Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP

Xem tất cả 84 trang, được chia thành 10 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 10 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 10

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 9 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 9

PHỤ LỤC‌ Kết quả xử lý số liệu bằng phần mềm Stargraphic 1. Ảnh hưởng pH đến sinh khối nấm Purpureocillium lilacinum Summary Statistics Count Average Standard deviation Coeff. of variation Minimum Maximu m Range Stnd. skewness pH6 9 1.00877 0.204854 20.3074% ...

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 8 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 8

Sinh khối (g) Hình 3.25: Đồ thị khảo sát ảnh hưởng nguồn C lên sinh khối nấm Purpureocillium lilacinum - Kết quả phân tích trong bảng 3.7 và hình 3.25 cho thấy chủng nấm Purpureocillium lilacinum có khả năng sử dụng cả 3 loại đường: đường ...

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 7 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 7

Hình 3.17: Ảnh hưởng của pH lên sự hình thành số lượng bào tử nấm Purpureocillium lilacinum Bảng 3.4: Ảnh hưởng của pH đến số lượng bào tử nấm Purpureocillium lilacinum Đĩa Số lượng bào tử (pH 6) (bào tử/ ml) Số lượng bào tử (pH 6.5) ...

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 6 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 6

 Ấu trùng (IJ2) có dạng cân đối hình giun, dài khoảng 0.4-0.5mm. Stylet và vùng đầu kitin hoá yếu. Đuôi hình chóp, phần cuối của đuôi thừơng là khoảng trong với chiều dài khác nhau [1]. 3.3. Kết quả khảo sát khả năng kiểm soát tuyến ...

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 5 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 5

B. Phương pháp đánh giá khả năng kiểm soát tuyến trùng cái Meloidogyne sp. bởi nấm Purpureocillium lilacinum trong điều kiện in vitro  Tiến hành nuôi cấy huyền phù bào tử nấm Purpureocillium lilacinum (10 5 bào tử/ml) trên các đĩa Petri môi ...

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 4 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 4

1.3.2. Môi trường nuôi cấy‌ Trong quá trinh nuôi cấy nhân giống vi sinh vật môi trường nuôi cấy cần các nguyên tố đa lượng (C, H, O, N, S, P, Mg) và một lượng nhỏ các nguyên tố vi lượng (Mn, Bo, Co, Cu…). Trong số các nguyên tố đa lượng ...

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 3 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 3

Nội dung phòng trừ tuyến trùng bao gồm: i) Giết tuyến trùng bằng làm mất nguồn dinh dưỡng để tuyến trùng chết đói; ii) Giết trực tiếp tuyến trùng bằng hóa chất hoặc bất kỳ một kỹ thuật khác được áp dụng trước khi gieo trồng; ...

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 2 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU‌ 1.1. Giới thiệu chung về nấm Purpureocillium lilacinum ‌ 1.1.1 Vị trí phân loại‌  Giới (Kingdom) : Nấm  Ngành (Division): Ascomycota  Lớp (Class): Sordariomycetes  Bộ (Order): Hypocreales  Họ (Family): ...

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 1 thumb

Nghiên cứu phân lập nấm Purpureocillium Lilacinum để phòng trừ tuyến trùng bướu rễ Meloidogyne SP - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Ngô Thị Thu Hà Nghiên Cứu Phân Lập Nấm Purpureocillium Lilacinum Để Phòng Trừ Tuyến Trùng Bướu Rễ Meloidogyne Sp. Chuyên Ngành: Vi Sinh Vật Học Mã Số: 60 42 01 07 Luận Văn ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số