Áp dụng độ đo entropy cho bài toán tách đặc trưng của bọt khí trên video và đề xuất kết hợp SVM cho vấn đề tự động theo dõi sục khí tại trạm quan trắc môi trường

Ubnd Tỉnh Bình Dương Trường Đại Học Thủ Dầu Một  Trịnh Văn Dũng Áp Dụng Độ Đo Entropy Cho Bài Toán Tách Đặc Trưng Của Bọt Khí Trên Video Và Đề Xuất Kết Hợp Svm Cho Vấn Đề Tự Động Theo Dõi Sục Khí Tại Trạm Quan ...