practice. [Online] Available at:http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/cid_techguide_frau d_ risk_management_feb09.pdf.pdf [Accessed 10 March 2018]

14. Charles, E.I, (2011). Evaluation of Internal Control System of Banks in Nigeria. Being a dissertation submitted in Partial Fulfilment of the Requirement for the Award of Doctor of Philosophy (PhD). Accounting of St. Clements University, Turks and Caicos Islands

15. COBIT, (2007). Internal Control Framework [pdf]. Available at: http://www.isaca.org/AMTemplate.cfm?Section=Download&Template=/ContentManagement/ContentDisplay.cfm&ContentID=34172.[Accessed 21 July 2007]

16. COSO (1992). Internal Control Integrated Framework, The Committed Sponsoring Organizaion (COSO) of The National Commission of Fraudulent Financial Reporting the (Treadway Commission)

17. COSO (2009). Internal Control-integrated Framework, Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission, Coopers and Lybrand, New York, NY

18. COSO (2013). Internal Control-integrated Framework, Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission and The American Instituter of Certified Public Accountants, ISBN 978-1-93735-239-4, Leigh Farm Rd., Durham, NC 27707


19. CT.Gamage, Low, Lock Teng Keving, (2018). Influence of Internal Control Components and Effectiveness of Internal Control System of Peoples’ Bank in Srilanka. International Journal of Advance Engineeing and Research Development. Vol5, Issue 10

20. D’’Aquila, J.M., (1998). Is the Control Environment Related to Financial Reporting Decisions? Hagan School of Business, New York. NY

21. Defond, M., Jiambalvo, (1991). Incidence and Circustances of Accounting Errors. The Accounting Review, 66: 643-655

22. Delloite (2014), 2013 COSO Framework, Overview and Considerations, Delloite Developement LLC

23. Dinapoli, T.P, (2007). Standards for Internal Contron In New York State Goverment

24. Dougles NK, (2011). Internal control and its contibutions to organizational efficiency and effectiveness: A case study of Ecobank Ghana limited [pdf]. Available at http://ir.knust.edu.gh/handle/123456789/4210

25. Gamage, C.T., Lock, K.L, & Fernando, A. A. J, (2014). A Proposed Research Framework: Effectiveness of Internal Control System in State Commercial Banks in Sri Lanka. International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, 25-44

26. Grieves, J, (2000). Introduction: The Origins of Organisation Development. Journal of Management Development , Vol.19, no.5, p.345

27. Hair, J.F., Black, W.C., Tatham, R.L., & Anderson, R.E., (2010). Multivariate Data Analysis, 5th ed. NJ, USA: Prentice-Hall

28. Harvey, D. & Brown, D, (1998). An Experiential Approach to Organisation Development, 3rd Edition, Prentice Hall, p.68

29. Hayali et al, (2012). Importance Of Internal Control System In Banking Sector : Evidence From Turkey, Lupcon


30. Hevesi G., (2005). Internal Control Standards in New York States Government. Available at www.osc.ny.us/audit/control/standards.htm2009june6. Centre For Business Research, www.lcbr-archives.com/media/files/13fec27.pdf

31. J.Altamuro, (2010). How does internal control regulation affect financial reporting?, Journal of Accounting & Economics, 49:58-74

32. Kaplan Publishing, (2008). Professional Accountant (PA). The Complete Text. Berkshire: Kaplan Publishers

33. Karagiorgos, T., Drogalas, G., and Dimou, A, (2008). Effectiveness of Internal Control System in The Greek Bank Sector. The Southeuropean Review of Business Finance & Accounting, 6(2)

34. KPMG (2014). Fraud Risk Management. Available at: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf2014/05/fraud-risk-management- strategy-prevention-detection-response-O-20145.pdf

35. Lannoye, M.A, (1999) Evaluation of Internal Controls.

www.michighan.gov/documents/gf_master1_26775_7.pfd. [Retrieved in, set, 2009]

36. Laura F.Spira & Michaeal Page, (2002). The Turnbull Report, Internal Control and Risk Management: The Developing Role of Internal Audit. The Institute of Chartered Accountants of Scoland

37. Mawanda, (2008). Effects of Internal Control System on Financail Performance in an Institution of Higher Learning in Uganda: A case of Uganda Martyrs University, Unpublished Thesis, Uganda Matyrs University

38. Merchant, K.A, (1985). Control in Business Organization, Piman, Boston, MA

39. Nguyen Thi Que, Tran Manh Dung và Hoang Thi Viet Ha (2018). Impact of Internal Control on Audit Program Effectiveness: The Case of Vietnam. International Journal of Economics and Finance, Vol.10, No.9

40. Nguyen Tuan (2015). A Theoretical Model Studying The Impact of Internal Controls on Performance and Risks of Vietnam Commercial banks. Internaltional Conference on Accounting ICOA 2015, Danang, Vietnam

Xem tất cả 225 trang.

Ngày đăng: 28/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí