Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế COSO - 26


Phụ lục 3. Phiếu kháo sát Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Agribank


PHIẾU KHẢO SÁT

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

(AGRIBANK)

Tôi tên là Nguyễn Thị Quỳnh Hương, hiện nay tôi đang làm nghiên cứu sinh tại Học viện Ngân hàng với đề tài “Hoàn hiện Hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam theo Chuẩn quốc tế COSO”. Vì vậy, để có cái nhìn khái quát về thực trạng Hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng, tôi đã thiết kế sẵn các câu hỏi dưới đây. Từ đó nghiên cứu, vận dụng linh hoạt kinh nghiệm về việc thiết kế và vận hành Hệ thống Kiểm soát nội bộ tại các ngân hàng trong nước cũng như quốc tế để đóng góp những ý kiến hoàn thiện hơn Hệ thống Kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng.

Xin ng/Bà vui lòng dành cho tôi ít phút quý báu để đọc và trả lời các câu hỏi này. Tất cả các câu trả lời cũng như danh tính của quý ng/Bà sẽ được hoàn toàn giữ bí mật, bởi vì dữ kiện thu thập được sẽ chỉ được dùng trong khuôn khổ của ĐTNC.

Tôi rất mong được sự hợp tác của ng/Bà và xin chân thành cám ơn

PHẦN A: THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Tên chi nhánh: ..................................................................................................

2. Ngày khảo sát: ..................................................................................................

3. Phương pháp thu thập thông tin:

Điện thoại:


Email:


Phỏng vấn trực tiếp:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 225 trang tài liệu này.

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam theo tiêu chuẩn quốc tế COSO - 26

4. Họ tên người được khảo sát: ............................................................................

Chức danh: .................................................................................................

Bộ phận công tác: ......................................................................................

Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng: ........................................

PHẦN B: THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ CỦA NHNo&PTNT VIỆT NAM

Ông/Bà hãy lựa chọn và đánh dấu (X) tưng ứng với:

1. Hoàn toàn không đồng ý

2. Không đồng ý

3. Phân vân

4. Đồng ý

5. Hoàn toàn đồng ýCÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

ĐIỂM

1

2

3

4

5

I

MÔI TRƯỜNG KIỂM SOÁT01

Ban giám đốc quy định và truyền thông các quy định bằng văn bản về tính chính trực

và các giá trị đạo đức tới toàn thể nhân viên.

Các quy tắc, chuẩn mực ứng xử đã được phổ biến tới tất cả nhân viên bằng các hình

thức thích hợp

Tất cả nhân viên đã ký bản cam kết tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực ứng xử đã ban

hành

Tư cách đạo đức, hành vi ứng xử và hiệu quả công việc của nhà quản lý đã làm tấm

gương sáng để nhân viên noi theo


02

Nhà quản lý đã xử lý việc vi phạm các quy tắc, chuẩn mực ứng xử tại Agribank một

cách kịp thời

C

ó

K

hôngCó kênh tiếp nhận thông tin thích hợp để nhân viên kịp thời báo cáo v/v vi phạm các q

tắc, chuẩn mực ứng xử

uy

Có quy định xử phạt thích hợp đối với việc vi phạm các quy tắc, chuẩn mực ứng xử


03

HĐTV và Ban kiểm soát của Agribank hoạt động độc lập với Ban điều hành


04

Agribank có cơ cấu tổ chức hợp lý


05

BGĐ của Agribank đã thiết lập các kênh báo cáo đầy đủ và rõ ràng06

BGĐ đã xác định, phân công và giới hạn các quyền hạn và trách nhiệm cụ thể với từng

bộ phận, cá nhân


K

ôngSự bất kiêm nhiệm được đảm bảo tại Agribank


Có sự tách biệt các chức năng phê chuẩn – kế toán – bảo quản tài sản tại Agribank


Đã thiết lập và sử dụng Bản mô tả công việc cụ thể cho từng vị trí tại Agribank07

Agribank đã có hệ thống văn bản thống nhất quy định chi tiết việc tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, đề bạt, trả lương, phụ cấp… để đảm bảo công khai và khuyến

khích mọi người làm việc liêm chính, hiệu quả08

Agribank đã thiết lập phương pháp đánh giá hoạt động và có cơ chế thưởng phạt phân

minh

Không


Agribank đã xây dựng bộ chỉ số đo lường hiệu quả công việc (KPIs)

CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

ĐIỂM

1

2

3

4

5

II

ĐÁNH GIÁ RỦI RO


01

Khi xác định mục tiêu hoạt động, Agribank đã cân nhắc đến khả năng chịu đựng cách


rủi ro để cân nhắc việc sử dụng các nguồn lực

Các loại rủi ro phát sinh trong toàn bộ Agribank (trụ sở chính, chi nhánh…) đã được nhận diện

Những loại rủi ro nào hiện đang được nhận diện, phân tích và quản lý tại Agribank

(V):

02

Rủi ro tín dụng Rủi ro tuân thủ

Rủi ro thị trường Rủi ro danh tiếng

Rủi ro hoạt động Rủi ro kinh doanh/chiến lược

Rủi to thanh khoản Rủi ro tập trung

03 Nhà quản lý của Agribank có sự hiểu biết về rủi ro cũng như có ý thức trong việc quản trị rủi ro

Agribank đã tiến hành đánh giá rủi ro (khả năng xảy ra rủi ro và tác động của rủi ro) để có căn cứ quyết định xem rủi ro được quản lý như thế nào

04 Tần suất đánh giá rủi ro hiện tại của Agribank (V):

Hàng tháng Hàng năm

Háng quý Đột xuất (Khi có sự thay đổi bất thườ Agribank đã tổ chức quản lý rủi ro đảm bảo được nguyên tắc tách biệt giữa người tạo

05

rủi ro và những người phê duyệt và giám sát rủi ro đó

06 Agribank thường xuyên xác định và đánh giá những thay đổi của môi trường bênngoài (kinh tế, chính trị…) ảnh hưởng đến HTKSNB


07

Agribank thường xuyên đánh giá những thay đổi về cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến

HTKSNB08

Agribank thường xuyên đánh giá việc sử dụng hệ thống thông tin mới hay nâng cấp hệ thống thông tin tác động lớn đến HTKSNBCÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

ĐIỂM

1

2

3

4

5

III

HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT01

Việc lựa chọn và phát triển các hoạt động kiểm soát của Agribank đã dựa trên kết quả

đánh giá rủi ro cho tất cả các quy trình kinh doanh


Agribank kiểm soát bằng (V):Thủ côngTự động


Bán tự động


02

Agribank đã cân nhắc giữa lợi ích và chi phí khi quyết định lựa chọn một hoạt động

kiểm soát


03

Agribank đã kiểm soát hoạt động của trung tâm dữ liệu, bao gồm việc lên kế hoạch,

sắp xếp lịch trình, sao lưu và phục hồi dữ liệu nếu sự cố xảy ra
04

Agribank đã thực hiện kiểm soát phần mềm hệ thống gồm việc mua sắm, thực hiện và bảo trì phần mềm hệ thống như hệ điều hành (Windows, Linux…), hệ quản trị cơ sở

dữ liệu…


05

Agribank đã thiết lập các hoạt động kiểm soát truy cập nhằm bảo vệ hệ thống, ngăn

ngừa việc truy cập và sử dụng trái phép các thông tin trên hệ thống


06

Tại Agribank, bất kỳ hoạt động truy cập hệ thống, sửa đổi hay truy xuất dữ liệu đều

được ghi lại trên nhật ký để đảm bảo xác minh nguồn gốc khi có sự cố


07

Agribank thường xuyên đánh giá lại xem các chính sách và thủ tục kiểm soát có còn

thích hợp


IV

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG


01

Nhà quản lý của Agribank đã nhận thức rõ vai trò của thông tin02

Thông tin của Agribank luôn đảm bảo chất lượng thông qua xử lý


Thông tin của Agribank đảm bảo:Thích hợp


Kịp thờiCập nhật


Chính xác và dễ dàng truy cập


03

Mọi bộ phận và cá nhân trong Agribank đã nhận được thông tin cần thiết giúp thực

hiện trách nhiệm của mình trong đó có trách nhiệm kiểm soátCÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

ĐIỂM

1

2

3

4

5


04 Agribank có cơ chế phù hợp để truyền thông và thu thập thông tin nội bộ

Các kênh truyền thông nội bộ riêng biệt được cung cấp đầy đủ trong Agribank Kể

05

tên:………………………………………………………………………………………

…………………...

06 Agribank có cơ chế phù hợp để truyền thông và thu thập thông tin từ đối tác bên ngoài Các kênh truyền thông bên ngoài riêng biệt được cung cấp đầy đủ trong Agribank

Kể

07

tên:………………………………………………………………………………………

…………………...

V HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Agribank đã thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ để đảm bảo chất lượng của HTKSNB theo thời gian

Agribank thực hiện giám sát (V):

01

Thường xuyên

Định kỳ Cả hai

02 Các quy chuẩn để đánh giá HTKSNB đều được thiết lập trong Agribank

04 Những nhân viên thực hiện việc đánh giá HTKSNB (KTVNB) của Agribank đều cónăng lực và kiến thức


04

Có sự điều chỉnh phạm vi và tần suất đánh giá HTKSNB một cách thích hợp trong

Agribank


05

Việc đánh giá HTKSNB tại Agribank được thực hiện khách quan


06

Các khiếm khuyết của HTKSNB được thông báo kịp thời cho các bên chịu trách

nhiệm thực hiện hành động khắc phục


07

Agribank đã thực hiện theo dõi khiếm khuyết của HTKSNB có được khắc phục một

cách kịp thời


VI

SỰ HỮU HIỆU CỦA HTKSNB


01

Các hoạt động của Agribank đạt được hiệu quả và hiệu năng


02

BCTC của Agribank được lập một cách đáng tin cậy


03

Hoạt động của Agribank tuân thủ pháp luật và các quy định liên quan


Xem tất cả 225 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *