Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI


NGUYỄN TƯ LƯƠNG


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020


LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ


HÀ NỘI, NĂM 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI


NGUYỄN TƯ LƯƠNG


CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020


Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 62.34.04.10


LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ


Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Phạm Xuân Hậu


HÀ NỘI, NĂM 2015


LỜI CAM ĐOAN


Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực. Những kết luận nêu trong luận án chưa từng được công bố ở bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.


Tác giả luận án


Nguyễn Tư Lương


MỤC LỤC

MỤC LỤC i

DANH MỤC BẢNG BIỂU iv

DANH MỤC HÌNH VẼ vi

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii

MỞ ĐẦU 1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu 1

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 3

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

4. Phương pháp nghiên cứu 4

5. Những đóng góp của luận an 5

6. Kết cấu của luận án 7

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 8

CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CỦA MỘT ĐỊA PHƯƠNG 17

1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược phát triển du lịch bền vững 17

1.1.1. Khái niệm và quan điểm về phát triển du lịch bền vững 17

1.1.2. Khái niệm về chiến lược và chiến lược phát triển du lịch bền vững 22

1.1.3. Vai trò của chiến lược phát triển du lịch bền vững đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của một địa phương 23

1.2. Quy trình xây dựng và thực thi chiến lược phát triển du lịch bền vững cấp địa phương 27

1.2.1. Xây dựng mục tiêu chiến lược 27

1.2.2. Quy hoạch phát triển du lịch của địa phương theo hướng bền vững 39

1.2.3. Xây dựng kế hoạch phát triển du lịch bền vững 41

1.2.4. Xây dựng các thể chế, chính sách của địa phương để thực hiện chiến lược phát triển du lịch bền vững 44

1.2.5. Tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh chiến lược 48

1.3. Các tiêu chí đánh giá chiến lược phát triển du lịch bền vững cấp địa phương 51

1.3.1 Nhóm tiêu chí định lượng 51

1.3.2 Nhóm tiêu chí định tính 51

1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược phát triển du lịch bền vững của một địa phương 53

1.4.1. Nhóm nhân tố khách quan 53

1.4.2. Nhóm nhân tố chủ quan 60

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG CỦA TỈNH NGHỆ AN 64

2.1. Khái quát về đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An có liên quan đến phát triển du lịch 64

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên của tỉnh Nghệ An liên quan đến phát triển du lịch 64

2.1.2. Đặc điểm văn hóa xã hội của tỉnh Nghệ An liên quan đến phát triển du lịch. 64

2.2. Thực trạng phát triển du lịch tỉnh Nghệ An thời gian qua 68

2.2.1. Tăng trưởng về du lịch và đóng góp của du lịch vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Nghệ An 68

2.2.2. Thực trạng về cơ sở vật chất phục vụ phát triển du lịch 70

2.2.3. Thực trạng nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Nghệ An 71

2.3. Phân tích, đánh giá thực trạng quá trình xây dựng và thực thi chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An 72

2.3.1. Thực trạng phân tích môi trường kinh doanh du lịch, quy hoạch và kế hoạch phát triển du lịch 73

2.3.2. Thực trạng triển khai các nỗ lực phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An 87

2.3.3. Thực trạng công tác đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và các mục tiêu chiến lược phát triển du lịch bền vững của tỉnh Nghệ An 111

2.4. Đánh giá chung 112

2.4.1. Đánh giá về xây dựng và thực thi chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An dưới góc độ của các nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch 112

2.4.2. Đánh giá về những thành tựu đạt được 117

2.4.3. Một số hạn chế và nguyên nhân 120

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TỈNH NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN 2030 123

3.1. Bối cảnh kinh tế, quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030 123

3.1.1. Nhận dạng những thuận lợi, khó khăn từ bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế đối với sự phát triển du lịch 123

3.1.2. Quan điểm phát triển du lịch tỉnh Nghệ An theo hướng bền vững 124

3.1.3. Mục tiêu phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030 126

3.2. Một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng chiến lược phát triển bền vững

du lịch Nghệ An 128

3.2.1.Đề xuất về lựa chọn các mô hình chiến lược phát triển du lịch bền vững

của tỉnh Nghệ An 128

3.2.2. Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch 133

3.2.3. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch 136

3.2.4. Tăng cường đầu tư phát triển du lịch 140

3.2.5. Hoàn thiện các thể chế, chính sách phát triển du lịch bền vững 144

3.2.6. Đẩy mạnh liên kết, xúc tiến và quảng bá du lịch của Tỉnh 149

3.2.7. Phát triển nguồn nhân lực du lịch của Tỉnh 155

3.3. Một số kiến nghị 157

3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước 157

3.3.2. Kiến nghị với các Sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An 159

3.3.3. Kiến nghị với các doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan 160

KẾT LUẬN 161

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA

TÁC GIẢ 163

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 164

PHẦN PHỤ LỤC 169

DANH MỤC BẢNG BIỂU


Bảng

Tên bảng

Trang

Bảng 2.1

Doanh thu và đóng góp của du lịch vào GDP của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005- 2014

69

Bảng 2.2

Khách du lịch đến Nghệ An giai đoạn 2005-2014

70

Bảng 2.3

Cơ sở lưu trú tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2014

71

Bảng 2.4

Thống kê đối tượng điều tra khảo sát

72

Bảng 3.1

Mục tiêu phát triển du lịch của tỉnh Nghệ An đến năm 2020

126

Bảng 3.2

Đề xuất phân tích SWOT và lựa chọn mô hình chiến lược PTDLBV của tỉnh Nghệ An

131

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 248 trang tài liệu này.

Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020 - 1


DANH MỤC HÌNH VẼ


Hình

Tên hình

Trang

Hình 2.1

Đánh giá của các DN du lịch về hoạt động nghiên cứu nhu cầu thị trường du lịch của tỉnh Nghệ An

77

Hình 2.2

Đánh giá của các DN du lịch về công tác dự báo tăng trưởng du lịch của tỉnh Nghệ An

77

Hình 2.3

Đánh giá của các DN du lịch về công tác quy hoạch PTDL của tỉnhNghệ An

85

Hình 2.4

Đánh giá của các DN du lịch về công tác tổ chức phổ biến mục tiêu chiến lược PTDL của tỉnh Nghệ An

87

Hình 2.5

Một số chỉ tiêu ảnh hưởng tới chất lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An

89

Hình 2.6

Đánh giá của DN du lịch về mức độ thu hút đầu tư du lịch tỉnh Nghệ An

91

Hình 2.7

Một số chỉ tiêu ảnh hưởng tới mức độ thu hút đầu tư của ngành Du lịch tỉnh Nghệ An

92

Hình 2.8

Đánh giá của các DN du lịch về một số chính sách đào tạo và thu hút nhân lực của ngành Du lịch tỉnh Nghệ An

95

Hình 2.9

Đánh giá của các DN du lịch về chất lượng dịch vụ lưu trú tại tỉnh Nghệ An

96

Hình 2.10

Đánh giá sự đa dạng của các sản phẩm DL trên địa bàn tỉnh Nghệ An của các DN du lịch

96

Hình 2.11

Đánh giá của các CBQL về chất lượng dịch vụ lưu trú của tỉnh Nghệ An

97

Hình 2.12

Đánh giá của CBQL về sự đa dạng của các sản phẩm du lịch tỉnh Nghệ An

97

Hình 2.13

Một số yếu tố ảnh hưởng tới sự đa dạng của sản phẩm du lịch tỉnh Nghệ An

98

Hình 2.14

Mức độ đáp ứng của các sản phẩm bổ sung phục vụ hoạt động du lịch

99

Hình 2.15

Đánh giá của các DN du lịch về chất lượng các dịch vụ du lịch tại tỉnh Nghệ An

99

Hình 2.16

Một số tiêu chí ảnh hưởng tới chất lượng các dịch vụ du lịch của tỉnh Nghệ An

100

Hình 2.17

Đánh giá hoạt động xây dựng tour du lịch của các DN du lịch tỉnh Nghệ An

101

Xem tất cả 248 trang.

Ngày đăng: 18/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí