Đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thị xã hương trà - 10


7 Kiểm định One sample T test One Sample Test Test Value 5 T df Sig 2 tailed Mean 1


7 Kiểm định One sample T test One Sample Test Test Value 5 T df Sig 2 tailed Mean 2

7. Kiểm định One sample T test

One-Sample TestTest Value = 5


T


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Khanang Hanhvi

Huuhinh

1.162

3.098

5.058

129

129

129

.247

.002

.000

.08769

.25385

.31538

-.0616

.0917

.1920

.2370

.4160

.4387

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 89 trang tài liệu này.


Tintuong

4.211

129

.000

.28654

.1519

.4212

Thongtin

-2.232

129

.027

-.17308

-.3265

-.0196

Thutuc

1.027

129

.306

.09231

-.0855

.2701


One-Sample TestTest Value = 6


T


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Hanhvi

-9.105

129

.000

-.74615

-.9083

-.5840

Huuhinh

-10.980

129

.000

-.68462

-.8080

-.5613

Tintuong

-10.486

129

.000

-.71346

-.8481

-.5788


One-Sample TestTest Value = 4


T


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Thongtin

10.663

129

.000

.82692

.6735

.9804


One-Sample TestTest Value = 6


T


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Hailong

-9.655

129

.000

-.58974

-.7106

-.4689


One-Sample TestTest Value = 5


T


df


Sig. (2-tailed)


Mean Difference

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

Hailong

6.717

129

.000

.41026

.2894

.5311

8. Tương lai có tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng bán lẻ của chi nhánh Agribank thị xã Hương Trà không Tieptuc


Frequency

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

Valid

1

2

1.5

1.5

1.5


2

6

4.6

4.6

6.2


3

122

93.8

93.8

100.0


Total

130

100.0

100.0


Xem tất cả 89 trang.

Ngày đăng: 19/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí