Đánh Giá Của Người Lao Động Về Mối Quan Hệ Với Đồng Nghiệp

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 8


đánh giá đồng ý và hoàn toàn đồng ý chiếm 68% và phần trăm còn lại người lao động đánh giá ở mức độ trung lập với điểm trung bình 3,82. Lý do vì nhân viên quản lý chưa nắm rò hết các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để giải thích cho người lao động, người lao động muốn giải quyết nhanh chóng thì phải đến trực tiếp trụ sở ở bảo hiểm xã hội.

Nhân tố TLPL2 và TLPL4 được người lao động đánh giá tương đối cao với mức độ đánh giá đồng ý và hoàn toàn đồng ý là 71,2% và điểm trung bình lần lượt là 3,9 và 3,91. Những khoản trợ cấp, phúc lợi được công ty chi trả đầy đủ như: tiền nghỉ lễ, phụ cấp cơm trưa, phụ cấp lao động nữ, con nhỏ dưới 6 tuổi, …nhưng công ty chưa hỗ trợ tiền cơm cho người lao động khi tăng ca.

2.2.5.4. Đánh giá của người lao động về mối quan hệ với đồng nghiệp

Bảng 2.16: Đánh giá của người lao động về yếu tố mối quan hệ với đồng nghiệpYếu tố

Tỷ trọng (%)

Giá trị trung

bình

1

2

3

4

5

Mối quan hệ với đồng nghiệp

3,87

MQH1: Mọi người luôn có cảm giác

được đối xử công bằng.

0

0

18,4

55,2

26,4

4,08

MQH2: Mọi người luôn tạo điều kiện cho những công người lao động mới

phát triển.


0


1,6


33,6


48,8


16


3,79

MQH3: Anh (chị) thường dễ dàng đề

bạt, đóng góp ý kiến của mình lên ban lãnh đạo.


0


3,2


32


53,6


11,2


3,73

MQH4: Đồng nghiệp luôn hợp tác, giúp

đỡ lẫn nhau.

0

4

29,6

57,6

8,8

3,71

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 90 trang: Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 8

(Nguồn: Xử lý số liệu SPSS)

Qua Bảng 2.17 ta thấy nguồn lao động đánh giá đồng ý và rất đồng ý cao nhân tố mối quan hệ với đồng nghiệp với điểm trung bình là 3,87. Trong đó, người lao


động đánh giá thấp nhất về MQH4, số người đánh giá không đồng ý chiếm 4%, mức độ đánh giá đồng ý và hoàn toàn đồng ý chiếm 66,4% và phần trăm còn lại người lao động đánh giá ở mức độ trung lập với điểm trung bình 3,71. Vì có một số người lao động mới vào làm việc chưa quen nhiều đồng nghiệp làm việc ở đây nên vẫn còn gặp khó khăn trong giao tiếp.

Nhân tố MQH1 được người lao động đánh giá tương đối cao với mức độ đánh

giá đồng ý và hoàn toàn đồng ý là 81,6% và điểm trung bình là 4,08.

Nhân tố MQH2 và MQH3 được người lao động đánh giá với mức độ đồng ý và hoàn toàn đồng ý là 64,8% và có điểm trung bình lần lượt là 3,79 và 3,73. Một số người lao động không đồng ý với yếu tố “anh chị thường dễ dàng đề bạt, góp ý kiến của mình lên ban lãnh đạo” vì khi người lao động đóng góp ý kiến của mình lên ban lãnh đạo nhưng không được giải quyết, đáp ứng theo yêu cầu.

2.2.5.5 Đánh giá sự hài lòng của người lao động

Bảng 2.17: Đánh giá của người lao động về sự hài lòngYếu tố

Tỷ trọng (%)

Giá trị trung

bình

1

2

3

4

5

Sự hài lòng

4,16

HL1: Anh (Chị) muốn gắn bó lâu dài

với công ty.

0

0

0,8

55,2

44

4,43

HL2: Công ty có các chế độ cũng như

các hình thức bảo vệ quyền lợi cho các

người lao động.


0


0,8


16,8


55,2


27,2


4,09

HL3: Anh (chị) có thấy tự tin khi nói về

công ty.

0

3,2

15,2

64

17,6

3,96

(Nguồn: Xử lý số liệu SPSS)


Đa số người lao động có đánh giá đồng ý và hoàn toàn đồng ý về nhân tố hài lòng với điểm trung bình là 4,16. Điều này cho thấy Công ty đã có những chính


sách tốt trong việc tạo sự hài lòng cho người lao động. Nhân tố HL1 được người lao động đánh giá với mức độ đồng ý và hoàn toàn đồng ý khá cao đến 99,2% và có điểm trung bình là 4,43.

Người lao động đánh giá đồng ý và hoàn toàn đồng ý về nhân tố HL2 chiếm tỷ lệ cao 82,4% và có điểm trung bình là 4,09. Tuy nhiên, số người lao động đánh giá không đồng ý với nhân tố HL3 chiếm 3,2%, đánh giá trung lập chiếm 15,2% và có điểm trung bình là 3,96. Vẫn còn một số người lao động chưa thực sự tự tin khi giới thiệu công ty cho người khác biết khi được hỏi thì lý do vì lương và chế độ đãi ngộ của công ty không cao bằng các công ty khác mới mở.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Qua chương 2 đã làm rò hơn về Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An, biết được lĩnh vực kinh doanh, tình hình sử dụng lao động và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty. Biết được kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty giai đoạn 2018 - 2020, từ đó rút ra được những nhận xét. Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của người lao động tại Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An là các yếu tố bản chất công việc, điều kiện làm việc, đào tạo và thăng tiến, tiền lương và phúc lợi, mối quan hệ với đồng nghiệp.

Qua kết quả khảo sát cho thấy yếu tố “Mối quan hệ với đồng nghiệp” có ảnh hưởng lớn nhất đến sự hài lòng của người lao động. Công ty đã làm tốt công tác tạo mọi điều kiện, cố gắng đối xử công bằng để người lao động dễ dàng hợp tác, giúp đỡ nhau trong công việc. Ngoài ra, yếu tố “Đào tạo thăng tiến” ảnh hưởng ít đến sự hài lòng của người lao động vì công ty chưa có chính sách thăng tiến rò ràng, chưa chú trọng nhiều vào công tác nâng cao kỹ năng cho người lao động.


CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐƯA RA GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN GỖ MINH AN

3.1. Chiến lược phát triển của Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An giai

đoạn từ năm 2021 – 2023:

Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An hưởng tới sự phát triển bền vững, củng cố lại vị thế của Công ty trên thị trường, với mục tiêu là tìm kiếm thêm nhiều đối tác mới trong nước, huy động được nhiều nguồn vốn đầu tư, từ đó tăng doanh thu cho Công ty. Công ty tiến hành sản xuất, đầu tư thêm nhiều các trang thiết bị hiện đại, đào tạo nâng cao chuyên môn cho những người lao động hiện tại đồng thời tuyển dụng thêm người lao động có trình độ chuyên môn. Các chính sách gia tăng sự hài lòng cho người lao động nằm trong định hướng phát triển của Công ty, được cấp trên chú trọng đến các công việc sau:

- Có cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và bồi dưỡng phát triển duy trì đội ngũ cán bộ, người lao động đủ số lượng, mạnh về chất lượng đáp ứng vững yêu cầu phát triển từng thời kỳ.

- Chú trọng công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ người lao động. Khuyến khích, động viên cho người lao động tham gia các lớp liên thông Đại học, các lớp đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, các trường dạy nghề, các cơ sở đào tạo để nâng cao kiến thức, tay nghề cho người lao động.

- Chế độ trả lương, thưởng và chế độ phúc lợi cần đảm bảo được sự rò ràng. Tăng cường động viên khuyến khích người lao động bằng lời nói để người lao động hiểu được thành tích của mình được công ty công nhận và được coi trọng.

- Thiết lập mối quan hệ tốt giữa cấp trên với người lao động, giữa người lao động với người lao động. Từ đó tạo lập một môi trường làm việc thân thiện nâng cao tinh thần đoàn kết của công ty.

- Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các công ty muốn tồn tại và phát triển thì không những phải đầu tư vào công nghệ mà còn phải có đội ngũ nhân viên


chất lượng cao. Ý thức được điều đó, Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An đã đưa ra

những định hướng trên đối với công tác nhằm gia tăng sự hài lòng của người lao động.

(Nguồn phòng kinh doanh- Công ty TNHH chế biến gỗ Minh An)

3.2. Những giải pháp nhằm gia tăng sự hài lòng đối với công việc của

người lao động tại công ty TNHH chế biến gỗ Minh An:

3.2.1 Giải pháp về điều kiện làm việc:

Từ kết quả khảo sát, ta thấy người lao động đánh giá đồng ý và hoàn toàn đồng ý cao các yếu tố điều kiện làm việc với điểm trung bình từ mức 3,56 trở lên. Yếu tố “Không gian làm việc sạch sẽ, thoáng mát” được người lao động đánh giá thấp nhất với mức điểm trung bình là 3,56.

Vì vậy, Công ty cần có một số giải pháp cụ thể để nâng cao sự hài lòng của

người lao động về điều kiện làm việc công ty phải:

- Cải thiện môi trường làm việc bằng cách bố trí thêm hệ thống lọc không khí, hệ thống làm mát cho từng phân xưởng.

- Xử lý nghiêm những người lao động hút thuốc trong công ty.

- Theo dòi giờ làm việc của người lao động: đi làm muộn, nghỉ trước giờ quy

định

- Đầu tư và duy trì các phương tiện, thiết bị như: máy cắt, xe nâng, băng

chuyền, lò sấy, … để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn.

- Xây dựng thêm hệ thống mái che, hệ thống thoát nước để đảm bảo chất

lượng gỗ vào mùa mưa gỗ không bị ẩm ướt.

- Thay thế máy móc thiết bị đã cũ, sử dụng máy móc hiện đại để giảm bớt tiếng ồn, rung động trong quá trình làm việc.

- Có các phương tiện che chắn các bộ phận dễ gây nguy hiểm của máy móc, thiết bị, phương tiện kỹ thuật và trang bị bảo hộ lao động thích hợp để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra.

- Cần thường xuyên kiểm tra, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị để đảm bảo tính an toàn, tạo sự an tâm, thoải mái cho người lao động trong quá trình thực hiện công việc.


3.2.2 Giải pháp về cơ hội đào tạo và thăng tiến:

Từ kết quả khảo sát, ta thấy người lao động đánh giá đồng ý và hoàn toàn đồng ý cao các yếu tố đào tạo thăng tiến với điểm trung bình là 3,81. Yếu tố “Chính sách thăng tiến rò ràng” được người lao động đánh giá tương đối thấp với mức điểm trung bình là 3,51.

Vì vậy, Công ty cần có một số giải pháp cụ thể để nâng cao sự hài lòng của

người lao động về cơ hội đào tạo và thăng tiến công ty nên:

- Tạo điều kiện cho người lao động nâng cao trình độ, kỹ năng như: thường xuyên cử người lao động tham gia các lớp tập huấn về để đảm bảo được chứng chỉ FSC được thực hiện tốt.

- Để giữ chân người lao động được lâu hơn công ty phải thường xuyên quan sát, theo dòi cách làm việc để đề bạt, thăng tiến lên vị trí cao hơn.

- Công ty phải đưa ra những chính sách cụ thể về năng suất lao động, hiệu quả làm việc, tuân thủ quy định để có những quyết định về thăng chức một cách rò ràng.

- Chú trọng đến công tác thi đua, biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể lao động giỏi.

- Mở các lớp đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn cho người lao động mới vào học việc để họ có những hiểu biết về Công ty (những quy định, quy chế và các các chính sách của Công ty) và hiểu rò hơn về công việc sẽ làm có phù hợp với khả năng của họ không.

3.2.3 Giải pháp về tiền lương và phúc lợi:

Từ kết quả khảo sát, yếu tố “ Tiền lương phúc lợi” vẫn còn một số hạn chế một số mặt. Vì vậy, công ty cần có một số giải pháp cụ thể để nâng cao sự hài lòng của người lao động về tiền lương và phúc lợi như:

- Hỗ trợ chi phí tiền ăn uống cho người lao động khi phải tăng ca nhiều giờ làm việc.

- Thông tin về chính sách bảo hiểm cho người lao động phải rò ràng, minh bạch và hiệu quả. Công ty cần có những buổi họp, buổi gặp mặt để lắng nghe, trao đổi, trả lời những thắc mắc của người lao động.


- Cải thiện thái độ, cách ứng xử với người lao động khi làm công tác bảo hiểm.

- Đánh giá hiệu quả làm việc của từng cá nhân để hỗ trợ lương và khích lệ

người lao động đã phấn đấu trong cả năm.

- Công nhận những đóng góp của người lao động bằng cách thông báo khen

thưởng và thông báo với mọi người về thành tích của mà họ đã thực hiện.

3.2.4 Giải pháp duy trì mối quan hệ với đồng nghiệp:

Từ kết quả khảo sát, ta thấy người lao động có sự hài lòng về yếu tố “Mối quan hệ với đồng nghiệp” là lớn nhất.

Do đó, Công ty cần có một số giải pháp cụ thể để duy trì sự hài lòng của người

lao động về mối quan hệ với đồng nghiệp như:

- Tăng cường tổ chức các buổi tiệc, dã ngoại, giao lưu, gặp gỡ để mọi người có thể hiểu về nhau nhiều hơn.

- Tổ chức các hoạt động mang tính đồng đội để đồng nghiệp có thêm tinh thần

đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau.

- Có hình thức xử lý đối với những cá nhân có ý định xấu, gây mất đoàn kết nội bộ của Công ty.

- Xây dựng cơ cấu lương thưởng theo tập thể để tạo sự gắn kết giữa các thành viên.

3.2.5 Kiến nghị đối với công ty:

- Công ty cần bố trí thêm phòng y tế gần phân xưởng sản xuất để sơ cứu kịp thời và nhanh chóng khi có tai nạn lao động xảy ra.

- Bộ phận quản lý cần theo dòi chặt hơn về vấn đề làm việc riêng của người lao động như: nói chuyện riêng trong giờ làm việc, người lao động các nhóm khác nhau tự ý đổi chỗ làm việc cho nhau, nghỉ làm việc trước giờ quy định, …

- Công ty cần theo dòi và đề cao công tác phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an

toàn lao động cho người lao động.


TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Qua chương 3 đã biết được chiến lược phát triển của Công ty từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp để hoàn thiện sự hài lòng của người lao động về công việc tại công ty TNHH chế biến gỗ Minh An nhằm thu hút và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, nỗ lực làm việc, sẵn sàng cống hiến sức lực cho Công ty để mang lại lợi nhuận và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cao.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số