Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế COSO - 27


Phụ lục 4. Kết quả chạy Cronbach’s Alpha từ kết quả khảo sát sự hữu hiệu HTKSNB tại Agribank

1. Nhân tố “Môi trường kiểm soát”

Case Processing SummaryN

%


Cases

Valid

499

100,0

Excludeda

0

,0

Total

499

100,0

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 225 trang tài liệu này.

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế COSO - 27

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,884

,885

8

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

MTKS1

23,01

30,520

,568

,375

,878

MTKS2

22,98

28,594

,651

,476

,870

MTKS3

22,78

28,287

,729

,544

,862

MTKS4

23,09

27,747

,733

,579

,861

MTKS5

23,02

28,008

,722

,552

,862

MTKS6

22,95

28,391

,728

,597

,862

MTKS7

22,98

29,022

,674

,534

,868

MTKS8

23,11

30,825

,431

,208

,892


Bỏ biến MTKS8 vì Squared Multiple Correlation = 0,208 < 0,3. Mặt khác, Cronbach's Alpha if Item Deleted = 0,892 > Cronbach's Alpha = 0,884 và chạy lại

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,892

,892

7

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

MTKS1

19,85

24,883

,553

,358

,892

MTKS2

19,82

23,024

,651

,469

,882

MTKS3

19,61

22,728

,732

,542

,871

MTKS4

19,92

22,095

,753

,578

,869

MTKS5

19,85

22,464

,727

,551

,872

MTKS6

19,79

22,854

,728

,593

,872

MTKS7

19,82

23,326

,684

,534

,877


2. Nhân tố “Đánh giá rủi ro”

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,867

,878

8

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

DGRR1

19,43

27,716

,586

,521

,855

DGRR2

19,35

26,735

,644

,560

,848

DGRR3

19,22

26,527

,627

,562

,851

DGRR4

19,17

26,757

,944

,956

,820

DGRR5

18,78

27,584

,754

,741

,836

DGRR6

19,19

27,020

,918

,921

,823

DGRR7

19,17

27,759

,726

,694

,839

DGRR8

18,91

35,195

-,014

,018

,913

Bỏ biến DGRR8 và chạy lại

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,913

,924

7

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

DGRR1

16,45

26,927

,585

,517

,917

DGRR2

16,37

25,865

,652

,558

,911

DGRR3

16,24

25,470

,653

,562

,912

DGRR4

16,19

25,818

,966

,956

,880

DGRR5

15,80

26,596

,777

,741

,896

DGRR6

16,21

26,068

,941

,921

,882

DGRR7

16,19

26,888

,734

,693

,900


3. Nhân tố “Thông tin và Truyền thông”

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,657

,679

7

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

TTTT1

18,6192

9,662

,594

,429

,554

TTTT2

18,5591

9,737

,528

,356

,570

TTTT3

18,6854

9,300

,643

,512

,535

TTTT4

18,7475

9,948

,509

,356

,578

TTTT5

18,4790

10,443

,486

,353

,590

TTTT6

20,2505

12,843

-,020

,005

,732

TTTT7

20,2224

12,374

,030

,015

,725

Bỏ biến TTTT6 và TTTT7 và chạy lại

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,821

,822

5

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

TTTT1

14,57

7,619

,637

,425

,779


TTTT2

14,51

7,600

,587

,356

,795

TTTT3

14,64

7,199

,711

,511

,756

TTTT4

14,70

7,789

,568

,356

,800

TTTT5

14,43

8,145

,572

,346

,798


4. Nhân tố “Giám sát”

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,647

,673

7

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

GS1

14,1062

9,866

,467

,310

,579

GS2

14,2806

9,760

,481

,314

,574

GS3

13,8377

10,060

,490

,323

,577

GS4

14,1964

9,704

,477

,302

,575

GS5

14,2946

9,313

,529

,354

,556

GS6

14,6353

11,160

,118

,026

,692

GS7

14,7014

11,403

,091

,011

,697


Bỏ biến GS6 và GS7 và chạy lại

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,771

,772

5

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

GS1

10,09

6,542

,534

,309

,732

GS2

10,27

6,505

,534

,313

,732

GS3

9,82

6,724

,560

,319

,725

GS4

10,18

6,459

,528

,301

,734

GS5

10,28

6,214

,560

,345

,723


5. Nhân tố “Hoạt động kiểm soát”

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,802

,805

7

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

HDKS1

13,68

14,882

,538

,366

,776


HDKS2

13,32

15,001

,482

,306

,786

HDKS3

13,73

14,521

,629

,466

,760

HDKS4

13,33

14,050

,543

,330

,775

HDKS5

13,70

15,363

,403

,191

,801

HDKS6

13,80

14,368

,605

,391

,763

HDKS7

13,55

14,770

,563

,372

,771

Bỏ biến HDKS5 và chạy lại

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,801

,803

6

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

HDKS1

11,52

11,334

,538

,363

,774

HDKS2

11,17

11,328

,500

,306

,783

HDKS3

11,58

10,991

,637

,465

,753

HDKS4

11,18

10,694

,526

,315

,779

HDKS6

11,65

11,031

,578

,360

,765

HDKS7

11,40

11,188

,574

,372

,766


6. Nhân tố “Hệ thống kiểm soát nội bộ

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized

Items

N of Items

,749

,756

3

Item-Total StatisticsScale Mean if

Item Deleted

Scale Variance if

Item Deleted

Corrected Item-

Total Correlation

Squared Multiple

Correlation

Cronbach's Alpha

if Item Deleted

HTKSNB1

5,66

3,105

,596

,362

,659

HTKSNB2

5,51

2,624

,601

,371

,637

HTKSNB3

5,69

2,576

,552

,305

,704

Xem tất cả 225 trang.

Ngày đăng: 28/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí