Giải pháp phát triển hệ thống thông tin ứng dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay - 18


Malaysia

- Những quyết định và định hướng phát triển do NHTW đưa ra.

- được bắt đầu vào tháng 07/2000

- Các tổ chức tài chính nối mạng trực tuyến vào tháng 10/2001

THÀNH LẬP

Singapore

- Những quyết định và định hướng phát triển do Uỷ Ban đưa ra.

- Dự án được bắt đầu vào tháng 10/1999

- Lắp đặt mạng trực tuyến vào tháng 12/2002


Malaysia

- Chỉ có các tổ chức tài chính là thành viên.

- Có khoảng 60 tập đoàn với trên

5.500 chi nhánh.

- Các tổ chức do Chính phủ tài trợ.

- Các khoản phí thu theo từng giao dịch dựa trên nguyên tắc thu hồi đủ chi phí.

- Luật Ngân hang cấm Hãng thông tin hoạt động vì lợi nhuận.

CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

Singapore

- Toàn bộ các ngân hàng với danh mục đầu tư của khách hang cá nhân.

- Các công ty thẻ tín dụng

- Các công ty tài chính

- Các tổ chức thương mại có trách nhiệm với các cổ đông để thu lợi nhuận từ việc đầu tư

- Các khoản phí bao gồm phí thành viên, phí hàng năm, chi phí trên một bản báo cáo


Malaysia

- CCRIS thu thập các thông tin tích cực và tiêu cực - những thông tin có lịch sử trong18 tháng qua.

- Thông tin về khách hàng tiêu dùng và thương mại

- Thông tin pháp lý

- Thông tin thế chấp

- Gẩn 8 triệu bản báo cáo về khách hang tiêu dùng

- Ba triệu bản báo cáo về các công ty và các doanh nghiệp

DỮ LIỆU THÔNGTIN

Singapore

- CBS thu thập các thông tin tích cực và tiêu cực - những thông tin có lịch sử trong12 tháng qua

- Chỉ có thông tin về khách hàng tiêu dùng

- Thông tin về kiện tụng và phá sản

- Phát triển thông tin thương mại

- Tìm kiếm linh hoạt thông tin của bên thứ ba

- Toàn bộ tài khoản của khách hàng cá nhân được bảo đảm và không được bảo đảmMalaysia

- Toàn bộ các đơn vay vốn / chấp thuận cấp tín dụng do các tổ chức tài chính quyết định

- NHTW kiểm soát toàn bộ hoạt động của các tổ chức tài chính.

CÁC CHÍNH SÁCH

Singapore

- Kiểm tra độ tín nhiệm tín dụng

- đối với những khách hàng mới mới, chỉ xem xét lại những tài sản còn tồn tại và các nhà bảo lãnh

- Có thể kiểm soát khách hàng về những thay đổi mới trong phương thức thanh toán


Malaysia

- Hạn chế bởi luật bảo mật thông tin.

- Tuân thủ theo tiêu chuẩn nguyên tắc hoạt động quốc tế .

- Quy định ban đầu cấm khách hàng tiếp cận bản báo cáo thông tin tín dụng của chính họ. Hiện nay họ có thể thu thập báo cáo trực tiếp từ Ngân hàng Trung ương Malaysia (BNM)

PHÁP LÝ/ NHỮNG QUY đỊNH

Singapore

- Tuân thủ theo tiêu chuẩn nguyên tắc hoạt động quốc tế.

- Các cá nhân được khuyến khích thu thập một bản copy về bản báo cáo của chính họ

- Xử lý quá trình tranh chấp

- Xem xét lại tính tin cậy- các chương trình đánh dấu sự tín nhiệm ( các nhóm khách hàng )


Malaysia

- Dự án của ngân hàng trung ương

- Kiểm tra tín dụng và sự quản lý của ngân hàng trung ương

- Thông tin về khách hàng tiêu dùng và thương mại.

- Các thành viên tham gia do Ngân hàng trung ương kiểm soát.

- Bắt buộc

- Thông tin tích cực/ tiêu cực; 18 tháng để thành lập.

TỔNG KẾT

Singapore

- Thực thể thương mại

- Uỷ ban xử lý

- Chỉ sử dụng độ tín nhiệm tín dụng

- Khách hàng cá nhân

- Hạn chế về mặt pháp lý đối với các thành viên tham gia.

- Không bắt buộc tham gia hoặc sử dụng

- Thông tin tích cực/ tiêu cực

- 3 năm để thực hiện


Phô lôc sè 13

So s¸nh mét sè ®Æc tr−ng cđa c¸c tæ chøc TTTD c«ng vµ t−Tæ chøc th«ng tin tÝn dông t−

Tæ chøc TTTD c«ng

Cty TTTD t− nh©n

Cty xÕp lo¹i tÝn dông

Công ty TTTD c¸ nh©n tiªu dïng

I - H×nh thøc, quy m«

Tªn th−êng gäi tiÕng Anh

Credit reporting,

Credit Information Center

Credit rating

Credit bureau, Credit agency, Credit refency agecy

Public Credit Registry, Credit Information Center

LÞch sö xuÊt hiÖn

1841 t¹i Mü, c«ng ty Mercantile Agency

1807 t¹i Mü, c«ng ty Bradstreet

Trong nh÷ng thËp niªn 50 cđa thÕ kû 20

1946 t¹i T©y Ban Nha

Vµi c«ng ty

- Úc: Bafcorp Advantage,

Moody's;

Credit Bureau Services

-Ph¸p: Central of Credit Risk

®iÓn h×nh

Tasmanian Colbetion Service

Standard &Poors;

of italy, Credit bureau

information


- Brazin: Serasa SA

Fitch

Argentina ...

- §øc: GroBK RedittevidenZ.


- §øc: Creditreform Experian Gmbh

-NhËt: Credit information center of Japan

-Thailan: Central Credit information Services Co

-Mü: Dun&Bradstreet internotional


Vµ rÊt nhiÒu c«ng ty ë

c¸c n−íc Ch©u Mü, Ch©u ¢u, Ch©u ¸

ArchivoDedas Generales... vµ mét sè c¬ quan TTTD thuéc Ng©n hµng Trung −¬ng ë Ch©u ¸ nh−: Malaysia, Băng la đet, T¹i Trung Quèc. Nga vµ nhiÒu n−íc XHCN cò ë

§«ng ©u còng đang nghiªn c−u thµnh lËp c¬ quan TTTD c«ng trùc thuéc NHTW.

Quy m«,

RÊt lín, cã nhiÒu c«ng ty

RÊt lín cã nhiÒu

Quy m« nhá, ph¹m vi

Quy m« trung b×nh, ph¹m vi

ph¹m vi

xuyªn quèc gia

c«ng ty xuyªn

ho¹t ®éng trong vïng.

ho¹t ®éng trong tõng quèc

ho¹t ®éng


quèc gia

Cã nhiÒu c«ng ty trong 1

quèc gia

gia, mçi quèc gia th−êng cã

1 c¬ quan TTTD c«ng

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 146 trang tài liệu này.

Giải pháp phát triển hệ thống thông tin ứng dụng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay - 18


II - TÝnh chÊt vµ môc tiªu ho¹t ®éng

TÝnh

Kinh doanh th«ng tin, c¹nh

Kinh doanh th«ng

Tù nguyÖn gi÷a c¸c

Ng©n hµng TW b¾t buéc c¸c

chÊt

tranh vµ th«n tÝnh, h×nh

thµnh c¸c tËp ®oµn lín

tin, c¹nh tranh vµ

th«n tÝnh, h×nh

thµnh viªn tham gia

cung cÊp vµ sö dông

TCTD ph¶i b¸o c¸o.thµnh c¸c tËp

th«ng tin
®oµn línMôc tiªu

Lîi nhuËn

Lîi nhuËn

Chia sÎ th«ng tin gi÷a c¸c thµnh viªn ®Ó phôc vô ho¹t ®éng tÝn dông

nh»m ng¨n ngõa, h¹n chÕ rđi ro vµ an toµn hÖ thèng ng©n hµng.

III. Néi dung ho¹t ®éng

Nguån thu nhËp

Tõ nhiÒu nguån, trong ®ã tõ c¸c TCTD lµ kh«ng quan träng

Tõ c¸c nhµ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu

Tõ c¸c TCTD thµnh viªn. Tõ c¸c cty cung cÊp tÝn dông tiªu dïng

Tõ c¸c TCTD,tõ c¸c c¬ quan

®¨ng ký thµnh lËp DN, c¬ quan thuÕ, Toµ ¸n

Møc ®é thu

ChØ thu thËp kho¶n vay lín

Thu thËp th«ng

Chđ yÕu thu nhËp kho¶n

ChØ thu thËp kho¶n vay lín.

thËp ®èi víi d− nî vay


tin ®ã víi c¸c

kho¶n ph¸t hµnh trªn thÞ tr−êng CK

vay nhá, kh«ng cã giíi

h¹n d−íi

Giíi h¹n d−íi ®èi víi mçi

quèc gia kh¸c nhau. VD: §øc

1.5 triÖu USD, óc 390.000USD, ý 83.000 USD,

Ph¸p 82.000 USD thÊp nhÊt lµ

Achentina 50 USD

PhÝ th«ng tin

B¸n theo gi¸ thÞ tr−êng

Gi¸ b¸n rÊt thÊp

Kh«ng thu phÝ dÞch vô th«ng tin

Kh«ng thu phÝ, hoÆc thu phÝ thÊp ®Ó kÝch thÝch khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶, tr¸nh lãng phÝ hoÆc g©y qu¸ t¶i cho viÖc cung cÊp.


Kinh phÝ

Tõ b¸n th«ng tin ra thÞ

Do c¸c DN cÇn

Do c¸c thµnh viªn ®ãng

Do ng©n s¸ch nhµ n−íc cÊp

ho¹t ®éng

tr−êng

xÕp lo¹i tr¶ phÝ

gãp ®Ó duy tr× ho¹t

lµ chÝnh, thu tõ dÞch vôxÕp lo¹i

®éng cho hÖ thèng chia

th«ng tin chØ ®¶m b¶o 1 phÇn
kinh phÝ.

Lo¹i kh¸ch

C¸c c«ng ty kinh doanh

C¸c cty niªm yÕt

Kh¸ch hµng vay c¸c

Chđ yÕu lµ thu thËp vÒ th«ng

hµng ®−îc


trªn thÞ tr−êng

Ng©n hµng th−¬ng m¹i,

tin c¸c kh¸ch hµng vay t¹i

thu thËp vµo c¬ së d÷ liÖu


CK, c¸c c«ng ty

lín lµ kh¸ch hµng cđa NHTM

kh¸ch hµng vay tiªu

dïng t¹i c¸c NHTM hoÆc mua hµng tiªu

dïng tr¶ chËm

c¸c TCTD

Ng−êi khai

TÊt c¶ mäi ®èi t−îng

TÊt c¶ mäi ®èi

C¸c thµnh viªn tham

C¸c c¸n bé cđa NHNN hoÆc

th¸c sö


t−îng

gia hÖ thèng, nh÷ng

thanh tra ng©n hµng,

dông th«ng tinng−êi kh«ng tham gia

kh«ng cã quyÒn tiÕp cËn c¬ së d÷ liÖu

C¸c TCTD b¸o c¸o th«ng tin

cho hÖ thèng

§é chÝnh

ChÝnh x¸c, v× nÕu th«ng tin

T−¬ng ®èi chÝnh

T−¬ng ®èi chÝnh x¸c, phô

ChÝnh x¸c, còng cã phô

x¸c cđa th«ng tin cung cÊp ra

kh«ng chÝnh x¸c sÏ kh«ng b¸n ®−îc vµ cã thÓ sÏ bÞ kiÖn

x¸c, kÕt qu¶ lo¹i chØ mang tÝnh t−¬ng ®èi

thuéc vµo chÊt l−îng b¸o

c¸c cđa c¸c thµnh viªn, do nhiÒu kho¶n vay nhá, sè l−îng kho¶n vay lín

nªn khã kiÓm so¸t

thuéc chÊt l−îng b¸o c¸o cđa TCTD nh−ng ®−îc kiÓm so¸t kü tËp trung vµo nh÷ng kho¶n vay trung b×nh vµ lín

LiÒu l−îng vµ ®é chi tiÕt th«ng tin

Thu thËp c¶ th«ng tin tÝch cùc vµ th«ng tin tiªu cùc, ®é chi tiÕt tuú theo yªu cÇu ng−êi mua hay ®Æt hµng, cµng chi tiÕt gi¸ cµng cao

Kh«ng thu thËp, chØ ®−a ra khung th«ng tin ®Ó c¸c nhµ ph¸t hµnh göi

®Õn

Thu thËp vµ cung cÊp c¶ th«ng tin tÝch cùc, th«ng tin tiªu cùc vÒ kh¸ch hµng, thu thËp chi tiÕt vÒ c¸ nh©n nh− t×nh tr¹ng h«n nh©n, viÖc lµm, thu

thËp, thuÕ

RÊt chó träng ®Õn th«ng tin tiªu cùc nh»m c¶nh b¸o, phßng ngõa rđi ro, tÝn dông, th−êng tr¸nh c¸c th«ng tin vÒ c¸ nh©n, tr¸nh c¸c vÊn ®Ò nhËy c¶m


Phụ lục 14

Một số khảo sát về lợi ích của chia sẻ thông tin tín dụng


TTTD sẽ làm giảm những bất lợi về việc tài trợ tín dụng đối với doanh nghiệp


Số liệu tính toán dựa trên dữ liệu thống kê của 5.000 công ty trên 51 Quốc gia (do WB khảo sát)


%báo cáo tín dụng về các công ty nhỏ

bất lợi cao về tài trợ

4

1

2

Khả năng nhận được khoản vay ngân hàng của các công ty nhỏ

1

2


1.Không có Tổ chức thông tin tín dụng

2. Có Tổ chức thông tin tín dụng


NGÂN HÀNG: Hiệu quả đạt được nhờ việc sử dụng thông tin đăng ký tín dụng


Thay đổi 25% hoặc hơn Không thay đổi


70%


% of responded banks

60%


50%


40%


30%


20%


10%


0%


decrease in processing time


decrease in costs decrease in defaults


Dựa vào kết quả khảo sát các ngân hàng năm 2001-2002 trên 34 Quốc gia (World Bank)


30

25

20

15

10

5

0

Collateral Financial standingBoorfrower's history

the borrower with the bank

Information from a credit registry is more important Information from a credit registry is less important

Number of firms

NGÂN HÀNG: Tầm quan trọng của ngân hàng gắn với việc báo cáo tín dụng

35

30


25

20


15

10


5

0

collateral

financial standing of the Borrower's history with the

borrower bank

Information from a credit registry is more important

Information from a credit registry is less important


Thông tin thu thập từ Hãng đăng ký tín dụng sẽ trở nên quan trọng hơn Thông tin thu thập từ Hãng đăng ký tín dụng sẽ trở nên ít quan trọng hơn

* Dựa trên khảo sát các ngân hàng ở khu vực Mỹ Latin năm 1999-2000 (World Bank)

Xem tất cả 146 trang.

Ngày đăng: 22/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí