Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Đại học Hùng Vương - 15

Phụ Lục 3 MẪU PHIẾU SỐ 2 PHIẾU KHẢO SÁT

(Đối với 150 sinh viên hệ VLVH tại trường Đại học Hùng Vương)


Để đánh giá đúng thực trạng công tác quản lý đào tạo hệ VLVH của trường Đại học Hùng Vương trong thời gian qua và có cơ sở đề xuất những biện pháp phù hợp về công tác quản lý đào tạo hệ VLVH theo hướng PTNL người học ở Trường Đại học Hùng Vương. Anh(Chị) SV vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây.

I- Thông tin về bản thân (Có thể bỏ trống)

1- Họ và tên:

2- Tuổi:

3- Lớp:

4- Ngành đào tạo tại trường:

II- Phần câu hỏi (Khoanh tròn vào số phù hợp với ý kiến của Anh/Chị)

Câu hỏi 1: Anh/Chị cho biết ý kiến đánh giá về mức độ giảng dạy hệ VLVH của giảng viên tại trường Đại học Hùng Vương hiện nay?

1. Rất nhiệt tình 3. Bình thường

2. Nhiệt tình 4. Chưa nhiệt tình

Câu hỏi 2: Theo Anh/Chị thái độ học tập của sinh viên hệ VLVH tại trường Đại học Hùng Vương?

1. Có ý thức tốt 3. Bình thường

2. Có ý thức 4. Chưa có ý thức

Câu hỏi 3: Anh/Chị cho biết hình thức thi nào dưới đây phù hợp với hệ VLVH tại trường Đại học Hùng Vương?

1. Thi vấn đáp

2. Thi viết tự luận

3. Thi trắc nghiệm

Câu hỏi 4: Theo Anh/Chị đào tạo hệ vừa làm vừa học hiện nay có cần thiết không?

1. Rất cần thiết

2. Cần thiết

3. Không cần thiết


Câu 5:

Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo hệ VLVH theo hướng PTNL người học ở trường Đại học Hùng Vương. Anh(chị) có kiến nghị, đề xuất gì với lãnh đạo nhà trường?

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................


Xin chân thành cảm ơn!

Phụ Lục 4. MẪU PHIẾU SỐ 3 PHIẾU KHẢO SÁT

(Đối với 90: chuyên gia và cán bộ quản lý trường Đại học Hùng Vương)


Để đánh giá mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý đào tạo hệ VLVH theo hướng PTNL người học ở trường Đại học Hùng Vương trong thời gian qua và có cơ sở đề xuất những biện pháp phù hợp về công tác quản lý đào tạo hệ VLVH theo hướng PTNL người học ở Trường Đại học Hùng Vương. Đ/c vui lòng cho biết ý kiến của mình bằng cách trả lời các câu hỏi dưới đây.

I- Thông tin về bản thân (Có thể bỏ trống)

1- Họ và tên:

2-Tuổi:

3- Chức vụ: Giảng viên Cán bộ quản lý

4- Đơn vị quản lý trực tiếp: 5- Trình độ chuyên môn:

6- Thâm niên công tác:


STT


Các biện pháp đề xuất

Mức độ cần thiết

Mức độ khả thi

Rất cần

thiết

Cần thiết

Không cần

thiết

Rất khả

thi


Khả thi

Không khả thi

1

Khảo sát nhu cầu đào tạo2

Tăng cường công tác quảng bá, tư

vấn tuyển sinh3

Đổi mới QL chương trình đào tạo

theo chuẩn đầu ra
4

Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kết hợp với đổi mới phương pháp

giảng dạy của giảng viên
5

Tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức nhằm xây dựng động cơ và ý

thức tự học cho SV
6

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng tăng cường khả năng tự học, tự nghiên cứu của SV
7

Tăng cường đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo hệ VLVH theo hướng phát triển năng lực

người họcCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

Quản lý đào tạo hệ vừa làm vừa học theo hướng phát triển năng lực người học ở trường Đại học Hùng Vương - 15

Ý kiến khác: .....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Xin chân thành cảm ơn!

Xem tất cả 127 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí