Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 5

Bảng 4.11: Tổng hợp kết quả chuyển quyền sử dụng đất theo thời gian từ năm 2016-2018

Các hình thức

chuyển QSDĐ

Năm

Đối

tượng

Đối

tượng

Số trường

hợp

Diện tích

(ha)

Chuyển đổi

QSDĐ

2016-2018

Cá nhân

Cá nhân

0

0

Chuyển

nhượng QSDĐ

2016-2018

Cá nhân

Cá nhân

305

37.428,56

Cho thuê, cho

thuê lại QSDĐ

2016-2018

Cá nhân

Cá nhân

7

9.178

Thừa kế

QSDĐ

2016-2018

Cá nhân

Cá nhân

36

5.156,49

Tặng cho

QSDĐ

2016-2018

Cá nhân

Cá nhân

113

12.479,04

Thế chấp

QSDĐ

2016-2018

Cá nhân

Tổ chức

0

0

Góp vốn

QSDĐ

2016-2018

Cá nhân

Cá nhân

0

0

Tổng

461

64.242,09

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 42 trang tài liệu này.

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 5

( Nguồn : UBND phường Hoàng Văn Thụ )

4.3. Đánh giá ý kiến của người dân và cán bộ quản lý về công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường

Phường Hoàng Văn Thụ là phường nằm ở trung tâm của thành phố Thái Nguyên. Hệ thống giao thông của phường cũng đang dần hoàn thiện . Cùng với đó được sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc của Thành uỷ HĐND, UBND Thành phố Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường đã thông tin cũng như tuyên truyền các mục tiêu đề ra phù hợp với thực tế cho nhân dân phường sẽ nắm bắt và tiếp cận thông tin nhanh nhạy, việc cập nhật những văn bản mới cũng không khó khăn.

Sự hiểu biết của cán bộ quản lý cũng như của người dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ về công tác chuyển QSD đất cũng cho chúng ta hiểu thêm một phần nào về kết quả chuyển QSD đất tại phường Hoàng Văn Thụ trong thời gian qua.

Qua số liệu điều tra thực tế cho thấy tại UBND phường có 32 tổ dân phố, kết quả điều tra như sau:

4.3.1. Ý kiến của người dân phường Hoàng Văn Thụ về công tác chuyển quyền sử dụng đất

Qua tổng hợp phân tích, điều tra số liệu về ý kiến của người dân SXPNN và người dân SXNN được tổng hợp ở bảng sau:

Bảng 4.12: Những hiểu biết cơ bản của người dân phường Hoàng Văn Thụ về chuyển quyền sử dụng đất

ĐVT: Tỉ lệ trả lời đúng (%)

STT

Nội dung câu hỏi

CBQL

SXPNN

SXNN

Trung bình

1

Chuyển QSD đất là quyền của

người sử dụng đất

100,00

100,00

100,00

100,00

2

Có bao nhiêu hình thức chuyển

quyền sử dụng đất

100,00

98,33

96,54

98,29

3

Người tham gia chuyển QSD đất phải làm đầy đủ các thủ tục

và nộp thuế cho nhà nước

100,00

97,67

9 6 , 4 0

98,03

4

Đất tham gia chuyển QSD đất phải có các điều kiện: có giấy chứng nhận QSD đất, đất không có tranh chấp, đất trong thời hạn sử dụng, không bị kê biên đảm

bảo thi hành án

100,00

91,00

89,00

93,33

5

Tiền thuế chuyển QSD đất là khoản tiền Nhà nước thu của người sử dụng đất khi chuyển

quyền

100,00

100,00

98,00

99,33

Trung bình

100,00

97,40

96,00

97,80

(Nguồn: số liệu điều tra )

Qua bảng 4.12 ta thấy tỷ lệ trả lời đúng các vấn đề cơ bản của chuyển QSD đất của cán bộ quản lý và người dân tại phường Hoàng Văn Thụ là rất cao (97,80%). Trong đó, nhóm đối tượng CBQL là người có sự hiểu biết đúng cao nhất, nhóm đối tượng sản xuất phi nông nghiệp có sự hiểu biết thấp hơn một chút và nhóm đối tượng sản xuất nông nhiệp có tỷ lệ trả lời đúng thấp nhất. tuy nhiên, sự chênh lệch của các nhóm đối tượng là không quá cao từ 96% - 100%.

Qua kết quả phỏng vấn trên thấy sự hiểu biết đúng của người dân về những vấn đề cơ bản của chuyển QSD đất là ká cao. Trong đó nhóm cán bộ quản lý có tỷ lệ trả lời đúng cao nhất 100% đó là do vai trò của nhóm đối tượng này. Hai nhóm đối tượng còn lại cũng có sự hiểu biết đúng khá cao bởi thời gian gần đây người dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ ngày càng được nâng cao trình độ hiểu biết.

4.3.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất

4.3.2.1. Đánh giá sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về chuyển nhượng QSD đất thể hiện tại bảng 4.13:

Bảng 4.13 : Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về chuyển nhượng quyền sử dụng đất

STT

Nội dung câu hỏi

CBQL

SXPNN

SXNN

Trung bình

1

Chuyển nhượng QSD đất là việc chuyển QSD đất cho người khác

trên cơ sở có giá trị

100,00

86,12

82,36

89,46

2

Người được nhận quyền sử dụng đất không nhất thiết phải trả bằng tiền mà có thể trả bằng hiện vật cho người chuyển nhượng để có

QSD đất

98,26

94,89

92,66

95,27

3

Chuyển nhượng QSD đất chính là

việc mua bán đất đai

100,00

100,00

1 0 0 , 0 0

100,00

4

Hồ sơ chuyển nhượng QSD đất gồm: giấy chứng nhận QSD đất, hợp đồng chuyển nhượng QSD đất nộp tại UBND cấp xã nơi có

đất để chuyển cho VPĐKQSDĐ

100,00

87,00

85,67

90,89

5

Hộ gia đình, cá nhân chỉ nhận chuyển QSD đất chuyên trồng lúa nước khi trực tiếp sản xuất nông

nghiệp

100,00

91,00

89,00

99,33

Trung bình

99,65

91,81

90,00

92,00

(Nguồn: số liệu điều tra)

Tỷ lệ hiểu đúng của người dân phường Hoàng Văn Thụ về chuyển nhượng QSD đất là rất cao 92,00%. Thực tế thấy rằng hoạt động chuyển nhượng QSD đất tại phường Hoàng Văn Thụ trong những năm gần đây rất sôi động. Vì vậy, sự hiểu biết đúng của người dân về vấn đề này là khá cao.

Tỷ lệ trả lời đúng của người dân theo nhóm đối tượng như sau: Nhóm CBQL tỷ lệ trả lời đúng cao nhất 99,65 %, nhóm SXPNN là 91,81%, nhóm SXNN là 90,00%.

4.3.2.2. Đánh giá sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về cho thuê, cho thuê lại QSD đất thể hiện tại bảng 4.14:

Bảng 4.14 : Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về cho thuê, cho thuê lại QSD đất

ĐVT : Tỉ lệ trả lời đúng (%)

STT

Nội dung câu hỏi

CBQL

SXPNN

SXNN

Trung

bình

1

Cho thuê, cho thuê lại là việc người sử dụng đất nhượng QSD đất của mình cho người khác theo thỏa thuận trong thời gian nhất

định bằng hợp đồng

100,00

92,56

88,67

93,74

2

Cho thuê, cho thuê lại là hình thức chuyển quyền mới được quy định

từ luật đất đai 2013

100,00

93,26

87,36

93,54

3

Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất khác nhau ở nguồn gốc

cho thuê

100,00

89,36

8 3 , 8 9

91,08

4

Thời hạn cho thuê đất trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia đình , cá nhân là không quá 20 năm; thời hạn cho thuê đất trồng cây lâu năm cho hộ gia đình cá nhân không

quá 50 năm

100,00

92,78

91,63

9 3 . 8 0

5

Hồ sơ cho thuê, cho thuê lại QSD đất gốm có: Hợp đồng thuê QSD

đất và giấy chứng nhận QSD đất

100,00

98,00

96,57

98,19

Trung bình

100,00

93,20

89,62

94,07

(Nguồn: số liệu điều tra)

Tỷ lệ hiểu đúng của người dân phường Hoàng Văn Thụ về cho thuê và cho thuê lại khá cao. Như vậy có thể thấy rằng hoạt động cho thuê, cho thuê lại trên địa bàn phường tương đối nhộn nhịp, sự hiểu biết của người dân về vấn đề này cũng khá cao.

Tỷ lệ hiểu đúng về cho thuê, cho thuê lại của nhóm đối tượng: Nhóm CBQL tỷ lệ hiểu đúng 100%, nhóm SXPNN là 93,20%, nhóm SXNN là 89,62%.

Trong thời gian tới để hoạt động cho thuê, cho thuê lại diễn ra sôi nổi và có hiệu quả hơn, giúp cơ quan nhà nước nắm được tình hình và đưa ra các hướng đưa hoạt động này đi lên cần phải tuyên truyền cho người dân hiểu về lợi ích và để cơ quan nhà nước bảo vệ quyền lợi cho người dân.

4.3.2.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về tặng cho quyền sử dụng đất

Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về tặng cho QSD đất thể hiện tại bảng 4.15:

Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về tặng cho QSD đất khá cao 94,42%. Hoạt động tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn phường hiện nay diễn ra khá sôi động, đó là do nhu cầu tách đất, tặng cho các con người thân trong gia đình. Chính vì thế nên sự hiểu biết của người dân trong lĩnh vực này khá cao.

Tỷ lệ hiểu đúng của nhóm đối tượng về vấn đề này cụ thể như sau: Nhóm CBQL tỷ lệ hiểu đúng về hình thức tặng cho QSD đất cao nhất là 99,33%, nhóm SXPNN tỷ lệ hiểu đúng là 93,24%, còn nhóm SXNN có tỷ lệ hiểu đúng thấp nhất là 90.70%.

Tặng cho QSD đất là một hình thức không phải là mới và khá phổ biến ở địa phương, do nhu cầu tặng đất, tách đất cho con cái của các hộ gia đình. Ta thấy trong những năm trước và đặc biệt những năm gần đây hoạt động tặng cho QSD đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã diễn ra vì vậy

người dân đã phần nào hiểu được những quy định, trình tự, thủ tục của hoạt động này. Tuy chỉ là hiểu biết sơ bộ nhưng người dân có thể nắm được những quy định của pháp luật về tặng cho quyền sử dụng đất, những lợi ích mà người sử dụng đất có thể có trong hình thức tặng cho QSD đất.

Bảng 4.15: Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về tặng cho QSD đất

ĐVT : Tỉ lệ trả lời đúng (%)

STT

Nội dung câu hỏi

CBQL

SXPNN

SXNN

Trung

bình

1

Tặng cho QSD đất là việc chuyển QSD đất cho người khác theo quan hệ tình cảm mà người sử dụng đất không thu tiền hoặc bằng hiện vật của người nhận

chuyển QSD đất

98,63

91,20

89,50

93,11

2

Tặng cho QSD đất là hình thức

chuyển QSD đất chỉ diễn ra theo quan hệ tình cảm huyết thống

100,00

98,00

95,00

97,67

3

Tặng cho QSD đất là hình thức chuyển quyền mới được quy định

từ Luật đất đai 2013

100,00

89,00

8 8 , 0 0

92,33

4

Luật đất đai 2013 quy định các trường hợp được phép tặng cho quyền sử dụng đất không phải chịu thuế chuyển quyền hoặc thuế

thu nhập cá nhân

100,00

96,00

94,00

96,67

5

Hồ sơ tặng cho QSD đất gồm : Giấy chứng nhận QSD đất ; giấy khai sinh hoặc số hộ khẩu ( bản

sao ) và các tờ khai thuế

98,00

92,00

87,00

92,33

Trung bình

99,33

93,24

90,70

94,42

(Nguồn: số liệu điều tra)

4.3.2.4. Đánh giá sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về thừa kế quyền sử dụng đất

Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về thừa kế QSD đất thể hiện ở bảng 4.16

Bảng 4.16: Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về thừa kế QSD đất

ĐVT : Tỉ lệ trả lời đúng (%)

STT

Nội dung câu hỏi

CBQL

SXPNN

SXNN

Trung

bình

1

Chuyển nhượng QSD đất là việc chuyển QSD đất cho người khác

trên cơ sở có giá trị

100,00

100,00

100,00

96,67

2

Người được nhận quyền sử dụng đất không nhất thiết phải trả bằng tiền mà có thể trả bằng hiện vật cho người chuyển nhượng để có

QSD đất

100,00

96,00

96,00

98,00

3

Chuyển nhượng QSD đất chính là

việc mua bán đất đai

100,00

100,00

1 0 0 , 0 0

100,00

4

Hồ sơ chuyển nhượng QSD đất gồm : giấy chứng nhận QSD đất, hợp đồng chuyển nhượng QSD đất nộp tại UBND cấp xã nơi có

đất để chuyển cho VPĐKQSDĐ

100,00

85,00

80,00

88,33

5

Hộ gia đình , cá nhân chỉ nhận chuyển QSD đất chuyên trồng lúa nước khi trực tiếp sản xuất nông

nghiệp

100,00

98,00

90,00

99,33

Trung bình

100,00

95,80

93,20

96,47

(Nguồn: số liệu điều tra)

Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về để thừa kế QSD đất là khá cao 96,47%. Thừa kế quyền sử dụng đất trên địa bàn phường diễn ra chưa sôi động, chủ yếu là theo di chúc của người đã khuất, một phần là thừa kế theo pháp luật.

Tỷ lệ hiểu đúng của người dân về vấn đề này như sau: Nhóm CBQL có tỷ lệ hiểu đúng là 100%, nhóm SXPNN là 95,80%, nhóm SXNN là 96,47%.

4.4. Khó khăn, tồn tại và giải pháp hoàn thiện công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ

4.4.1. Khó khăn, tồn tại trong công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 - 2018

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện các thủ tục chuyển quyền sử dụng đất vẫn còn một số tồn tại và vướng mắc sau:

- Nhận thức của người dân còn hạn chế nên việc triển khai các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn là một thách thức.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, thực hiện công tác chuyển quyền sử dụng đất còn thiếu, trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa cao.

- Chưa có sự gắn bó chặt chẽ giữa người dân và cán bộ quản lý, nhu cầu vướng mắc của người dân chưa được giải quyết kịp thời.

4.4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác chuyển quyền sử dụng đất tại phường

Để công tác chuyển quyền sử dụng đất được diễn ra thuận lợi hơn, hạn chế được phần nào khó khăn gây ra. Trong thời gian tới cần thực hiện các giải pháp sau đây:

- Cần quan tâm hơn nữa đến đường giao thông và các công trình công cộng để tạo điều kiện phát triển cho người dân trong xã, tạo điều kiện sản xuất và nâng cao đời sống của người dân.

- Đưa ra các chính sách khuyến khích người dân đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng, thu hút đầu tư từ bên ngoài.

- Nâng cao nhận thức của người dân bằng cách thường xuyên cử cán bộ xuống từng thôn để tập huấn, tuyên truyền về Luật đất đai để người dân được hiểu rõ hơn và thực hiện đúng theo quy định.

- Cần tuyển thêm cán bộ, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý tổ dân phố để đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ.

- Cần gần dân, lắng nghe dân nói để biết được khó khăn, vướng mắc của người dân và giải thích cho người dân hiểu.

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

1. Kết luận

Phường Hoàng Văn thụ là một phường nằm ở trung tâm thành phố Thái nguyên. Thuận lợi về giao thông phát huy được về kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu với khu vực bên ngoài. Dân cư chủ yếu sống tập chung, lực lượng lao động trên địa bàn chủ yếu là thương mai dịch vụ. Cơ chế vận hành, quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn.

Qua quá trình thu thập, điều tra phân tích số liệu, đề tài đã thu được kết quả chuyển QSD đất theo số liệu thứ cấp tại phường Hoàng Văn thụ cho thấy:

1. Kết quả chuyển QSD đất theo số liệu thứ cấp tại phường Hoàng Văn thụ

Theo số liệu thu thập từ năm 2015 đến năm 2017 thì trên địa bàn phường có 3 hình thức chuyển QSD đất được đăng ký và thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục quy định trong pháp luật đất đai tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền đó là: Chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế QSD đất.

+ Hình thức chuyển nhượng QSD đất có 305 trường hợp đăng ký với tổng diện tích 25128,56 m2

+ Hình thức tặng cho QSD đất có 113 trường hợp đăng kí với tổng diện tích 12479,04 m2

+ Hình thức thừa kế QSD đất có 36 trường hợp đăng kí với tổng diện tích 5191,14 m2

Tất cả các trường hợp đăng kí thực hiện chuyển QSD đất đều đúng trình tự thủ tục và không có hồ sơ nào bị trả lại chỉ riêng có năm 2015 có 1 trường hợp bị trả lại hồ sơ vì chưa có giấy chứng nhận QSD đất.

2. Sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về chuyển QSD đất

Qua điều tra phỏng vấn người dân trên địa bàn phường Hoàng Văn thụ dựa trên bộ phiếu điều tra chuẩn bị sẵn thấy sự hiểu biết của người dân phường Hoàng Văn Thụ về chuyển QSD đất là 94,10 %. Trong 3 nhóm đối tượng điều tra thì nhóm đối tượng CBQL hiểu biết về chuyển QSD đất cao nhất, đạt 99,87% nhóm đối tượng SXPNN là nhóm có sự hiểu biết trung bình 92,83%, còn nhóm đối tượng SXNN có sự hiểu biết thấp nhất 90.62%.

2. Đề nghị

Trên cơ sở các số liệu đã điều tra và thu thập được. Để thúc đẩy sự phát triển của các hoạt động chuyển quyền sử dụng đất tại địa phương trong thời gian tới cần:

- Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền để người dân nắm được các thủ tục hành chính liên quan đến chuyển QSD đất.

- Các cơ quan quản lý cần có sự điều chỉnh phù hợp và linh động các thủ tục hành chính, trình tự thực hiện các hoạt động chuyển QSD đất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện thực hiện chuyển quyền nhanh chóng.

- Cần ứng dụng tin học trong lĩnh vực quản lý đất đai.

- Nâng cao sự hiểu biết của người dân về pháp luật đất đai.

- Bổ sung thêm cán bộ quản lý có trình độ về các phường xã tạo điều kiện cho quản lý đất đai được hiệu quả hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Nxb Chính trị Quốc gia.

2. Luật Đất đai 2013 ngày 29 tháng 11 năm 2013

3. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2014

4. Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Giáo trình Quản lí nhà nước về đất đai, Nxb Nông nghiệp Hà Nội.

5. Nguyễn Khắc Thái Sơn (2007), Bài giảng Pháp luật đất đai, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.

6. Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính (Có hiệu lực từ 05/07/2014).

7. Tài liệu hướng dẫn số 1748/HĐ-STNMT ngày 18/09/2007 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai theo cơ chế “một cửa” tại cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

8. Thông tư 29/2004/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính.

9. Thông tư liên tịch 03/2006/TTLT-BTP-BTNMT của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng QSDĐ, tài sản gắn liền với đất.

10. Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 93/QD-TTg ngày 22/6/2007 V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương.

11. Thông tư 23 Bộ Tài nguyên Môi trường về việc cấp Giấy Chứng Nhận quyền sử dụng đất.

12. Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 93/QD-TTg ngày 22/6/2007 V/v Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước địa phương.

13. Trường Đại học Luật Hà Nội (2009), Giáo trình Luật đất đai, Nxb. Công an nhân dân

14. UBND phường Hoàng Văn Thụ“ Báo quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu ( 2011-2015) phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên” - Tài liệu lưu hành nội bộ.

15. UBND phường Hoàng Văn Thụ“ Kết quả chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường

16. UBND tỉnh Thái Nguyên“ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành quy định về Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Đăng ký biến động về sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

17. UBND tỉnh Thái Nguyên“ Quyết định số 59/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

18. UBND TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên“ Tài liệu điều tra về các nguồn tài nguyên trên địa thành phố Thái Nguyên( tài nguyên đất , tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản ,…) Các đặc điểm khí tượng thủy văn ”.

Xem tất cả 42 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí