Clayes J.y. Introduction À L’Estude L’ Annam Et Cham. Paris 1934.


43. Nguyễn Hồng Kiên (1992), Đình làng Việt, Trung tâm Thiết kế và Tu bổ các công trình văn hoá, Hà Nội, tr. 1-13.

44. Nguyễn Hồng Kiên (1996), Đình làng Việt , Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (số 1), tr. 37-40.

45. Nguyễn Hồng Kiên (1996), Điêu khắc trên kiến trúc cổ truyền Việt, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam (số 2), tr. 40-42.

46. Nguyễn Hồng Kiên (1996), Kiến trúc gỗ cổ truyền Việt, Tạp chí Kiến trúc (số 3), tr. 36-43.

47. Hồng Kiên (1999), Về mặt bằng những kiến trúc tôn giáo cổ truyền của người Việt, Tạp chí VHNT (số 11), tr. 48-50.

48. Nguyễn Hồng Kiên (2003), Những ngôi đình làng Việt thế kỷ 16, Luận án Tiến sĩ khảo cổ học.

49. Hoàng Đạo Kính (2012), Văn hóa kiến trúc, Nxb Tri thức, Hà Nội.

50. Tạ Quốc Khánh (2005), Đình làng Hạ Hiệp (Hà Tây) kiến trúc và điêu khắc, Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử.

51. Nguyễn Đăng Khoa (1989), Con người và tạo hình chạm khắc đình - đền

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 232 trang tài liệu này.

- chùa, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật (số 1), tr. 37-42.

52. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thế Cường (2003), Kiến trúc cổ Trung Quốc, Nxb TP HCM.

53. Trần Lâm - Hồng Kiên (1987), Diễn biến của các loại hình kiến trúc cổ Việt Nam, Tạp chí Kiến trúc (số 2, 3), tr. 42-50.

54. Nguyễn Bá Lăng (1968), Cổ tích và danh thắng tỉnh Sơn Tây, Việt Nam khảo cổ tập san (số 5).

55. Hoàng Linh (1979), Nhân đọc bài: Cái bẩy trong kiến trúc cổ Việt Nam Bẩy và Kẻ, Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật, (số 4), tr. 57-57.

56. Bình Nguyễn Lộc (1971), Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Nxb Lá Bối, Sài Gòn.


57. Ngô Quang Nam (1998), Hỏi đáp về văn hóa Việt Nam, Nxb Văn hóa, Hà Nội.

58. Hoàng Phê (Chủ biên) (2003), Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học Nxb Đà Nẵng, Trung tâm Từ điển học, Hà Nội - Đà Nẵng.

59. Nguyễn Hải Phong (2002), “ Một số đồ án trang trí trong nghệ thuật cổ Việt Nam”, Kỷ yếu hội thảo ứng dụng, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.

60. Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng (1989), Mỹ thuật của người Việt, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.

61. Nguyễn Quân, Phan Cẩm Thượng (1991), Mỹ thuật ở làng, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.

62. Quốc sử quan triều Nguyễn (1997), Đại Nam nhất thống chí, 5 tập, Bản dịch Viện Sử học, Nxb Thuận Hóa.

63. Quốc sử quan triều Nguyễn (1998), Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Bản dịch Viện Sử học, 2 tập, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

64. Ngô Huy Quỳnh (1986), Tìm hiểu kiến trúc Việt Nam, Nxb Xây dựng, Hà Nội.

65. Ngô Huy Quỳnh (1986), Kiến trúc Việt Nam, Nxb TP HCM.

66. Hà Văn Tấn - Nguyễn Văn Cự (1998), Đình Việt Nam, Nxb TP HCM.

67. Hà Văn Tấn (1999), Bài bia của Trương Hán Siêu và vấn đề phong Thành hoàng, Tạp chí Nghiên cứu lịch sử (số 1), tr. 42-50.

68. Hà Văn Tấn (chủ biên) (2002), Khảo cổ học Việt Nam, tập III, Khảo cổ học lịch sử Việt Nam, Nxb KHXH, Hà Nội.

69. Hà Văn Tấn (2005), Đến với lịch sử - văn hóa Việt Nam, Nxb Hội nhà văn, Hà Nội.

70. Phan Xuân Thành (2002), Đình Võ Liệt trong bối cảnh đình làng Nghệ An, Luận án Tiến sĩ Khoa học lịch sử.

71. Trần Đình Thọ (1973) và các tác giả, Về tính dân tộc của nghệ thuật tạo hình. Nxb Văn hóa, Hà Nội.

72. Nguyễn Đăng Thục (1973), Văn hóa đình làng, Tập san tư tưởng (số 7).


73. Tiêu chuẩn quốc gia (2014), Di sản văn hóa và các vấn đề liên quan-thuật ngữ và định nghĩa chung, xuất bản lần 1, Hà Nội.

74. Phan Cẩm Thượng, Văn minh vật chất của người Việt, Nxb Tri thức, Hà Nội.

75. Tống Trung Tín (1987), Vật liệu kiến trúc Việt Nam, trong 10 thế kỷ sau Công nguyên, Tạp chí KCH (số 4), tr. 45-60.

76. Tống Trung Tín (1997), Nghệ thuật điêu khắc Việt Nam thời Lý và thời Trần (thế kỷ 11-14), Nxb KHXH, Hà Nội.

77. Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Cường (1995), Đình làng-tính hai mặt và quá trình biến đổi, Tạp chí KCH (số 3), tr. 62-68.

78. Nguyễn Anh Tuấn (1996), Cụm đình Tam Canh trong hệ thống đình làng ở Vĩnh Phú, Luận án Phó tiến sĩ Khoa học lịch sử.

79. Nguyễn Quốc Tuấn (1992), Thờ cúng Thành hoàng làng Việt ở Bắc bộ: Nhận thức nguồn gốc, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật (số 1), tr. 16- 18.

80. Nguyễn Quốc Tuấn (1992), Thờ cúng Thành hoàng làng Việt ở Bắc bộ: Nhận thức nguồn gốc, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật (số 2), tr. 43-45.

81. Nguyễn Khắc Tụng (1981), Về cái Kẻ và cái Bẩy, T/c KCH (số 4), tr. 66-68.

82. Trần Từ (1984), Cơ cấu tổ chức của làng người Việt cổ truyền ở Bắc Bộ, Nxb KHXH, Hà Nội.

83. Trịnh Cao Tưởng (1979), Đình làng Phù Lão - Hà Bắc trong nền cảnh đình làng Bắc bộ, Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học lịch sử.

84. Trịnh Cao Tưởng (1981), Kiến trúc đình làng, T/c KCH (số 2), tr. 56-64.

85. Trịnh Cao Tưởng (1982), Đình làng - điểm lại bước đi ban đầu, Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật (số 1), tr. 41-51.

86. Trịnh Cao Tưởng (1982), Kiến trúc đình làng - Hình tượng, Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật (số 2), tr. 36-41,62.


87. Trịnh Cao Tưởng (1985), Cây thước tầm trong nền kiến trúc cổ Việt Nam,

Tạp chí KCH (số 2), tr. 57-62.

88. Trịnh Cao Tưởng (2008), Về những dấu mã hóa trên cây thước tầm trong nền kiến trúc cổ Việt Nam, Tạp chí DSVH (số 3), tr. 99-102.

89. Nông Thành - Quốc Vụ (2010), Thử giải mã một số đề tài chạm khắc trên đình Chu Quyến, Tạp chí DSVH (số 3), tr. 70-74.

90. Nguyễn Đức Thiềm (1980), Tìm hiểu về cấu trúc gian - vì kèo trong nhà ở truyền thống của người Việt, Tạp chí Dân tộc học (số 2), tr. 49-53.

91. Nguyễn Đức Thiềm (1983), Đóng góp vào việc nghiên cứu nghệ thuật kiến trúc đình làng miền Bắc, Tạp chí Dân tộc học (số 2), tr. 33-38.

92. Nguyễn Đức Thiềm (1987), Tìm hiểu truyền thống kiến trúc dân gian và kinh nghiệm xây dựng cổ truyền, Tạp chí Nghiên cứu văn hóa (số 2), tr. 57-68.

93. Đinh Khắc Thuân (2002), Văn bia và đình làng thế kỷ XVI, XVII, Tạp chí VHNT (số 6), tr. 62-68, 73.

94. Phan Cẩm Thượng (1997), Điêu khắc cổ Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.

95. Chu Quang Trứ (1999), Kiến trúc dân gian truyền thống Việt, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.

96. Chu Quang Trứ (2002), Văn hóa Việt Nam nhìn từ Mỹ Thuật, tập 1, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.

97. Trường Đại học Mỹ thuật Hà Nội - Viện Mỹ thuật (2000), Bản rập họa tiết Mỹ thuật cổ Việt Nam, Nxb Mỹ thuật, Hà Nội.

98. Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (2013), Đình làng vùng châu thổ Bắc Bộ, Nxb Thế giới, Hà Nội.

99. Thái Bá Vân (1976), Điêu khắc đình làng, Tạp chí Nghiên cứu nghệ thuật (số 4), tr. 69-75.

100. Thái Bá Vân (1997), Tiếp xúc với nghệ thuật, Nxb Bản đồ, Hà Nội.

101. Viện Nghệ thuật (1976), Nghệ thuật chạm khắc cổ Việt Nam (qua các bản rập), Hà Nội.


102. Viện Sử học (1977 - 1978), Nông thôn Việt Nam trong lịch sử, 2 tập, Nxb KHXH, Hà Nội.

103. Lê Quốc Vụ (2006), Đình Xuân Dục - Một kiến trúc được xác nhận vào thế kỷ XVII, Tạp chí DSVH (số 4), tr. 52-55.

104. Lê Quốc Vụ (2008), Về ba bài bị đặc biệt của đình Ngọc Động (xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội), Tạp chí DSVH (số 3), tr. 73-75.

105. Lê Quốc Vụ (2015), Đình Tình Quang, kiến trúc và điêu khắc, Luận văn Thạc sĩ Khoa học lịch sử.

106. Trần Quốc Vượng (1998), Việt Nam cái nhìn địa - văn hoá, Nxb VHDT – Tạp chí VHNT, Hà Nội.

107. Trần Quốc Vượng (2000), Văn hoá Việt Nam - tìm tòi và suy ngẫm, Nxb VHDT – Tạp chí VHNT, Hà Nội.

108. Trần Quốc Vượng – chủ biên (1997), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

Tài liệu tiếng Pháp

109. Clayes J.Y. Introduction à lestude LAnnam et Cham. Paris 1934.

110. Giran P. Magie et Religions Annamites. BEFEO. No 1912.

111. Gourou P. Le Paysan du delta Tonkin. Paris 1936.

112. Louis Bezacier (1954), L’Art Viêtnamien, Éditions De L’Union Francaise, 3, Rue Blaise - Desgoffe - Paris - VI.

113. Louis Bezacier (1955), LArt Vietnamien . Paris.

114. Nguyen Van Huyen, Contribution à létude de lhabita tion sur pilotis dans le sus – est Asiatique. 1934.

115. Nguyen Van Khoan. Essai sur le Dinh et le culte du genie tutélaire annamite – Ly Phuc Man. BEFEO XXXVIII, 1938.


PHỤ LỤC I BẢN ĐỒ

Bản đồ số 1 Bản đồ huyện Gia Lâm – Hà Nội Nguồn Cổng thông tin điện 1

Bản đồ số 1: Bản đồ huyện Gia Lâm – Hà Nội (Nguồn: Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội)

Bản ảnh số 1: Cổng đình Xuân Dục Nguồn: tác giả


PHỤ LỤC II BẢN ẢNHBản ảnh số 2 Đình Xuân Dục Toàn cảnh phía trước Nguồn tác giả Bản 2

Bản ảnh số 2: Đình Xuân Dục (Toàn cảnh phía trước) Nguồn: tác giả


Bản ảnh số 3 Đình Xuân Dục Toàn cảnh phía sau Nguồn tác giả 3

Bản ảnh số 3: Đình Xuân Dục (Toàn cảnh phía sau) Nguồn: tác giả

Xem tất cả 232 trang.

Ngày đăng: 20/12/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí