Phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương - 16

Thường xuyên 9 Nhận thức về phân đoạn thị trường mục tiêu KHCN Rất quan trọng 22 51.2% Bình thường 13 30.2% Không quan trọng 8 18.6% Phần 3: Liên quan đến sản phẩm dịch vụ cho vay KHCN của Chi nhánh 10 SPDV được thiết kế và điều chỉnh ...

Phát triển thị trường dịch vụ cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương - 15

Câu 25: Mức độ hài lòng của Quý khách hàng theo các tiêu sau (Sắp xếp theo thứ tự: 1 – Rất không hài lòng, 2 – Không hài lòng, 3 – Bình thường, 4 – Hài lòng, 5 – Rất hài lòng) STT Tên tiêu chí Thứ tự đánh giá 1 2 3 4 5 1 Sản phẩm ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí