Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 17

Câu 5: Em hãy vui lòng cho biết mức độ thực hiện các hình thức GDĐĐ cho HS ở trường em đang theo học? Hình thức khác (nếu có) hãy ghi cụ thể.


TT


Hình thức GDĐĐ

Mức độ thực hiện

Rất

thường xuyên

Thường xuyên


Ít khi

Không bao giờ

1

GDĐĐ thông qua môn học GDCD

(đạo đức)


2

GDĐĐ thông qua việc lồng ghép chương trình tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống

vào các môn học khác

3

GDĐĐ cho HS thông qua lao động

và các hoạt động xã hội

4

Tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự hoàn

thiện bản thân

5

Giáo dục thông qua tấm gương của

người thầy


6

Giáo dục thông qua cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ

Chí Minh”


7

GDĐĐ cho HS thông qua kỷ niệm

các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, các lễ hội của đất nước

8

GDĐĐ cho HS thông qua các hoạt

động GDNGLL

9

GDĐĐ cho HS thông qua các hoạt

động của Đoàn, Đội và các hội thi

10

Hình thức khác: ...............

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

Quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở tỉnh Cao Bằng theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông - 17

Câu 6: Em hãy vui lòng cho biết nhận xét về hiệu quả của các hình thức GDĐĐ cho HS dưới đây ở trường em đang theo học? Hình thức khác (nếu có) hãy ghi cụ thể.


TT


Hình thức GDĐĐ

Mức độ

Rất hiệu quả

Hiệu quả

Ít hiệu quả

Không hiệu quả

1

GDĐĐ thông qua môn học GDCD (đạo

đức)


2

GDĐĐ thông qua việc lồng ghép chương trình tích hợp giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống vào các

môn học khác

3

GDĐĐ cho HS thông qua lao động và

các hoạt động xã hội

4

Tự tu dưỡng, tự rèn luyện, tự hoàn

thiện bản thân

5

Giáo dục thông qua tấm gương của

người thầy


6

Giáo dục thông qua cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh”


7

GDĐĐ cho HS thông qua kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lịch sử, các lễ hội

của đất nước

8

GDĐĐ cho HS thông qua các hoạt

động GDNGLL

9

GDĐĐ cho HS thông qua các hoạt

động của Đoàn, Đội và các hội thi

10

Hình thức khác: ...............

Câu 7: Em hãy vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố sau sau đến hoạt động GDĐĐ cho HS? Yếu tố khác khác (nếu có) hãy ghi cụ thể.


TT


Nguyên nhân và tác động

Ý kiến đánh giá

Rất ảnh hưởng

Cơ bản ảnh hưởng

Ít ảnh hưởng

Không ảnh hưởng

1

Đặc điểm lứa tuổi học sinh THCS

2

Mối quan hệ giữa giáo dục và tự giáo dục

3

Vai trò của tập thể HS

4

Nhận thức của các lực lượng tham gia

hoạt động GDĐĐ cho HS

5

Hình thức, phương pháp GDĐĐ ở nhà

trường chưa phù hợp

6

Yếu tố khác ………………

Câu 8: Em hãy vui lòng cho biết mức độ thực hiện các hình thức phối hợp các lực lượng nhà trường, gia đình, xã hội trong hoạt động GDĐĐ cho HS ở trường em đang theo học?

Tốt: Thực hiện thường xuyên, đạt hiệu quả cao (theo kế hoạch).

Khá: Thực hiện thường xuyên nhưng hiệu quả trung bình

Trung bình: Thực hiện chưa thường xuyên, hiệu quả ở mức thấp

Yếu: Ít hoặc không thực hiện hoặc thực hiện nhưng không có hiệu quảTT

Các hình thức phối hợp

Mức độ thực hiện

Tốt

Khá

Trung bình

Yếu

1

Dùng sổ liên lạc

2

Giáo viên đến thăm nhà học sinh

3

Trao đổi qua điện thoại, thư từ

4

Họp cha mẹ học sinh định kì


5

Nhà trường mời cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội tham gia các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các hoạt động ngoại khóa (nói chuyện chuyên đề, tham quan dã

ngoại, cuộc thi tìm hiểu… )

6

Hình thức khác:........................................

Một lần nữa, trân trọng cảm ơn các em đã hợp tác, giúp đỡ chúng tôi trong việc hoàn thành khảo sát này!

PHỤ LỤC 4 PHIẾU KHẢO SÁT

(Dành cho cán bộ quản lý, giáo viên)

Câu hỏi: Trong 05 biện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường PTDTNT THCS trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được đề xuất dưới đây, xin quý thầy/cô vui lòng cho biết ý kiến của mình về mức độ cần thiết và mức độ khả thi của từng biện pháp bằng cách đánh dấu "X" vào cột, dòng tương ứng với ý kiến của mình)

Xin trân trọng cảm ơn!TT


Biện pháp


Mức độ cần thiết


Mức độ khả thi

Rất cần thiết

Cần thiết

Ít cần thiết

Không cần thiết

Rất khả thi

Khả thi

Ít khả thi

Không khả thi


1

Nâng cao nhận thức của CBQL, GV các trường PTDTNT THCS về hoạt động GDĐĐ trong và ngoài nhà trường theo định hướng đổi mới chương trình giáo dục

phổ thông


2

Xây dựng và triển khai kế hoạch, nội dung GDĐĐ cho HS phù hợp với văn hóa truyền thống và điều

kiện thực tiễn của địa phương


3

Chỉ đạo đổi mới phương

pháp, hình thức GDĐĐ cho HS


4

Tổ chức chỉ đạo phối hợp các lực lượng trong hoạt

động GDĐĐ cho HS


5

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá

hoạt động GDĐĐ cho HS

Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn quý thầy (cô) đã hợp tác, giúp đỡ chúng tôi trong việc hoàn thành khảo sát này!

Xem tất cả 139 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí