Theo Quý Khách, Cn Agribank Hương Trà Cần Làm Gì Để Nâng Cao Sự Hài Lòng Của Khách Hàng Đối Với Dịch Vụ Ngân Hàng Bán Lẻ ?


2. Việc giao dịch với nhân viên ngân hàng rất đáng tin cậy

1

2

3

4

5

6

7

3. Ngân hàng luôn tiếp nhận thông tin phản hồi của tôi.

1

2

3

4

5

6

7

4. Mọi khiếu nại thắc mắc của tôi đều được giải quyết thỏa đáng

1

2

3

4

5

6

7

4.5. Khía cạnh hữu hình


1. Trụ sở giao dịch thoáng mát

1

2

3

4

5

6

7

2. Không gian giao dịch rộng rãi

1

2

3

4

5

6

7

3. Cơ sở vật chất đầy đủ

1

2

3

4

5

6

7

4. Địa điểm giao dịch thuận tiện cho việc đi lại của tôi

1

2

3

4

5

6

7

5. Mức độ hài lòng chung


1. Tôi rất hài lòng về chất lượng dich vụ của Agribank Hương

Trà

1

2

3

4

5

6

7

2. Các dịch vụ của ngân hàng này đáp ứng được mọi yêu cầu

của tôi

1

2

3

4

5

6

7

3. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ của Agribank

Hương Trà

1

2

3

4

5

6

7

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 89 trang tài liệu này.

Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã hương trà - 8


6. Theo quý khách, CN Agribank Hương Trà cần làm gì để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng bán lẻ?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

III. Phần thông tin khách hàng


1. Giới tính

Nam Nữ

2. Tuổi

<=22 23-35 36-55

>55


3. Nghề nghiệp

Nội trợ, nghỉ hưu Kinh doanh Nông dân

Học sinh, sinh viên Cán bộ, công chức Lao động phổ thông

Thất nghiệp, chờ việc Khác………………….

4. Thu nhập (tháng)

<1,5 triệu 1,5- <3 triệu 3-<5 triệu 5-<7 triệu >=7 triệu

5. Học vấn

Phổ thông Trung cấp, cao đẳng

Đại học

Sau đại học


Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý khách!1. Thông tin mẫu


gioi tinh

PHỤ LỤC II: KẾT QUẢ XỬ LÝ SPSSFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

nam

72

55.4

55.4

55.4


nu

58

44.6

44.6

100.0


Total

130

100.0

100.0TuoiFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

<=22

13

10.0

10.0

10.0


23-35

34

26.2

26.2

36.2


36-55

51

39.2

39.2

75.4


>55

32

24.6

24.6

100.0


Total

130

100.0

100.0nghe nghiepFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

noi tro nghi huu

16

12.3

12.3

12.3


hoc sinh sinh vien

11

8.5

8.5

20.8


that nghiep, cho viec

11

8.5

8.5

29.2


kinh doanh

32

24.6

24.6

53.8


Can bo, cong chuc

38

29.2

29.2

83.1


nong dan

12

9.2

9.2

92.3


lao dong pho thong

10

7.7

7.7

100.0


Total

130

100.0

100.0thu nhapFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

<1.5tr

10

7.7

7.7

7.7


1.5-<3tr

16

12.3

12.3

20.0


3-<5tr

33

25.4

25.4

45.4


5-<7tr

49

37.7

37.7

83.1


tu 7tr tro len

22

16.9

16.9

100.0


Total

130

100.0

100.0hoc vanFrequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

pho thong

22

16.9

16.9

16.9


trungcap, cao dang

40

30.8

30.8

47.7


dai hoc

52

40.0

40.0

87.7


sau dai hoc

16

12.3

12.3

100.0


Total

130

100.0

100.0$biet FrequenciesResponses


Percent of Cases

N

Percent

$bieta

Biet va quan he voi Agribank qua

ap phich, to roi

32

14.4%

24.6%


Biet va quan he voi Agribank qua quang cao


52


23.4%


40.0%


Biet va quan he voi Agribank qua ban be, nguoi than


68


30.6%


52.3%


Biet va quan he voi Agribank do tu tim hieu


55


24.8%


42.3%


Biet va quan he voi Agribank qua kenh khac


15


6.8%


11.5%

Total


222

100.0%

170.8%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.


$dvnao FrequenciesResponses


Percent of Cases

N

Percent

$dvnaoa

dich vu dang duc su dung la vay

von

47

19.2%

36.2%


dich vu dang duc su dung dich vu the


76


31.0%


58.5%


dich vu dang duc su dung la gui tien

52

21.2%

40.0%


dich vu dang duc su dung la ngan hang dien tu


23


9.4%


17.7%


dich vu dang duc su dung chuyen tien


44


18.0%


33.8%


dang su dung dich vu khac

3

1.2%

2.3%

Total


245

100.0%

188.5%


$dvnao FrequenciesResponses


Percent of Cases

N

Percent

$dvnaoa

dich vu dang duc su dung la vay

von

47

19.2%

36.2%


dich vu dang duc su dung dich vu the


76


31.0%


58.5%


dich vu dang duc su dung la gui tien

52

21.2%

40.0%


dich vu dang duc su dung la ngan hang dien tu


23


9.4%


17.7%


dich vu dang duc su dung chuyen tien


44


18.0%


33.8%


dang su dung dich vu khac

3

1.2%

2.3%

Total


245

100.0%

188.5%

a. Dichotomy group tabulated at value 1.


2. Phân tích nhân tố

2.1. Đối với thành phần chất lượng dịch vụ KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.803

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

1.673E3

Df

253

Sig.

.000


Total Variance ExplainedComponent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

7.388

32.120

32.120

7.388

32.120

32.120

3.464

15.060

15.060

2

2.688

11.686

43.807

2.688

11.686

43.807

3.156

13.720

28.780

3

1.945

8.456

52.263

1.945

8.456

52.263

3.020

13.129

41.909

4

1.476

6.417

58.680

1.476

6.417

58.680

2.257

9.811

51.720

5

1.240

5.393

64.073

1.240

5.393

64.073

2.098

9.123

60.843

6

1.058

4.601

68.674

1.058

4.601

68.674

1.801

7.831

68.674

7

.948

4.120

72.7948

.809

3.516

76.3109

.793

3.446

79.75610

.720

3.131

82.88711

.646

2.810

85.69712

.496

2.156

87.853
13

.428

1.863

89.71614

.388

1.685

91.401

15

.354

1.540

92.941

16

.316

1.374

94.314

17

.275

1.196

95.510

18

.228

.992

96.502

19

.221

.962

97.463

20

.209

.909

98.373

21

.166

.720

99.093

22

.134

.582

99.675

23

.075

.325

100.000

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component MatrixaComponent

1

2

3

4

5

6

ngan hang luon tiep nhan thong tin

phan hoi cua toi

.717


moi khieu nai thac mac duoc giai quyet thoa dang


.716


nhan vien thong bao ki nao giao dich duoc thuc hien


.710


nhan vien ngan hang rat dang tin cay


.692


moi sai lam giao dichduoc sua chua nhanh chong


.634


nhan vien luon chao hoi


.834

nhan vien than thien


.811

nhan vien lich su nha nhan


.791

nhan vien an mac lich su


.775

dia diem giao dich thuan tien.856
tru so giao dich thoang mat.845
khong gian giao dich rong rai.810
co so vat chat day du.651
duoc cung cap day du thong tin truoc khi giao dich

.806duoc tu van viec chon hinh thuc giao dich

.784tiep can dich vu de dang

.460.462moi giao dich duoc thuc hien chinh xac


.786


co nhieu dich vu phu hop nhu cau
.433

.623


thay an toan khi su sung dich vu

.505
.579


duoc tu van nhung loi khuyen co loi

.428
.511


thu tuc giao dich don gian ro rang


.774

thoi gian giao dich nhanh chong


.696

luon co day du nhan vien trong suot thoi gian lam viec

.427.500

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 7 iterations.


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.797

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

1.595E3

Df

231

Sig.

.000


Total Variance ExplainedComponent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

7.057

32.076

32.076

7.057

32.076

32.076

3.280

14.909

14.909

2

2.683

12.197

44.273

2.683

12.197

44.273

3.132

14.237

29.146

3

1.902

8.647

52.921

1.902

8.647

52.921

3.018

13.717

42.862

4

1.470

6.681

59.602

1.470

6.681

59.602

2.104

9.564

52.427

5

1.229

5.584

65.186

1.229

5.584

65.186

2.061

9.367

61.794

6

1.050

4.775

69.961

1.050

4.775

69.961

1.797

8.167

69.961

7

.948

4.307

74.2688

.793

3.604

77.8729

.731

3.324

81.19610

.685

3.113

84.30911

.559

2.540

86.84912

.444

2.020

88.86913

.390

1.775

90.64414

.355

1.612

92.25515

.348

1.580

93.83616

.276

1.253

95.08817

.262

1.191

96.27918

.226

1.026

97.30519

.210

.953

98.25820

.166

.754

99.01221

.142

.648

99.66022

.075

.340

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component MatrixaComponent

1

2

3

4

5

6

ngan hang luon tiep nhan thong tin

phan hoi cua toi

.739


moi khieu nai thac mac duoc giai quyet thoa dang


.728


nhan vien thong bao ki nao giao dich duoc thuc hien


.709


nhan vien ngan hang rat dang tin cay


.684


moi sai lam giao dichduoc sua chua nhanh chong


.626
.415nhan vien luon chao hoi


.839

nhan vien than thien


.814

nhan vien lich su nha nhan


.783

nhan vien an mac lich su


.777

dia diem giao dich thuan tien.854
tru so giao dich thoang mat.843
khong gian giao dich rong rai.809
co so vat chat day du.659
moi giao dich duoc thuc hien chinh xac

.786co nhieu dich vu phu hop nhu cau
.614

.452


thay an toan khi su sung dich vu

.480.599duoc tu van nhung loi khuyen co loi

.440.505duoc cung cap day du thong tin truoc khi giao dich


.821


duoc tu van viec chon hinh thuc giao dich


.777


thu tuc giao dich don gian ro rang


.777

thoi gian giao dich nhanh chong


.697

luon co day du nhan vien trong suot thoi gian lam viec


.450


.491

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 8 iterations.


KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.808

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

1.521E3

Df

210

Sig.

.000


Total Variance ExplainedComponent

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared Loadings

Rotation Sums of Squared Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

6.878

32.751

32.751

6.878

32.751

32.751

3.225

15.357

15.357

2

2.681

12.769

45.520

2.681

12.769

45.520

3.102

14.773

30.130

3

1.845

8.785

54.304

1.845

8.785

54.304

2.979

14.185

44.315

4

1.271

6.054

60.358

1.271

6.054

60.358

2.088

9.944

54.259

5

1.228

5.849

66.208

1.228

5.849

66.208

1.899

9.041

63.300

6

1.050

5.002

71.210

1.050

5.002

71.210

1.661

7.910

71.210

7

.947

4.511

75.7208

.777

3.699

79.4199

.691

3.289

82.70710

.650

3.097

85.80411

.445

2.118

87.92212

.397

1.892

89.81413

.373

1.776

91.59014

.351

1.672

93.26115

.279

1.329

94.59016

.264

1.257

95.84817

.232

1.107

96.95418

.219

1.044

97.99919

.194

.924

98.92320

.151

.717

99.64021

.076

.360

100.000Extraction Method: Principal Component Analysis.


Rotated Component MatrixaComponent

1

2

3

4

5

6

ngan hang luon tiep nhan thong tin

phan hoi cua toi

.745


moi khieu nai thac mac duoc giai quyet thoa dang


.734


nhan vien thong bao ki nao giao dich duoc thuc hien


.725


nhan vien ngan hang rat dang tin cay


.657


moi sai lam giao dichduoc sua chua nhanh chong


.636


nhan vien luon chao hoi


.842

nhan vien than thien


.835

nhan vien lich su nha nhan


.793

nhan vien an mac lich su


.754

dia diem giao dich thuan tien.852
tru so giao dich thoang mat.834
khong gian giao dich rong rai.799
co so vat chat day du.679
moi giao dich duoc thuc hien chinh xac

.797co nhieu dich vu phu hop nhu cau
.632thay an toan khi su sung dich vu
.609duoc tu van nhung loi khuyen co loi
.509duoc cung cap day du thong tin truoc khi giao dich


.840


duoc tu van viec chon hinh thuc giao dich


.785


thu tuc giao dich don gian ro rang


.793

thoi gian giao dich nhanh chong


.719

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a. Rotation converged in 6 iterations.


2.2. Đối với sự hài lòng chung

KMO and Bartlett's Test


Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.

.648

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square

61.950

Df

3

Sig.

.000


CommunalitiesInitial

Extraction

hai long ve chat luong dich vu

1.000

.521

cac dich vu dap ung duoc nhu cau cua toi


1.000


.669

se tiep tuc su dung dich vu

1.000

.638

Extraction Method: Principal Component Analysis.


Total Variance Explained


Compone nt

Initial Eigenvalues

Extraction Sums of Squared

Loadings

Total

% of Variance

Cumulative %

Total

% of Variance

Cumulative %

1

1.827

60.913

60.913

1.827

60.913

60.913

2

.673

22.439

83.352
3

.499

16.648

100.000
Extraction Method: Principal Component Analysis.Component MatrixaComponent

1

cac dich vu dap ung duoc nhu cau cua toi

se tiep tuc su dung dich vu

hai long ve chat luong dich vu

.818


.799

.722

Extraction Method: Principal Component Analysis.

a. 1 components extracted.


3. Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha

3.1. Khả năng phục vụ Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.839

5
Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

ngan hang luon tiep nhan thong tin

phan hoi cua toi


20.5000


11.802


.697


.790

moi khieu nai thac mac duoc giai quyet thoa dang


20.3692


11.491


.690


.792

nhan vien ngan hang rat dang tin cay


20.0308


14.077


.549


.831

nhan vien thong bao ki nao giao dich duoc thuc hien


20.3923


12.271


.642


.806

moi sai lam giao dichduoc sua chua nhanh chong


20.4615


11.987


.641


.806


3.2. Chất lượng dịch vụ hành vi Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.864

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

nhan vien lich su nha nhan

15.7462

8.144

.709

.829

nhan vien than thien

15.9615

7.448

.779

.799

nhan vien luon chao hoi

15.7385

8.241

.784

.800

nhan vien an mac lich su

15.6000

9.017

.593

.873


3.3. Yếu tố hữu hình Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

N of Items

.847

4


Item-Total StatisticsScale Mean if Item Deleted

Scale Variance if Item Deleted

Corrected Item-Total Correlation

Cronbach's Alpha if Item Deleted

tru so giao dich thoang mat

15.9077

4.596

.769

.769

khong gian giao dich rong rai

15.9769

4.658

.754

.775

co so vat chat day du

16.0154

5.008

.513

.885

dia diem giao dich thuan tien

15.8846

4.863

.732

.787

Xem tất cả 89 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí