Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 4

Bảng 4.2: Diện tích, cơ cấu các loại đất chính của phường năm 2017

STT

Loại đất

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Tổng diện tích tự nhiên

157,73

100,00

1

Nhóm đất nông nghiệp

NNP

10,46

6,63

1.1

Đất sản xuất nông nghiệp

SXN

5,51

3,49

1.2

Đất lâm nghiệp

LNP

1,48

0,9

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

3,47

2,19

2

Nhóm đất phi nông nghiệp

PNN

147,22

93,36

2.1

Đất ở

OTC

72,56

46,00

2.2

Đất chuyên dùng

CDG

67,09

42,53

2.3

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

0,79

0,5

2.4

Đất sông suối và MNCD

SMN

6,52

4,13

3

Nhóm đất chưa sử dụng

CSD

0,05

0,03

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 42 trang tài liệu này.

Đánh giá kết quả công tác công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2018 - 4

a. Đất nông nghiệp

(Nguồn: UBND phường Hoàng Văn Thụ)

Năm 2017 đất nông nghiệp có diện tích là 10,46 ha chiếm 6,63% diện tích tự nhiên.

- Đất sản xuất nông nghiệp: Năm 2017 đất sản xuất nông nghiệp có diện tích 5,51 ha chiếm 3,49% diện tích đất tự nhiên.

- Đất lâm nghiệp: năm 2017 đất lâm nghiệp có diện tích 1,48 ha chiếm 0,9% diện tích đất tự nhiên.

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: năm 2017 đất nuôi trồng thuỷ sản có diện tích 3,47ha chiếm 2,19% diện tích tự nhiên.

b. Đất phi nông nghiệp

Năm 2017 đất phi nông nghiệp có diện tích 147,22 ha, chiếm 93,36 % diện tích đất tự nhiên.

- Đất ở: Năm 2017 đất ở có diện tích 72,56 ha, chiếm 46,00% diện tích đất tự nhiên.

- Đất chuyên dùng: Năm 2017 đất chuyên dùng có diện tích 67,09 ha chiếm 42,53 % diện tích đất tự nhiên.

- Đất tôn giáo tín ngưỡng: Năm 2017 đất tôn giáo tín ngưỡng có diện tích 0,79ha chiếm 0,5 % diện tích đất tự nhiên.

- Đất sông suối và Mương nước chuyên dùng: Năm 2017 đất sông suối và mương nước chuyên dùng có diện tích 6,52 ha chiếm 4,13% diện tích đất tự nhiên.

c. Đất chưa sử dụng

Năm 2017 đất chưa sử dụng có diện tích 0,05 ha chiếm 0,03 % diện tích tự nhiên .

4.1.3.2 Tình hình quản lí đất đai tại phường Hoàng Văn Thụ

- Công tác đo đạc lập bản đổ địa chính: Đến nay phường đã thực hiện xong công tác lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Bản đồ quy hoạch đất đang được thực hiện.

- Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất đúng theo quy định của pháp luật. Hoàn chỉnh các biểu mẫu về công tác kiểm tra đất theo công theo kế hoạch của thành phố.

- Công tác thống kê, kiểm kê đất đai được thực hiện thường xuyên hàng năm và 5 năm theo đúng quy định của Luật Đất đai. Đến nay, kết quả thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai của phường đạt kết quả, đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn của ngành.Tiến hành kiểm kê hiện trạng sử dụng đất theo chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 1/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; số liệu và bản đồ đã hoàn thành và giao nộp theo quy định.

- Công tác quản lý tài chính về đất đai: Thực hiện việc thu, chi liên quan đến đất đai, UBND phường đã thực hiện đúng thẩm quyền chức năng

theo quy định của Luật Đất đai. Đồng thời phường cũng đã gửi hồ sơ của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức lên các ban ngành của thành phố để tổ chức việc thực hiện thu thuế nhà đất, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất và tiền thuê đất trên cơ sở hệ thống các văn bản đã ban hành.

- Tình hình quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản: Theo khung giá của UBND Tỉnh ban hành, phường tổ chức hướng dẫn, tư vấn về giá đất, giá bất động sản của nhân dân trong phường, tạo điều kiện cho nhân dân trao đổi và thao khảo. Cơ chế vận hành, quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản, vai trò quản lý Nhà nước về giá đất còn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù vậy công tác này được UBND phường thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố và tỉnh Thái Nguyên. Tình hình quản lý giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất: UBND phường thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố và UBND tỉnh; thông qua việc quản lý, giám sát các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê đất, thu thuế, thu tiền sử dụng đất…, thực hiện nghĩa vụ của người chủ sử dụng đất, đảm bảo nguồn thu ngân sách Nhà nước.

4.2. Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ

4.2.1. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất theo hình thức

4.2.1.1. Chuyển đổi quyền sử dụng đất

Chuyển đổi QSD đất là hình thức đơn giản nhất của chuyển QSD đấy chỉ bao hàm việc “ Đổi đất lấy đất ” giữa các chủ sử dụng đất nhằm mục đích chủ yếu là tổ chức lại sản xuất cho phù hợp, khắc phục tình trạng manh mún, phân tán đất đai hiện nay. có 2 hình thức chuyển đổi QSD đất: Một là chuyển đổi QSD đất do “Dồn điền đổi thửa ” do chủ trương của nhà nước, hai là chuyển đổi QSD đất nông nghiệp giữa các hộ gia đình, cá nhân với nhau.

Tuy nhiên, sau khi Luật Đất đai 2013 được thi hành cũng như chủ trương của nhà nước thì trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ không có trường hợp nào chuyển đổi QSD đất từ năm 2016 – 2018.

4.2.1.2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng QSD đất là hình thức phổ biến nhất của việc chuyển QSD đất. Đó là việc người sử dụng đất chuyển QSD đất của mình cho người khác trên cơ sở có giá trị. Trong trường hợp này người nhận chuyển nhượng QSD đất phải trả cho người chuyển nhượng QSD đất một khoản tiền hoặc hiện vật tương ứng với mọi chi phí mà họ bỏ ra để được QSD đất và tất cả các chi phí là tăng giá trị của đất. Như vậy, chuyển nhượng QSD đất được hiểu là việc mua bán QSD đất giữa các chủ thể sử dụng đất.

Tại Phường Hoàng Văn Thụ sau khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, hoạt động chuyển nhượng QSD đất trên địa bàn diễn ra rất sôi động.

Kết quả chuyển nhượng QSD đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ được thể hiện qua bảng 3.3:

Bảng 4.3. Kết quả đánh giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ

NĂM

Đối tượng

Số lượng

Đã hoàn thành thủ tục

Chuyển Nhượng

Nhận chuyển Nhượng

Trường hợp

Diện tích(m2)

Trường hợp

Diện tích(m2)

2016

Cá nhân

Cá nhân

63

8.191,58

62

8.191,58

2017

Cá nhân

Cá nhân

98

10.286,52

98

10.286,52

Tổ chức

Cá nhân

16

3.330,45

16

3.330,45

2018

Cá nhân

Cá nhân

96

11.220,06

96

11.220,06

Tổ chức

Cá nhân

27

3.713,45

27

3.713,45

Cá nhân

Tổ chức

5

688,5

5

688,5

Tổng

305

3 7 . 4 3 0 , 5 6

304

3 . 7 4 3 0 , 5 6

(Nguồn : UBND phường Hoàng Văn Thụ)

Hoạt động chuyển nhượng QSD đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ chủ yếu diễn ra giữa các hộ gia đình, cá nhân, với hộ gia đình, cá nhân. Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2018 trên toàn phường có 305 trường hợp đăng ký chuyển nhượng với tổng diện tích 37430,56m2.

+ Năm 2016 có 1 trường hợp không được đăng ký chuyển nhượng đất đai và bị trả lại hồ sơ vì chưa có giấy chứng nhận QSD đất . Trong năm 2013 có 63 trường hợp đăng kí chuyển nhượng đất đai với diện tích 8191,58m2.

+ Năm 2017 tất cả các trường hợp đều được giải quyết theo đúng nội quy và pháp luật quy định với 114 trường hợp với diện tích 13616,97m2.

+ Năm 2018 tất cả các trường hợp đều được giải quyết theo đúng nội quy và pháp luật quy định với 128 trường hợp và với diện tích 15622,01m2.

Cán bộ địa chính phường phối hợp chặt chẽ với cán bộ quản lí cơ sở thành phố tạo sự thống nhất và nắm chắc mọi hoạt động về đất đai trên địa bàn.

Công tác chuyển nhượng QSD đất cần phải khắc phục trong thời gian tới:

Do việc thực hiện các văn bản pháp luật hướng dẫn bổ sung và quy định mới trong quản lí đất đai chưa được phổ biến rộng nên người dân chưa nắm rõ dẫn tới hoạt động chuyển nhượng QSD đất trong thời gian gần đây gặp không ít khó khăn.

Cơ chế một cửa nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính trong công tác chuyển quyền, song số lượng hồ sơ đăng ký chuyển nhượng QSD đất quá nhiều mà lực lượng cán bộ địa chính còn mỏng, nếu thực hiện đúng theo trình tự thủ tục thì không thể giải quyết trong một thời gian ngắn, gây ra bức xú không thể tránh khỏi đối với người dân. Vì vậy cấp chính quyền cần xem xét để đưa ra những giải pháp khắc phục như điều chỉnh lại thủ tục hay bổ sung thêm đội ngũ cán bộ địa chính trong các khâu… cho phù hợp với công việc.

4.2.1.3. Cho thuê hoặc cho thuê lại quyền sử dụng đất

Cho thuê và cho thuê lại QSD đất là việc người sử dụng đất nhường QSD đất của mình cho người khác theo sự thoả thuận trong một thời gian nhất định bằng hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Cho thuê khác cho thuê lại là đất mà người sử dụng nhường quyền sử dụng cho người khác là đất không phải có nguồn gốc từ thuê. Còn đất mà người sử dụng cho thuê lại là đất có nguồn gốc từ thuê.

Trong Luật Đất đai 1993 thì việc cho thuê lại chỉ diễn ra với đất mà người sử dụng đất đã thuê của Nhà nước trong một số trường hợp nhất định, còn trong Luật Đất đai 2003 và 2013 thì không cấm việc này.

- Phường Hoàng Văn Thụ các hoạt động sản xuất nông nghiệp ngày càng giảm, các hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phát triển nhưng chủ yếu quy mô nhỏ ở các hộ gia đình, quy mô chưa lớn. Hầu hết các hộ sản xuất phi nông nghiệp đều sử dụng đất của gia đình để làm địa điểm sản xuất kinh doanh. Vậy nên trường hợp cho thuê đất trên địa bàn phường diễn ra chưa sôi nổi.

Bảng 4.4: Kết quả cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ

Năm

Đối tượng

Số lượng đăng ký

Đã hoàn thành thủ tục

Cho thuê

Nhận cho thuê

Trường hợp

Diện tích (m2)

Trường hợp

Diện tích (m2)

2017

Cá nhân

Cá nhân

3

3.500

3

3.500

2018

Cá nhân

Cá nhân

4

5.678

4

5.678

Tổng

7

9.178

7

9.178

(Nguồn : UBND phường Hoàng Văn Thụ)

Trên thực tế vẫn có những trường hợp cho thuê đất giữa các hộ gia đình, cá nhân với nhau nhưng là thoả thuận với nhau không đăng ký với cơ

quan nhà nước. Đây là một vấn đề khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Để khắc phục tình trạng trên cần tuyên truyền, giải thích lợi ích của việc đăng ký chuyển QSD đất dưới hình thức cho thuê, cho thuê lại QSD đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến người dân. Đồng thời cũng cần giám sát chặt chẽ hơn nữa hoạt động cho thuê, cho thuê lại QSD đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ cũng như trên toàn thành phố. Tất cả các trường hợp ở bảng trên đều do đề tài điều tra hỏi thực tế vì hình thức này không được đăng kí với Ủy ban nhân dân phường.

4.2.1.4. Đánh giá kết quả tặng cho quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 – 2018

Tặng cho QSD đất là một hình thức chuyển QSD đất cho người khác theo quan hệ tình cảm. Người chuyển QSD đất không thu lại tiền hay hiện vật nào. Nó thường diễn ra theo quan hệ tình cảm, huyết thống. Tuy nhiên nó cũng không ngoại trừ ngoài quan hệ này.

Kết quả tặng cho QSD đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 – 2018 được thể hiện ở bảng 4.5:

Bảng 4.5 : Kết quả tặng cho QSD đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 - 2018

Năm

Đối tượng

Số lượng

Đã hoàn thành

thủ tục

Tặng cho

Nhận Tặng Cho

Trường hợp

Diện tích (m2)

Trường hợp

Diện tích (m2)

2016

Cá nhân

Cá nhân

20

2.449,45

20

2.449,45

2017

Cá nhân

Cá nhân

54

5.979,74

54

5.979,74

2018

Cá nhân

Cá nhân

39

4.049,85

39

4.049,85

Tổng

113

12.479,04

113

12.479,04

(Nguồn: UBND phường Hoàng Văn Thụ )

Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2018 trên đại bàn phường Hoàng Văn Thụ có 113 trường hợp đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất với diện tích 12479,04m2 và 100% là cá nhân tặng cho cá nhân.

Năm 2016 có 20 trường hợp đăng kí tặng cho QSD đất với diện tích 2449,45 m2

Năm 2017 có 54 trường hợp đăng kí tặng cho QSD đất với diện tích 5979,74 m2

Năm 2018có 39 trường hợp đăng kí tặng cho QSD đất với diện tích 4049,85 m2

Tặng cho quyền sử dụng đất là một hình thức đặc biệt của chuyển QSD đất, không phải chịu thuế của Nhà nước. Những trường hợp chịu thuế hoặc không phải chịu thuế của Nhà nước được quy định tại Luật 2013. Chính vì vậy những thuận lợi trong công tác giải quyết chuyển nhượng QSD đất.

Hầu hết các trường hợp tặng cho QSD đất trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ cũng như toàn thành phố hầu như là cha mẹ tặng cho con cái, một phần là tặng cho QSD đất giữa các anh chị em ruột. Do nhu cầu tách khẩu ra ở riêng của con cái đồng nghĩa với đó là nhu cầu về đất ở và đất sản xuất. Trong khi đó cha mẹ đã già yếu không thể lao động sản xuất như trước, do vậy họ tách đất của mình để chia cho các con ổn định cuộc sống. Đồng thời hình thức tặng cho QSD đât giữa cha mẹ và con cái là hình thức không phải chịu thuế của nhà nước, do vậy khi thực hiện quan hệ này nhười dân không phải nộp tiền như các hình thức khác.

Nhu cầu tách tiêng giấy chứng nhận QSD đất để thuận lợi cho việc đăng kí thế chấp bằng giá trị QSD đất phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.

4.2.1.5. Đánh giá tình hình kết quả thừa kế quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016- 2018

Thừa kế QSD đất là việc người sử dụng đất khi chết đi để lại QSD đất của mình cho người khác theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Quan hệ thừa kế là một dạng đặc biệt của quan hệ chuyển nhượng , nội dung của quan hệ này vừa mang ý nghĩa kinh tế, vừa mang ý nghĩa chính trị – xã hội.

Từ Luật Đất đai 1993 trở đi nhà nước thừa nhận QSD đất có giá trị và cho phép người sử dụng được chuyển quyềm sử dụng rộng rãi theo quy định của pháp luật. Từ đó QSD đất được coi như một tài sản dân sự đặc biệt nên người sử dụng đất có quyền để thừa kế. Vì vậy, quyền này chủ yếu tuân theo quy định của bộ luật dân sự về để thừa kế.

Kết quả để thừa kế QSD đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 – 2018 được thể hiện qua bảng 4.6:

Bảng 4.6: Kết quả để thừa kế QSD đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 – 2018

Năm

Đối tượng

Số lượng

Đã hoàn thành

thủ tục

Để thừa kế

Nhận thừa kế

Trường hợp

Diện tích (m2)

Trường hợp

Diện tích

(m2)

2016

Cá nhân

Cá nhân

9

1.450,49

9

1.450,49

2017

Cá nhân

Cá nhân

12

1.903,35

12

1.903,35

2018

Cá nhân

Cá nhân

15

1.802,65

10

1.802,65

Tổng

36

5.156,49

36

5.156,49

( Nguồn: UBND phường Hoàng Văn Thụ )

Trong giai đoạn từ năm 2016 – 2018 trên toàn phường có 36 trường hợp đăng ký thừa kế QSD đất với tổng diện tích 5156,49m2 và tất cả các trường hợp đều được giải quyết.

Năm 2016 có nhiều trường hợp đăng kí thừa kế nhất với 15 trường hợp nhưng diện tích thừa kế chỉ có 1802,65m2

Năm 2017 có 12 trường hợp đăng kí thừa kế QSD đất đai với diện tích 1903,35m2 cao hơn năm 2013 và 2015

Năm 2018 có 9 trường hợp đăng kí với diện tích 1450,49m2 Có được kết quả trên là do:

Từ khi Luật Đất đai 2013 ra đời, quy định rõ hơn cụ thể hơn về thừa kế QSD đất nên công tác chuyển QSD đất dưới hình thức thừa kế quyền sử dụng đất được người dân quan tâm, hơn nữa thừa kế là một hoạt động đã hình thành từ rất lâu đời và đó là một nhu cầu tất yếu khi người ta muốn để lại tài sản của mình cho người thân khi chết. Luật pháp ban hành luật để bảo về quyền lợi và bảo vệ đúng di nguyện của người đã khuất.

Tuy nhiên về bản chất thì thừa kế là một dạng quan hệ đặc biệt mang tính dân sự và có nhiều vấn đề nhạy cảm nên thời gian giải quyết và thực hiện có chậm hơn so với các hình thức chuyển quyền khác.

4.2.1.6. Thế chấp quyền sử dụng đất

Thế chấp QSD đất là hình thức người sử dụng đất mang QSD đất của mình đến thế chấp cho một tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân nào đó theo quy định của pháp luật để vay tiền hoặc mua chịu hàng hóa trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận. Vì vậy, người ta nói thế chấp là chuyển quyền nửa vời.

4.2.1.7. Đánh giá tình hình góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 – 2018

Góp vốn bằng giá trị QSD đất là việc người sử dụng đất có quyền coi giá trị QSD đất của mình như một tài sản dân sự đặc biệt để góp vốn với người khác cùng hợp tác sản xuất kinh doanh. Việc góp vốn này có thể xảy ra giữa hai hay nhiều đối tác và rất linh động, các đối tác có thể góp đất, tiền, sức lao động hay công nghệ máy móc theo thoả thuận.

Góp vốn bằng giá trị QSD đất cũng như là một hình thức chuyển QSD đất mới được quy định từ Luật Đất đai 2003 đến nay nhưng cũng như hình thức bảo lãnh bằng giá trị QSD đất cũng không được người dân sử dụng hình thức này phổ biến. Nguyên nhân do:

- Hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường là do tư nhân đầu tư, không có hoặc có sự hợp tác đầu tư sản xuất nhỏ nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì vậy, cơ quan nhà nước không kiểm soát bà quản lý được.

- Sự hiểu biết của người dân về hình thức chuyển quyền mới này còn hạn chế. trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động này và đưa hoạt động này nằm trong sự quản lý của nhà nước. Các cơ quan có thẩm quyền cần kết hợp với các ngành, các cấp ở địa phương để tuyên truyền, nâng cao sự hiểu biết của người dân về các quy định của hình thức chuyển quyền này, cũng như lợi ích của việc đăng ký góp vốn bằng giá trị QSD đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4.2.1.8. Tổng hợp tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 – 2018

Bảng 4.7. Tổng hợp tình hình chuyển quyền sử dụng đất tại phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 2016 - 2018

Năm

Hình thức

2016

2017

2018

Trường hợp

Diện Tích

(m2)

Trường hợp

Diện Tích

(m2)

Trường hợp

Diện Tích

(m2)

Chuyển nhượng

63

8.189,58

114

13.616,97

128

15.622,01

Tặng cho

20

2.449,45

54

5.979,74

39

4.049,85

Cho thuê,

Cho thuê lại

0

0

3

3.500

4

5.678

Thừa kế

9

1.450,49

12

1.903,35

15

1.802,65

Tổng

92

12.089,52

183

24.545,06

186

27.152,51

( Nguồn : UBND phường Hoàng Văn Thụ )

Trong giai đoạn 2016 – 2018 có tất cả 461 trường hợp đăng kí chuyển quyền sử dụng đất đai trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ với diện tích 63.787,49m2. Năm 2018 có nhiều trường hợp đăng kí chuyển QSD đất đai nhất với 186 trường hợp với diện tích 27152,51m2, năm 2016 là năm có ít trường hợp đăng kí chuyển QSD đất đai nhất chỉ với 92 trường hợp với diện tích cũng thấp nhất là 12089,52m2.

Qua kết quả trên cho ta thấy: Tình hình chuyển QSD đất đai tại phường Hoàng Văn Thụ diễn ra sôi nổi ở một số hình thức như chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho QSD đất và tăng dần qua các năm.

4.2.2. Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất theo thời gian

4.2.2.1. Kết quả chuyển quyền sử dụng đất năm 2016

Qua quá trình thu thập tài liệu, số liệu và phân tích, đánh giá về công tác chuyển QSDĐ trên địa bàn phường có thể tổng hợp các trường hợp đăng ký và đã hoàn thành thủ tục năm 2016 được thể hiện qua bảng sau:

Bảng 4.8: Kết quả chuyển quyền sử dụng đất năm 2016

Các hình thức chuyển QSDĐ

Đối tượng

Đối tượng

Số trường hợp

Diện tích (m2)

Chuyển đổi QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

0

0

Chuyển nhượng QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

63

8 . 1 9 1 , 5 8

Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

0

0

Thừa kế QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

9

1.450,49

Tặng cho QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

20

2.449,45

Thế chấp QSDĐ

Cá nhân

Tổ chức

0

0

Góp vốn QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

0

0

Tổng

92

12.091,52

( Nguồn : UBND phường Hoàng Văn Thụ )

Năm 2016 có 92 trường hợp được thực hiện việc chuyển quyền trên tổng diện tích là 12.091,52 m2. Trong 7 hình thức chuyển quyền thì chỉ có 3/7 hình thức là có đối tượng là hộ gia đình, cá nhân tham gia. Phường Hoàng Văn Thụ là một trong những phường trọng điểm của thành phố nên đất nông nghiệp không còn diễn ra hình thức chuyển đổi nữa. Chuyển nhượng vẫn luôn là hình thức sôi nổi nhất trong số 7 hình thức với 63 trường hợp xảy ra trong năm 2016 này.

4.2.2.2. Kết quả chuyển quyền sử dụng đất năm 2017

Bảng 4.9: Kết quả chuyển quyền sử dụng đất năm 2017

Các hình thức

chuyển QSDĐ

Đối tượng

Đối tượng

Số trường hợp

Diện tích

(m2)

Chuyển đổi

QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

0

0

Chuyển nhượng QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

98

10.286,52

Tổ chức

Cá nhân

16

3.330,45

Cho thuê, cho

thuê lại QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

3

3.500

Thừa kế QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

12

1.903,35

Tặng cho QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

54

5.979,74

Thế chấp QSDĐ

Cá nhân

Tổ chức

0

0

Góp vốn QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

0

0

Tổng

183

7.883,09

( Nguồn : UBND phường Hoàng Văn Thụ )

Đến năm 2017 là năm có nhiều trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhất với 98 trường hợp, so với các năm đây là năm chuyển quyền diễn ra sôi nổi 4/7 hình thức, với 183 trường hợp trên 7.883,09 m2 đất tại phường. Khi thị trường bất động sản diễn ra ngày càng sôi nổi thì giá đất ngày

một tăng trên địa bàn phường. Trong năm này, hình thức tặng cho có 54 trường hợp hầu hết là tặng cho con cái trong gia đình.

4.2.2.3. Kết quả chuyển quyền sử dụng đất năm 2018

Bảng 4.10: Kết quả chuyển quyền sử dụng đất năm 2018

Các hình thức chuyển QSDĐ

Đối tượng

Đối tượng

Số trường hợp

Diện tích (m2)

Chuyển đổi QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

0

0

Chuyển nhượng QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

96

11.220,06

Tổ chức

Cá nhân

27

3.713,45

Cá nhân

Tổ Chức

5

688,5

Cho thuê, cho thuê lại QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

4

5.678

Thừa kế QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

15

1.802,65

Tặng cho QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

39

4.049,85

Thế chấp QSDĐ

Cá nhân

Tổ chức

0

0

Góp vốn QSDĐ

Cá nhân

Cá nhân

0

0

Tổng

186

27.152,51

( Nguồn : UBND phường Hoàng Văn Thụ )

27.152,51 m2 là số diện tích mà 186 trường hợp chuyển quyền trên địa bàn phường vào năm 2016. Đây là năm mà chuyển quyền sử dụng đất diễn ra sôi nổi nhất với 96 trường hợp chuyển nhượng, 39 trường hợp tặng cho, còn lại là các trường hợp khác.

4.2.2.4. Tổng hợp kết quả chuyển quyền sử dụng đất theo thời gian

Tổng hợp kết quả trong 3 năm từ 2016-2018 về các hình thức chuyển quyền sử dụng đất được tổng hợp ở bảng sau:

Xem tất cả 42 trang.

Ngày đăng: 15/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí