Bảng Kết Quả Thống Kê Các Biến Độc Lập Và Phụ Thuộc

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu định lượng: Dựa trên dữ liệu định lượng bao gồm các chỉ số đòn bẩy tài chính và những tỷ lệ tài chính khác của công ty. Bài nghiên cứu sử dụng ...

Kiểm Định Các Biến Không Có Ý Nghĩa Trong Mô Hình

Biểu đồ 4.3: Biểu đồ mô tả sự biến động của các biến 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 10 20 30 40 50 60 70 80 DA TINHTHANHKHOAN ROE TSCDHUUHINH ROS ROA Nguồn: Thực hiện và trích xuất từ phần mềm Eviews 6 4.2. Thực hiện mô hình hồi quy Dùng Eviews chạy ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí