Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 13Điều tiết của Giới tính đến ảnh hưởng của điều chỉnh mầu sắc, lặp lại và kích thước tới nhận biết thương hiệu qua tên logo


Variables in the Equation


B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Step 1a

Kichthuoc

.685

.223

9.419

1

.002

1.985


Mausac

.750

.222

11.448

1

.001

2.117


Laplai

.329

.219

2.267

1

.013

1.390


Sex

-.792

.415

3.640

1

.065

.453


GT*laplai

.655

.360

3.307

1

.069

1.925


GT*mau

.390

.369

1.113

1

.291

1.476


GT*KT

.638

.366

3.029

1

.082

1.892


Constant

-1.680

.251

44.781

1

.000

.186

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 104 trang: Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng

Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 13

a. Variable(s) entered on step 1: Kichthuoc, Mausac, Laplai, Sex, GTvalaplai, GTvamau, GTvaKT.

Download pdf, tải về file docx

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bimage 1

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bimage 2

Bài viết mới

Bimage 3

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số