Quản lý các dự án công nghệ thông tin tại Cục thông tin và thống kê Hải quan - 1


ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

---------------------


ĐÀO THỊ HẢI YẾN


QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TẠI CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ HẢI QUAN


Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410


LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG THỰC HÀNH


NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN MINH KHẢI


CAM KẾT‌


Tôi xin cam đoan luận văn “QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ

HẢI QUAN” là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi được đúc kết từ quá trình nghiên cứu học tập, xuất phát từ yêu cầu công việc trong suốt thời gian qua.


Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2015

Tác giả luận văn


Đào Thị Hải Yến


LỜI CẢM ƠN


Luận văn tốt nghiệp cao học với đề tài “ Quản lý dự án Công nghệ thông tin tại Cục CNTT và Thống kê Hải quan” được hoàn thành trong quá trình học tập và nghiên cứu tại khoa Kinh tế chính trị, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Để hoàn thành luận văn này, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy PGS.TS. Nguyễn Minh Khải đã tận tình hướng dẫn trong suốt quá trình viết luận văn tốt nghiệp.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô trong khoa Kinh tế chính trị, Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tận tình truyền đạt kiến thức trong những năm tôi học tập và nghiên cứu bậc Cao học. Với vốn kiến thức được tiếp thu trong quá trình học không chỉ là nền tảng cho quá trình nghiên cứu luận văn mà còn là hành trang quí báu để tôi hoàn thành nhiệm vụ công tác tốt.

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các Lãnh đạo đơn vị và các đồng nghiệp đã tạo điều kiện giúp đỡ, góp ý, cung cấp số liệu và các tài liệu nghiên cứu cần thiết liên quan để tôi có thể hoàn thành luận văn của mình

Cuối cùng tôi xin kính chúc quý Thầy, Cô, dồi dào sức khỏe và thành công trong sự nghiệp cao quý! Chúc các Lãnh đạo và đồng nghiệp Cục CNTT và Thống kê Hải quan sức khỏe và công tác tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Ngành giao.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2015

Tác giả luận văn


Đào Thị Hải Yến


MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN

Danh mục các ký hiệu viết tắt Danh mục các bảng biểu

Danh mục các hình vẽ

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

4. Câu hỏi nghiên cứu

5. Một số đóng góp của đề tài nghiên cứu

6. Kết cấu của luận văn

Chương 1. Những vấn đề lý luận về quản lý dự án CNTT

1.1. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan

1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn

1.2.1. Các khái niệm

1.2.2. Nội dung quản lý dự án ứng dụng CNTT

1.2.3. Kinh nghiệm quản lý các dự án CNTT

Chương 2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Phương pháp Phân tích và tổng hợp

2.2. Phương pháp phân loại và hệ thống hóa lý thuyết

2.3. Phương pháp quan sát khoa học

2.4. Phương pháp lịch sử

2.5. Phương pháp thống kê, sử dụng dữ liệu thứ cấp.


Chương 3. Thực trạng công tác quản lý dự án CNTT tại Cục CNTT và Thống kê Hải quan

3.1. Môi trường pháp lý của công tác quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT

3.1.1. Tổng quan về hoạt động đầu tư ứng dụng CNTT tại Cục CNTT và Thống kê Hải quan

3.1.2. Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT

3.2. Đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư ứng dụng CNTT tại Cục CNTT và thống kê Hải quan

3.2.1. Kết quả đạt được

3.2.2. Một số tồn tại và nguyên nhân

Chương 4. Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án CNTT

4.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện quản lý dự án tại Cục CNTT và TKHQ

4.2. Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án tại Cục CNTT và TKHQ

4.2.1. Giải pháp về mặt tổ chức

4.2.2. Giải pháp về môi trường chính sách

4.2.3. Giải pháp về cơ sở hạ tầng

4.2.4. Giải pháp cho mối quan hệ giữa các bên tham gia dự án

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT‌


STT

Ký hiệu

Ý nghĩa

1

CNTT

Công nghệ thông tin

2

CNTT&TKHQ

Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan

3

CNH - HĐH

Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa

4

DAĐT

Dự án đầu tư

5

DAĐT UD CNTT

Dự án đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin

6

VNACCS/VCIS

Tên viết tắt bằng tiếng Anh của Hệ thống thông

quan tự động Việt Nam

7

NSNN

Ngân sách nhà nước

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 101 trang tài liệu này.

Quản lý các dự án công nghệ thông tin tại Cục thông tin và thống kê Hải quan - 1


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂUSTT

Bảng

Nội dung

Trang

1

Bảng 1.1

Phân loại dự án CNTT

22

2

Bảng 3.1

Một số văn bản hướng dẫn Nghị định 102

48

3

Bảng 3.2

Các dự án giai đoạn 2011 - 2015

62

4

Bảng 3.3

Các loại rủi ro thường gặp trong các dự án

đầu tư ứng dụng CNTT

68

5

Bảng 3.4

Bảng câu hỏi cho giải pháp hạn chế rủi ro

69


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ‌


STT

Bảng

Nội dung

Trang

1

Hình 1.1

Sự hình thành công nghệ thông tin

17

2

Hình 1.2

Quy trình quản lý chất lượng dự án

26

3

Hình 1.3

Trình tự thủ tục quản lý chất lượng dự án

ứng dụng CNTT

27

4

Hình 1.4

Các hoạt động của quản lý rủi ro

31

5

Hình 3.1

Màn hình quản lý dự án bằng MS. Project

63

6

Hình 3.2

Màn hình quản lý tiến trình dự án bằng MS.

Project

64

Xem tất cả 101 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí