Đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay dành cho khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân chi nhánh Huế - 11

Correlations

 hlnlpvdutcpthh
 hl1.000.320.426.433.285
 nlpv.3201.000.000.000.000
Pearson Correlationdu.426.0001.000.000.000
 tc.433.000.0001.000.000
 pthh.285.000.000.0001.000
 hl..000.000.000.000
 nlpv.000..500.500.500
Sig. (1-tailed)du.000.500..500.500
 tc.000.500.500..500
 pthh.000.500.500.500.
 hl130130130130130
 nlpv130130130130130
Ndu130130130130130
 tc130130130130130
 pthh130130130130130

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang tài liệu này.

Variables Entered/Removeda

ModelVariables EnteredVariables RemovedMethod
1pthh, tc, du, nlpvb.Enter

a. Dependent Variable: hl
b. All requested variables entered.
Model Summaryb

ModelRR SquareAdjusted R SquareStd. Error of the EstimateDurbin-Watson
1.744a.553.539.678938041.713

a. Predictors: (Constant), pthh, tc, du, nlpv
b. Dependent Variable: hl
ANOVAa

ModelSum of SquaresdfMean SquareFSig.
 Regression71.380417.84538.713.000b
1Residual57.620125.461  
 Total129.000129   

a. Dependent Variable: hl
b. Predictors: (Constant), pthh, tc, du, nlpv

Coefficientsa

ModelUnstandardizedCoefficientsStandardized CoefficientstSig.CollinearityStatistics
BStd. ErrorBetaToleranceVIF
 (Constant)-3.148E-016.060 .0001.000  
 nlpv.320.060.3205.353.0001.0001.000
1du.426.060.4267.132.0001.0001.000
 tc.433.060.4337.249.0001.0001.000
 pthh.285.060.2854.773.0001.0001.000

a. Dependent Variable: hl
Collinearity Diagnosticsa

ModelDimensionEigenvalueCondition IndexVarianceProportions
(Constant)nlpvdutcpthh
 11.0001.000.00.15.14.70.00
 21.0001.0001.00.00.00.00.00
131.0001.000.00.19.53.28.00
 41.0001.000.00.00.00.001.00
 51.0001.000.00.65.33.01.00

a. Dependent Variable: hl
Residuals Statisticsa

 MinimumMaximumMeanStd. DeviationN
Predicted Value-2.41097191.32200250E-7.74386583130
Residual-3.661539551.452565190E-8.66832898130
Std. Predicted Value-3.2411.777.0001.000130
Std. Residual-5.3932.139.000.984130

a. Dependent Variable: hl

PHỤ LỤC 6 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TỪNG YẾU TỐ Statistics   PTHH1 PTHH2 PTHH3 PTHH4 1

PHỤ LỤC 6: MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ TỪNG YẾU TỐ
Statistics

 PTHH1PTHH2PTHH3PTHH4
Valid
N
Missing
Mean
130
0
3.9846
130
0
3.9077
130
0
3.9000
130
0
3.8846

Frequency Table
PTHH1

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y43.13.13.1
 trung lap3123.823.826.9
Validdong y5844.644.671.5
 rat dong y3728.528.5100.0
 Total130100.0100.0 

PTHH2

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y53.83.83.8
 trung lap2821.521.525.4
Validdong y7154.654.680.0
 rat dong y2620.020.0100.0
 Total130100.0100.0 

PTHH3

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y43.13.13.1
 trung lap3123.823.826.9
Validdong y6953.153.180.0
 rat dong y2620.020.0100.0
 Total130100.0100.0 

PTHH4

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y64.64.64.6
 trung lap2519.219.223.8
Validdong y7759.259.283.1
 rat dong y2216.916.9100.0
 Total130100.0100.0 

Statistics

 NLPV1NLPV2NLPV3NLPV4NLPV5
NValid
Missing
130
0
130
0
130
0
130
0
130
0
Mean 4.00003.73083.91543.86923.7846

Frequency Table
NLPV1

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y96.96.96.9
 trung lap2317.717.724.6
Validdong y5743.843.868.5
 rat dong y4131.531.5100.0
 Total130100.0100.0 

NLPV2

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y96.96.96.9
 trung lap3325.425.432.3
Validdong y7255.455.487.7
 rat dong y1612.312.3100.0
 Total130100.0100.0 

NLPV3

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y32.32.32.3
 trung lap3526.926.929.2
Validdong y6247.747.776.9
 rat dong y3023.123.1100.0
 Total130100.0100.0 

NLPV4

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y86.26.26.2
 trung lap3224.624.630.8
Validdong y5945.445.476.2
 rat dong y3123.823.8100.0
 Total130100.0100.0 

NLPV5

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y53.83.83.8
 trung lap3930.030.033.8
Validdong y6550.050.083.8
 rat dong y2116.216.2100.0
 Total130100.0100.0 

Statistics

 TC1TC2TC3TC4TC5
NValid
Missing
130
0
130
0
130
0
130
0
130
0
Mean 4.01543.99233.88463.94624.0615

Frequency Table
TC1

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y64.64.64.6
 trung lap2317.717.722.3
Validdong y6449.249.271.5
 rat dong y3728.528.5100.0
 Total130100.0100.0 

TC2

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y75.45.45.4
 trung lap2620.020.025.4
Validdong y5844.644.670.0
 rat dong y3930.030.0100.0
 Total130100.0100.0 

TC3

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y64.64.64.6
 trung lap2821.521.526.2
Validdong y7154.654.680.8
 rat dong y2519.219.2100.0
 Total130100.0100.0 

TC4

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y64.64.64.6
 trung lap2720.820.825.4
Validdong y6550.050.075.4
 rat dong y3224.624.6100.0
 Total130100.0100.0 

TC5

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y32.32.32.3
 trung lap2720.820.823.1
Validdong y5945.445.468.5
 rat dong y4131.531.5100.0
 Total130100.0100.0 

Statistics

 DU1DU2DU3DU4DU5
NValid
Missing
130
0
130
0
130
0
130
0
130
0
Mean 3.71543.78463.85383.88463.8000

Frequency Table
DU1

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 rat khong dong1.8.8.8
 khong dong y53.83.84.6
Validtrung lap
dong y
42
64
32.3
49.2
32.3
49.2
36.9
86.2
 rat dong y1813.813.8100.0
 Total130100.0100.0 

DU2

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 rat khong dong1.8.8.8
 khong dong y64.64.65.4
Validtrung lap
dong y
33
70
25.4
53.8
25.4
53.8
30.8
84.6
 rat dong y2015.415.4100.0
 Total130100.0100.0 

DU3

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y64.64.64.6
 trung lap3426.226.230.8
Validdong y6348.548.579.2
 rat dong y2720.820.8100.0
 Total130100.0100.0 

DU4

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y86.26.26.2
 trung lap3123.823.830.0
Validdong y5945.445.475.4
 rat dong y3224.624.6100.0
 Total130100.0100.0 

DU5

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y53.83.83.8
 trung lap3526.926.930.8
Validdong y7154.654.685.4
 rat dong y1914.614.6100.0
 Total130100.0100.0 

Statistics

 CT1CT2CT3CT4CT5
NValid
Missing
130
0
130
0
130
0
130
0
130
0
Mean 3.81543.75383.76924.01543.6923

Frequency Table
CT1

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y32.32.32.3
 trung lap4131.531.533.8
Validdong y6348.548.582.3
 rat dong y2317.717.7100.0
 Total130100.0100.0 

CT2

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y32.32.32.3
 trung lap4433.833.836.2
Validdong y6550.050.086.2
 rat dong y1813.813.8100.0
 Total130100.0100.0 

CT3

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y43.13.13.1
 trung lap3627.727.730.8
Validdong y7658.558.589.2
 rat dong y1410.810.8100.0
 Total130100.0100.0 

CT4

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y32.32.32.3
 trung lap2720.820.823.1
Validdong y6550.050.073.1
 rat dong y3526.926.9100.0
 Total130100.0100.0 

CT5

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y53.83.83.8
 trung lap3930.030.033.8
Validdong y7759.259.293.1
 rat dong y96.96.9100.0
 Total130100.0100.0 

Statistics

 HL1HL2HL3
Valid
N
Missing
Mean
130
0
3.9538
130
0
3.8385
130
0
3.7385

Frequency Table
HL1

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y53.83.83.8
 trung lap3023.123.126.9
Validdong y6146.946.973.8
 rat dong y3426.226.2100.0
 Total130100.0100.0 

HL2

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y64.64.64.6
 trung lap3023.123.127.7
Validdong y7356.256.283.8
 rat dong y2116.216.2100.0
 Total130100.0100.0 

HL3

 FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
 khong dong y64.64.64.6
 trung lap3829.229.233.8
Validdong y7053.853.887.7
 rat dong y1612.312.3100.0
 Total130100.0100.0 

 

Xem tất cả 88 trang.

Ngày đăng: 13/11/2021
Trang chủ Tài liệu miễn phí